Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Doplňující informace

Doplňující informace Odstraňování problémů Pokud se při používání videokamery setkáte s problémy, postupujte podle kroků uvedených dále. Prověřte seznam (str. 62 až 64) a zkontrolujte videokameru. Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu jej znovu připojte a zapněte videokameru. Stiskněte RESET (str. 73) špičatým předmětem a zapněte videokameru. Stisknutím tlačítka RESET budou resetována všechna nastavení včetně hodin. Obraťte se na prodejce společnosti Sony nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Sony. V závislosti na problému může videokamera vyžadovat inicializaci nebo výměnu aktuálního vnitřního záznamového média. V takovém případě budou data uložená na vnitřním záznamovém médiu vymazána. Před odesláním videokamery k opravě nezapomeňte zálohovat data na vnitřním záznamovém médiu na jiné médium (zálohování). Výrobce neposkytuje náhradu za případnou ztrátu dat na vnitřním záznamovém médiu. Během opravy může být použit minimální objem dat uložených na vnitřním záznamovém médiu k nalezení problému. Prodejce společnosti Sony si však vaše data nezkopíruje ani si je neponechá. Podrobnosti o příznacích videokamery viz Příručka k produktu „Handycam“ (str. 61) a podrobnosti o připojení videokamery k počítači viz „PMB Help“ (str. 37). 62 CZ Videokameru nelze zapnout. Připojte k videokameře nabitý modul akumulátoru (str. 11). Připojte zástrčku napájecího adaptéru do síťové zásuvky (str. 13). Videokamera nefunguje, ani když je zapnuto napájení. Po zapnutí se videokamera připravuje k činnosti několik sekund. Nejedná se o závadu. Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky nebo vyjměte modul akumulátoru, po uplynutí 1 minuty jej znovu připojte. Pokud videokamera stále nefunguje, stiskněte špičatým předmětem tlačítko RESET (str. 73). (Stisknutím tlačítka RESET budou resetována všechna nastavení včetně hodin.) Teplota videokamery je velmi vysoká. Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát na chladném místě. Teplota videokamery je velmi nízká. Nechejte videokameru stát se zapnutým napájením. Pokud videokameru nelze stále používat, vypněte ji a přeneste na teplé místo. Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji zapněte. Videokamera se zahřívá. Videokamera se může během provozu zahřívat. Nejedná se o závadu. Videokamera se náhle vypne. Použijte napájecí adaptér (str. 13). Zapněte znovu napájení. Nabijte modul akumulátoru (str. 11). Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO nejsou nahrávány obrazy. Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor (videoklip) nebo (fotografie). Videokamera ukládá právě zaznamenaný obraz na záznamové médium. Během této doby nelze vytvořit žádnou novou nahrávku. Záznamové médium je plné. Vymažte nepotřebné obrazy (str. 32).

Celkový počet videoklipů a fotografií překračuje nahrávací kapacitu videokamery. Vymažte nepotřebné obrazy (str. 32). Nahrávání se zastaví. Teplota videokamery je velmi vysoká nebo nízká. Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát na chladném nebo teplém místě. Nelze nainstalovat „PMB“. Ověřte prostředí počítače nebo instalační postup potřebný k instalaci „PMB“ (str. 34). „PMB“ nepracuje správně. Ukončete „PMB“ a restartujte počítač. Videokamera není rozpoznána počítačem. Odpojte od zásuvky USB na počítači všechna zařízení s výjimkou klávesnice, myši a videokamery. Odpojte kabel USB od počítače a videokamery, restartujte počítač a poté znovu připojte videokameru k počítači ve správném pořadí. Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/Výstražné indikátory Objeví-li se na obrazovce LCD nebo v hledáčku indikátory, prověřte následující. Pokud problém přetrvává i poté, co jste se jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. V takovém případě poskytněte všechna čísla chybových kódů začínající písmenem C nebo E. C:04: Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“ řady V. Použijte modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) (str. 11). Připojte pevně stejnosměrný konektor napájecího adaptéru k videokameře (str. 11). C:06: Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo. C:13:/C:32: Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a zkuste videokameru použít. E:: Proveďte kroky od do na straně 62. Vnitřní pevný disk videokamery je plný. Vymažte z vnitřního pevného disku nepotřebné obrazy (str. 32). Je možné, že došlo k chybě vnitřního pevného disku videokamery. Nízká hladina energie v akumulátoru. Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo. Teplota videokamery roste na vysokou hodnotu. Vypněte videokameru a přeneste ji na chladné místo. Teplota videokamery je nízká. Zahřejte videokameru. Není vložena paměťová karta (str. 18). Pokud indikátor bliká, není k dispozici dostatečný volný prostor k nahrávání obrazů. Vymažte nepotřebné obrazy (str. 32) nebo po uložení obrazů na jiné médium naformátujte paměťovou kartu. CZ 63 Doplňující informace