Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Kontrola nastavení

Kontrola nastavení nahrávacieho média Ikona vybratého nahrávacieho média sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky v režime nahrávania videozáznamu aj v režime snímania fotografií. Ikona nahrávacieho média Vzhľad zobrazenej ikony môže byť rôzny a závisí od modelu. Vloženie pamäťovej karty Poznámky Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú kartu, nastavte nahrávacie médium na hodnotu [MEMORY CARD]. Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom S týmto kamkordérom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC, pamäťové karty SDXC (pre každú kartu SD sa požaduje trieda Speed Class 4 alebo vyššia). Nedá sa však zaručiť, že kamkordér bude pracovať s každou pamäťovou kartou. Je overené, že kamkordér pracuje s kartami „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou do 32 GB a s kartami SD s kapacitou do 64 GB. V tejto príručke sa pamäťové médiá typu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) a typu „Memory Stick PRO- HG Duo“ spoločne označujú ako médiá typu „Memory Stick PRO Duo“. Pamäťové karty SD, pamäťové karty SDHC a pamäťové karty SDXC sa označujú ako karty SD. Poznámky S kamkordérom nie je možné používať kartu MultiMediaCard. Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo A/V zariadeniu prostredníctvom kábla USB nie je možné importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy skontrolujte, či zariadenie podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Ak by ste ho spustili, všetky údaje sa stratia. * exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC. Veľkosť pamäťovej karty, ktorú môžete používať s kamkordérom S týmto kamkordérom sa môžu používať pamäťové médiá typu „Memory Stick PRO Duo“, pamäťové médiá s veľkosťou zodpovedajúcou polovici veľkosti média „Memory Stick“ alebo karty SD so štandardnou veľkosťou. 18 SK

Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety. Takéto nalepovanie môže spôsobiť poruchu. Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu s orezaným koncom nasmerovaným tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie cvaknutie. Po vložení pamäťovej karty zatvorte kryt. Všímajte si nasmerovanie orezaného konca. Indikátor prístupu Začíname Ak vložíte novú pamäťovú kartu, môže sa zobraziť obrazovka [Create a new Image Database File.]. Ak sa zobrazí, dotknite sa položky [YES]. Ak na pamäťovú kartu nahrávate iba fotografie, dotknite sa položky [NO]. Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov záberov. Poznámky Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], naformátujte pamäťovú kartu tak, že sa postupne dotknete položiek (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (v kategórii [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD] [YES] [YES] . Vysunutie pamäťovej karty Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu. Neotvárajte kryt počas nahrávania. Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla. Replikovanie alebo kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného nahrávacieho média na pamäťovú kartu Postupne sa dotknite položiek (MENU) [Show others] [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (v kategórii [EDIT]), a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. SK 19