Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SLOVENSKY 76 Vloženie

SLOVENSKY 76 Vloženie roštov a iného príslušenstva do rúry Rošt a ostatné príslušenstvo sú vybavené blokovacím systémom, ktorý bráni ich neželanému vysunutiu z rúry. 1. Zasuňte rošt vodorovne zvýšenou časťou "A" smerujúcou nahor (obr. 1). 3. Vráťte rošt do vodorovnej polohy a zatlačte ho, až kým sa úplne nezasunie do polohy "C" (obr. 3). C A Obr. 3 Obr. 1 2. Rošt v blízkosti polohy zablokovania "B" nakloňte (obr. 2). B 4. Pri vyberaní roštu postupujte v opačnom poradí. Iné časti príslušenstva, ako pekáč na odkvapkávanie a plech na zákusky, vsuňte rovnakým spôsobom. Výstupok na plochej strane umožňuje zablokovanie príslušenstva. Obr. 2

SLOVENSKY 77 Ovládací panel A Gombík ovládania funkcií B Tlačidlo programovania: ("set") C Tlačidlo na potvrdenie ("ok") D Tlačidlá na zmenu hodnôt času ("-""+") E Ovládací gombík termostatu A B C D E Zasúvacie ovládacie gombíky -- Aby ste gombík mohli použiť, stlačte ho v strede. -- Ovládací gombík sa vysunie. -- Otočte ho do želanej polohy. Po ukončení prípravy jedla otočte gombík do polohy 0 a stlačte ho v strede, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. Každodenné používanie Aktivácia rúry Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení dodávky elektrickej energie sa na displeji zobrazuje “12:00”. Výber a úprava nastavenia hodín: 1. Stlačte tlačidlo "set". Na displeji budú blikať číslice hodín. 2. Stláčaním tlačidiel "-" alebo "+" nastavte hodiny. 3. Stlačte tlačidlo “set” a tlačidlami "-" alebo "+" nastavte minúty. 4. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "ok". Zmena času: Podržte stlačené tlačidlo “ok” 3 sekundy, až kým na displeji nezačne blikať čas. Zopakujte vyššie popísané úkony. Nastavenie funkcie prípravy jedla 1. Otočte ovládací gombík A na želanú funkciu. 2. Otočením gombíka E zvoľte teplotu alebo úroveň výkonu funkcií Gril a Turbogril. Keď chcete potvrdiť teplotu alebo definovanú úroveň výkonu, prejdite k bodu 3. Pri funkcii "Rozmrazovanie" prejdite priamo k bodu 3. 3. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste potvrdili nastavenie; rúra sa zapne. Rozsvieti sa kontrolka vedľa. 4. Kontrolka zhasne, keď rúra dosiahne zvolenú teplotu. Zmena teploty: 1. Otočte ovládací gombík E a znovu nastavte želanú teplotu Poznámka Aby ste zrušili akékoľvek nastavenie, otočte ovládací gombík A do polohy "0". Rúru môžete vypnúť aj stlačením tlačidla “set”, pričom si rúra udrží pôvodne nastavené funkcie. Nastavenie doby prípravy jedla Zvoľte dobu prípravy jedla (k dispozícii so všetkými funkciami okrem špeciálnych), ak chcete rúru zapnúť na určitú špecifickú dobu. Po ukončení nastavenej doby sa rúra vypne automaticky. Maximálna