Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

ČEŠTINA 8 Ovládací

ČEŠTINA 8 Ovládací panel A Volič funkcí B Tlačítko programování: ("set") C Tlačítko potvrzení ("ok") D Tlačítka pro změnu času (“-” “+”) E Ovladač termostatu A B C D E Zasunovací ovladače -- Chcete-li ovladač použít, stiskněte ho uprostřed. -- Ovladač vyskočí. -- Pootočte jím do požadované polohy. Po skončení pečení nastavte ovladač na 0 a stisknutím uprostřed ho zasuňte do původní polohy. Denní používání Zapnutí trouby Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí “12.00”. Nastavení hodin a změna: 1. Stiskněte tlačítko “set". Na displeji začne blikat čas. 2. Stiskněte tlačítko “-” nebo “+” k nastavení hodin. 3. Stiskněte “set” a “-” nebo “+” k nastavení minut. 4. Volbu potvrďte tlačítkem "OK". Chcete-li čas změnit: Stiskněte tlačítko "OK" na 3 vteřiny, až začne na displeji blikat hodina. Opakujte výše popsaný postup. Volba funkce pečení 1. Voličem A otočte na požadovanou funkci. 2. Otočte ovladačem E k volbě teploty nebo stupně výkonu u funkcí Gril a Turbogril. Jestliže chcete potvrdit teplotu nebo předem nastavený stupeň výkonu, přejděte k bodu 3. U funkce Rozmrazování přejděte přímo k bodu 3. 3. Potvrďte volbu stisknutím "OK" ; trouba se zapne. Rozsvítí se ukazatel u . 4. Ukazatel zhasne, když trouba dosáhne správné teploty. Změna teploty: 1. Otočte ovladačem E a opět zvolte požadovanou teplotu. POZN.: Chcete-li zrušit jakoukoli volbu, otočte voličem A na “0”. Nebo stiskněte tlačítko "set" k vypnutí trouby a zachování dříve zvolených funkcí. Volba délky pečení Zvolte dobu pečení (k dispozici se všemi funkcemi s výjimkou speciálních funkcí); jestliže si přejete zapnout troubu na určitou dobu. Po uplynutí této doby se trouba automaticky vypne. Maximální

ČEŠTINA 9 naprogramovatelná doba pečení je 6 hodin. 1. Nastavte funkci a teplotu (viz část: "Volba funkce pečení") až do bodu 2 bez potvrzení tlačítkem "OK": 2. Stiskněte tlačítko "set" (na displeji se rozsvítí ukazatel q u příslušného symbolu doby pečení ) do 8 minut zvolte dobu pečení pomocí tlačítek " - " nebo " + ". 3. Stiskněte tlačítko “OK” k potvrzení volby; trouba se zapne a na displeji se objeví zbývající doba pečení. 4. Chcete-li změnit dříve nastavenou teplotu, otočte ovladačem E. Pro návrat ke zbývající době pečení počkejte 5 vteřin. se objeví na displeji: Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví a zazní zvukový signál. Trouba se automaticky vypne. Délku pečení může změnit tlačítky "-" nebo "+". Vraťte se k bodu 3 části "Volba délky pečení". 1. Otočte voličem A na “0”. Na displeji se objeví denní čas. Volba doby ukončení pečení Touto funkcí předem nastavíte dobu ukončení pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut. 1. Postupujte podle bodů 1 a 2 z části "Volba délky pečení”. 2. Stiskněte tlačítko “set” k nastavení času konce pečení; se rozsvítí se ukazatel q u symbolu . 3. Nastavte konec pečení tlačítky “-” nebo “+”. 4. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení doby konce pečení. Trouba se zapne automaticky v čas konce pečení mínus délka pečení; ukazatele na displeji q nad symboly. se postupně rozsvítí. Speciální funkce Otočte voličem A na funkci : q u symbolu se rozsvítí. Pizza Funkce se stálou teplotou 250 °C vhodnou pro pečení pizzy. 1. Otočte ovladačem E, až se na displeji objeví nápis "P1", po dvou vteřinách se změní na předem nastavenou teplotu 250 °C. 2. Volbu potvrďte tlačítkem "OK". 3. Ukazatel u na ovládacím panelu zhasne po dosažení teploty 250 °C, na displeji začne blikat doba 12 minut nastavená výrobcem a zazní zvukový signál. 4. Vložte jídlo do trouby. 5. Nastavený čas můžete změnit tlačítky "-" nebo "+". 6. Volbu potvrďte tlačítkem "OK". 7. Po uplynutí nastavené doby se trouba automaticky vypne, na displeji se objeví a zazní zvukový signál. Udržení teploty Umožňuje udržení stálé teploty jídel 60 °C. 1. Otočte ovladačem E, až se na displeji objeví nápis "P2", po dvou vteřinách se změní na předem nastavenou teplotu 60 °C. 2. Volbu potvrďte tlačítkem "OK". 3. Ukazatel u na ovládacím panelu zhasne po dosažení teploty 60 °C, na displeji začne blikat doba 10 minut nastavená výrobcem a zazní zvukový signál. 4. Vložte jídlo do trouby. 5. Nastavený čas můžete změnit tlačítky "-" nebo "+". 6. Volbu potvrďte tlačítkem "OK". 7. Po uplynutí nastaveného času se trouba automaticky vypne, na displeji se objeví a zazní zvukový signál. Funkce Pyrolýza 1. Otočte ovladačem A na automatickou funkci čištění Pyrolýza , na 2 vteřiny se na displeji objeví CLn (čištění) a volič automaticky nastaví minimální čas 1:30. 2. Chcete-li změnit délku cyklu