Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 56

БЪЛГАРСКИ 56 Командно табло A Копче за избор на функция B Бутон за програмиране (“set”) C Бутон за потвърждаване ("ok") D Бутони за промяна на времето (“-”“+”) E Копче на термостата A B C D E Копче с прибиране -- За да използвате този вид копче, трябва да го натискате в центъра. -- Копчето излиза навън. -- Завъртете го на желаната позиция. След завършване на готвенето, завъртете копчето на 0 и го натиснете отново, за да го върнете в първоначалното му положение. Всекидневна употреба Включване на фурната След включване на фурната в електрическата мрежа за първи път или, след спиране на тока, на дисплея се показва “12:00”. Избор и промяна на часовника: 1. Натиснете бутона “set” (настройване). Времето мига на дисплея. 2. Натиснете бутона “-” или “+”, за да настройте часът. 3. Натиснете бутона “set” и “-” или “+”, за да настройте минутите. 4. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите. За да промените времето: Натиснете и задръжте бутона “ok” в продължение на 3 секунди, докато времето започне да мига на дисплея. Повторете операциите, описани по-горе Избор на функция за готвене 1. Завъртете копчето А на желаната функция. 2. Завъртете копчето E, за да изберете температурата или нивото на мощността за функциите Грил и Турбогрил. За да потвърдите температурата или предварително определеното ниво на мощност, идете на точка 3. За функцията "Размразяване", идете направо на точка 3. 3. Натиснете бутон “ok” , за да потвърдите; фурната се включва. Индикаторът до светва. 4. Индикаторът изгасва, когато температурата на фурната достигне избраната температура. За да промените температурата: 1. Завъртете копчето Е и изберете отново желаната температура. Забележка: За да анулирате избиране, завъртете бутон А на “0”. В противен случай, натиснете бутон “set”, за да изключите фурната, запазвайки предварително избраните функции.

БЪЛГАРСКИ 57 Избор на продължителност на времето за готвене Изберете продължителността на готвене (налично с всяка функция, с изключение на специалните функции), за да включите фурната за посочения период от време. В края на посоченото време, фурната ще се изключи автоматично. Максималното програмируемо време за готвене е 6 часа. 1. Задайте функцията и температурата (вж. раздела: “Избор на функция за готвене”) до точка 2, без потвърждаване с бутон “ok”. 2. Натиснете бутон “set” (индикатор q на дисплея, до символа за продължителност на готвене, светва ) и в рамките на 8 мин., изберете желаната продължителност на готвене с бутони “-” или “+”. 3. Натиснете бутона "ok", за да потвърдите избора; фурната се включва и на дисплея ще се покаже оставащото време на готвене. 4. За да модифицирате предварително настроена температура, завъртете копче Е. За да се върнете на оставащото време на готвене, изчакайте 5 секунди. се появява на дисплея: След изтичане на предварително зададеното време, се появява на дисплея и се включва звуков сигнал. Фурната се изключва автоматично. Продължителността на готвене може да се модифицира с бутони “-” или “+”. Върнете се на точка 3 на част "Избор на време на готвене". 1. Завъртете копче А на “0”. На дисплея се показва точното време. Край на избраното време на готвене Използвайте тази функция, за да зададете предварително края на времето на готвене. Максималното програмируемо време е 23 часа и 59 минути. 1. Продължете, като е описано в точки 1 и 2 от част "Избор на продължителност на готвене". 2. Натиснете бутон “set”, за да зададете края на времето на готвене: светва индикатор q до символа . 3. Настройте края на времето на готвене с бутони “-” или “+”. 4. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите края на времето за готвене. Фурната ще се включи автоматично в часа на завършване на времето на готвене, минус времето на готвене: индикаторите на дисплей q над символите светват последователно. Специални функции Завъртете копче А на функция : q ще светне до символа . Пица Функция при постоянна температура 250°C, подходяща за печене на пици. 1. Завъртете копчето E, докато на дисплея се появи съобщението “P1”, последван след 2 секунди от предварително зададената температура 250°C. 2. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите. 3. Индикаторът до на командното табло изгасва , когато е достигната температура 250°C, фабрично зададеното време от 12 минути мига на дисплея и се включва звуков сигнал. 4. Поставете ястието във фурната. 5. Предварително зададеното време може да се модифицира с бутони “-” или “+”. 6. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите. 7. След изтичане на зададеното време, фурната се изключва автоматично, се показва на дисплея и се включва звуков сигнал. Поддържане на топло ястие Позволява да се поддържа фурната при постоянна температура от 60°C. 1. Завъртете копчето E, докато на дисплея се появи съобщението “P2”, последвано след 2 секунди от предварително зададената температура от 60°C.