Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W TR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W TR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SLOVENSKY 78

SLOVENSKY 78 naprogramovateľná dĺžka prípravy jedla je 6 hodín. 1. Nastavte funkciu a teplotu (pozrite si časť: "Nastavenie funkcie pečenia") až po bod 2, bez potvrdenia prostredníctvom tlačidla "ok". 2. Stlačte tlačidlo “set” (na displeji sa rozsvieti indikátor q vedľa symbolu doby pečenia ) a do 8 minút nastavte želanú dobu pečenia pomocou tlačidiel "-" alebo "+". 3. Stlačením tlačidla "ok" potvrďte výber. Rúra sa zapne a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas do skončenia pečenia. 4. Stlačením tlačidla E zmeníte predtým nastavenú teplotu. Ak chcete zobraziť čas do skončenia pečenia, počkajte 5 sekúnd. sa zobrazí na displeji: Po uplynutí predtým nastavenej doby sa na displeji zobrazí a zaznie zvukové znamenie. Rúra sa vypne automaticky. Dobu pečenia môžete zmeniť pomocou tlačidiel "-" alebo "+". Vráťte sa k bodu 3 časti "Nastavenie doby pečenia". 1. Otočte ovládací gombík A do polohy "0". Na displeji sa znovu zobrazí presný čas. Nastavenie času ukončenia prípravy jedla Táto funkcia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia prípravy jedla s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba je 23 hodín a 59 minút. 1. Postupujte podľa bodov 1 a 2 v časti "Nastavenie doby prípravy jedla". 2. Stlačením tlačidla "set" nastavíte čas ukončenia prípravy jedla: rozsvieti sa indikátor q vedľa symbolu . 3. Nastavte čas ukončenia prípravy jedla tlačidlami “-” alebo “+”. 4. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste potvrdili ukončenie doby prípravy jedla. Rúra sa automaticky zapne v čase ukončenia prípravy jedla po odpočítaní doby prípravy: postupne sa rozsvietia indikátory na displeji q nad symbolmi . Špeciálne funkcie Otočte ovládací gombík A na funkciu : q sa rozsvieti vedľa symbolu . Pizza Funkcia so stálou teplotou 250 °C, vhodnou na pečenie pizze. 1. Otáčajte gombík E, až kým sa na displeji nezobrazí nápis "P1", potom sa po 2 sekundách zobrazí naprogramovaná teplota 250 °C. 2. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "ok". 3. Indikátor vedľa na ovládacom paneli zhasne po dosiahnutí teploty 250 °C, na displeji bude blikať výrobcom nastavená doba 12 minút a zaznie zvukový signál. 4. Vložte jedlo do rúry. 5. Nastavená doba sa dá upraviť pomocou tlačidiel "+" "-". 6. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "ok". 7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra automaticky vypne, na displeji sa zobrazí a zaznie zvukový signál. Ohrievanie jedál Umožňuje udržiavať stálu teplotu rúry 60 °C. 1. Otáčajte gombík E, až kým sa na displeji nezobrazí nápis "P2", potom sa po 2 sekundách zobrazí naprogramovaná teplota 60 °C. 2. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "ok". 3. Indikátor vedľa na ovládacom paneli zhasne po dosiahnutí teploty 60 °C, na displeji bude blikať výrobcom nastavená doba 10 minút a zaznie zvukový signál. 4. Vložte jedlo do rúry. 5. Pôvodne nastavená doba sa dá upraviť pomocou tlačidiel “+” alebo “-”. 6. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "ok". 7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra automaticky vypne, na displeji sa zobrazí a zaznie zvukový signál. Funkcia "Pyrolýza" 1. Otočte gombík A do polohy Pyrolýza funkcia automatického čistenia a na 2 sekundy sa na displeji zobrazí nápis CLn (čistenie). Gombík ovládania funkcií

SLOVENSKY 79 automaticky nastaví minimálne trvanie v dĺžke 1:30. 2. Dobu cyklu automatického čistenia môžete upraviť tlačidlami "+" "-". Maximálna naprogramovateľná doba je 3 hodiny. Aby ste nastavili čas ukončenia cyklu pyrolýzy, dodržiavajte nasledujúci postup: 1. Stlačte tlačidlo “set”, aby ste nastavili koniec trvania pyrolýzy. Kontrolka q sa rozsvieti vedľa symbolu . 2. Nastavte koniec cyklu pyrolýzy pomocou tlačidiel "+" "-". 3. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste potvrdili dobu pyrolýzy. Rúra sa zapne automaticky v čase vypočítanom od nastaveného času pyrolýzy odpočítaním doby jej trvania (nastavenej vopred). Postupne sa rozsvietia kontrolky q nad symbolmi . 4. Aby ste dobu pyrolýzy predĺžili, stlačte tlačidlo "se"” a nastavte novú dobu cyklu použitím tlačidla "+". 5. Potvrďte tlačidlom "ok". Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí . 6. Stlačením tlačidla "ok" sa zvukový signál preruší. 7. Otočte gombík A do polohy "0": na displeji sa znovu zobrazí čas. Ovládací gombík časomiery Časomieru môžete používať, iba ak rúra nie je v činnosti, pričom umožňuje nastavenie maximálnej doby 6 hodín. Nastavenie časomiery: 1. Nechajte gombík A v polohe "0". Na displeji sa zobrazí presný čas. 2. Stlačte tlačidlo "set". Rozsvieti sa indikátor q vedľa symbolu . Pomocou tlačidiel "-" alebo "+" nastavte želanú dobu. 3. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste potvrdili nastavenie. Po uplynutí nastavenej doby: Zaznie zvukový signál a na displeji bliká . Stlačte tlačidlo "ok", zvukový signál utíchne. Na displeji sa znovu zobrazí presný čas. Detská poistka (zámok) 1. Po otočení ovládacieho gombíka A do polohy "0" stlačte súčasne tlačidlá "-" a "+" na 3 sekundy. Poznámka: Aktiváciu funkcie LOCK oznámi zvukový signál, zatiaľ čo na displeji sa zobrazí symbol . Po nastavení sa na displeji bude opäť zobrazovať čas. 2. Po aktivácii poistky nebude možné používať funkcie rúry. 3. Aby ste poistku zrušili, zopakujte postup uvedený v bode 1.