Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W FI (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W FI (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SVENSKA 8 Kontrollpanel

SVENSKA 8 Kontrollpanel A Vred för val av funktion B Programmeringsknapp: (“set”) C Bekräfta-knapp (“ok”) D Knappar för ändring av tid (“-” och“+”) E Termostatvred A B C D E Vred som kan tryckas in i panelen -- Tryck på mitten av vredet du vill använda. -- Vredet skjuts ut. -- Vrid vredet till önskat läge. När du är klar med matlagningen, vrid vredet till 0 och tryck igen på mitten av vredet för att återställa den till utgångsläget. Daglig användning Aktivering av ugn När ugnen ansluts till elnätet första gången och efter strömavbrott visas “12:00” på displayen. Val och ändring av klocka: 1. Tryck på “set”-knappen. Tiden blinkar på displayen. 2. Tryck på knappen “-” eller “+” för att ställa in timmen. 3. Tryck på knappen “set” och “-” eller “+” för att ställa in minuterna. 4. Tryck på knappen “ok” för att bekräfta. Så här ändrar du tiden: Håll “ok”-knappen intryckt i 3 sekunder, tills timmen börjar blinka på displayen. Följ sedan anvisningarna ovan. Val av tillagningsfunktion 1. Vrid vredet A till önskad funktion. 2. Vrid vredet E för att välja temperaturen, eller effektnivån för funktionerna Grill och Turbogrill. Om du vill bekräfta temperaturen eller den förinställda effektnivån går du till punkt 3. För funktionen “Upptining”, gå direkt till punkt 3. 3. Tryck på knappen “ok” för att bekräfta; ugnen sätts på. Indikatorn vid tänds. 4. Indikatorn slocknar när den valda temperaturen har uppnåtts. Så här ändrar du temperaturen: 1. Vrid på vredet E och välj på nytt den önskade temperaturen. OBS! Om du vill radera någon av de valda inställningarna vrider du vredet A till “0”. Eller tryck på knappen “set”, för att stänga av ugnen och bibehålla de tidigare valda funktionerna. Inställning av tillagningens varaktighet Välj tillagningens varaktighet (finns med alla funktioner förutom specialfunktionerna) om du önskar slå på ugnen för ett specifikt tidsintervall. När detta intervall har gått ut stängs ugnen av automatiskt. Längsta

SVENSKA 9 programmerbara tillagningstid är 6 timmar. 1. Ställa in funktion och temperatur (se avsnittet “Val av funktion”) fram till punkt 2, men utan att bekräfta med “ok”-knappen. 2. Tryck på “set”-knappen (på displayen tänds indikatorn q vid symbolen för tillagningstid ) och välj inom 8 minuter den önskade tillagningstiden genom att trycka på knapparna “-” eller “+”. 3. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta valet; ugnen slås på och displayen visar den återstående tillagningstiden. 4. För att ändra den tidigare inställda temperaturen vrider du på vredet E. För att återgå till den återstående tillagningstiden väntar du 5 sekunder. visas på displayen: När den tidigare inställda tiden har gått visas på displayen och en ljudsignal hörs. Ugnen stängs av automatiskt. Det går att ändra tillagningstiden med knapparna “-” eller “+”. Gå tillbaka till punkt 3 i avsnittet “Inställning av tillagningstid”. 1. Vrid vredet A till “0”. På displayen visas aktuell tid. Val av tid när tillagningen skall avslutas Använd denna funktion för att förinställa tiden när tillagningen skall avslutas. Längsta programmerbara tid är 23 timmar och 59 minuter. 1. Fortsätt genom att följa instruktionerna under punkt 1 och 2 i avsnittet “Inställning av tillagningstid”. 2. Tryck på “set”-knappen för att ställa in slutet av tillagningstiden: indikatorn q lyser bredvid symbolen . 3. Ställ in slutet av matlagingstiden med hjälp av knapparna “-” eller “+”. 4. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta slutet av tillagningstiden. Ugnen slås på automatiskt vid slutet av tillagningstiden minus tillagningens varaktighet: indikatorerna på displayen q över symbolerna tänds i följd. Specialfunktioner Vid vredet 1 till funktionen : q tänds vid symbolen . Pizza Funktion med fast temperatur på 250°C som är lämplig för bakning av pizza. 1. Vrid vredet E tills meddelandet “P1” visas på displayen, efter två sekunder följs det av den förinställda temperaturen på 250°C. 2. Tryck på knappen “ok” för att bekräfta. 3. Indikatorn vid på kontrollpanelen släcks när temperaturen på 250°C har uppnåtts, en fabriksinställd tid på 12 minuter blinkar på displayen och en ljudsignal hörs. 4. Ställ in maträtten i ugnen. 5. Det går att ändra den inställda tiden med hjälp av knapparna “+” och “-”. 6. Tryck på knappen “ok” för att bekräfta. 7. När den inställda tiden har gått stängs ugnen av automatiskt, på displayen visas och en ljudsignal hörs. Varmhållning Ugnens temperatur hålls konstant på 60°C. 1. Vrid vredet E tills meddelandet “P2” visas på displayen, efter två sekunder följs det av den förinställda temperaturen på 60°C. 2. Tryck på knappen “ok” för att bekräfta. 3. Indikatorn vid på kontrollpanelen släcks när temperaturen på 60°C har uppnåtts, en fabriksinställd tid på 10 minuter blinkar på displayen och en ljudsignal hörs. 4. Ställ in maträtten i ugnen. 5. Det går att ändra den förinställda tiden med hjälp av knapparna “+” eller “-”. 6. Tryck på knappen “ok” för att bekräfta. 7. När den inställda tiden har gått stängs ugnen av automatiskt, på displayen visas och en ljudsignal hörs.