Views
9 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF EL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF EL (858641011000) Scheda programmi

∂ƒπ°ƒ∞º∏

∂ƒπ°ƒ∞º∏ ƒ√´√¡∆√ ¢π∞ª∂ƒπª∞ æÀ°∂π√À A. ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ʈ˜ B. ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ʈ˜ C. ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Ú¿ÊÈ D. ƒ¿ÊÈ - η¿ÎÈ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ E. ˘ÚÙ¿ÚÈ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ F. ƒ‡ıÌÈÛË Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ G. ˘ÚÙ¿ÚÈ ÎÚ¤·ÙÔ˜/Ï·¯·ÓÈÎÒÓ H. ƒ‡ıÌÈÛË Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜/Ï·¯·ÓÈÎÒÓ I. £‹ÎË Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ J. ƒ¿ÊÈ· fiÚÙ·˜ K. ƒ¿ÊÈ fiÚÙ·˜ 2 lt. Ì ı‹ÎË ÌԢηÏÈÒÓ L. ƒ¿ÊÈ fiÚÙ·˜ 0,75 lt. ¢π∞ª∂ƒπª∞ ∫∞∆∞æÀ∫∆∏ M. °˘¿ÏÈÓ· Ú¿ÊÈ· / Û¯¿Ú˜ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ) N. ∫¿Ùˆ Û˘ÚÙ¿ÚÈ / ηϿıÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ) O. ¿Óˆ Û˘ÚÙ¿ÚÈ / ηϿıÈ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ) P. ƒ¿ÊÈ· fiÚÙ·˜ ηٷ„‡ÎÙË Q. ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ʈ˜ 87

√¢∏°√ ∂ø∆∂ƒπ∫ø¡ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡ ∞Ê·›ÚÂÛË ÎÈ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ú·ÊÈÒÓ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· „˘Á›Ԣ Î·È Î·Ù·„‡ÎÙË ∆· Ú¿ÊÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. ∆· Á˘¿ÏÈÓ· Ú¿ÊÈ· Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ‡ڈÛÙ· ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌԢηÏÈÒÓ, ÎÔ˘ÙÈÒÓ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ‚·ÚÈÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰Â›¯ÓÂÙ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ·ÎÔ˘Ì¿Ù ‚›·È·. °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ú·ÊÈÒÓ: ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Ú¿ÊÈ ¤ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚ¿ÙËÛ˘, ÙÔ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙÂ Î·È ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙÂ. ∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜: 1. ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Ú¿ÊÈ ¤ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚ¿ÙËÛ˘ 2. Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ·fi οو, ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Î·È ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙ 3. ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ı· ÌÔÚ› Ó· ÙÚ·‚˯Ù› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ 4. ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÂÓÙÂÏÒ˜, ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê›: ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ Ù· οو. ∞Ê·›ÚÂÛË ÎÈ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Á˘¿ÏÈÓÔ˘ η·ÎÈÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ∞Ó·ÛËÎÒÓÂÙ ηٿ 10 cm ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ, ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙÂ. ∂ÎÙÂϛ٠ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ÁÈ· Ó· ·ӷÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ. ËÌ›ˆÛË: ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ù· η¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٷ„‡ÎÙË ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ›‰È˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ „˘Á›Ԣ. ¢È¿Ù·ÍË Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÎÚ¤·ÙÔ˜/Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ñ √ „˘¯Úfi˜ ·¤Ú· ηıÔ‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ „˘Á›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηٷ„‡ÎÙË. ∫·Ù' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÈÔ ¯·ÌËÏ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ „˘Á›Ô. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‰ÚÔ̤· Ú‡ıÌÈÛ˘. ñ ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÙ ٷ Ï·¯·ÓÈο ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÁÈ· Ù· Ï·¯·ÓÈο. ∫·Ù' ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ¢È¿Ù·ÍË Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ñ ∏ ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‰ÚÔ̤·. ñ ªÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ÂÍÈ¿, ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÙ·È Ô ˘ÁÚfi˜ ·¤Ú·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÊÏÔÈfi. ñ ªÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ô ˘ÁÚfi˜ ·¤Ú·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ì ʇÏÏ·. 88