Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Tipy Počet

Tipy Počet fotografií, ktoré je možné nasnímať, môžete skontrolovať na obrazovke LCD (s. 72). Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, postupne sa dotknite položiek (MENU) [Show others] [ IMAGE SIZE] (v kategórii [PHOTO SETTINGS]) požadovaného nastavenia . Ak sa zobrazuje ikona , snímanie fotografií nie je možné. Váš kamkordér odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom osvetlení prostredia. V režime nahrávania videozáznamov je blesk nefunkčný. Odpaľovanie blesku kamkordérom môžete zmeniť tak, že sa postupne dotknete položiek (MENU) [Show others] [FLASH MODE] (v kategórii [PHOTO SETTINGS]) požadovaného nastavenia . Ak snímate fotografie pomocou blesku s konverzným objektívom (predáva sa samostatne), môže sa odraziť tieň. Ak sa na fotografiách nachádzajú biele kruhové body Spôsobujú ich častice (prach, peľ, a pod.) vznášajúce sa vo vzduchu v blízkosti objektívu. Po ich zvýraznení bleskom kamkordéra sa prejavujú ako biele kruhové body. Ak chcete znížiť počet bielych kruhových bodov, v miestnosti rozsvieťte a fotografujte bez použitia blesku. Objekt Častice (prach, peľ, a pod.) vo vzduchu Získavanie informácií o polohe pomocou systému GPS (HDR-CX550VE/ XR550VE) Keď nastavíte prepínač GPS (s. 74) na hodnotu ON, na obrazovke LCD sa zobrazí ikona a kamkordér začne získavať informácie o polohe zo satelitov GPS. Získavanie informácií o polohe vám umožňuje využívať funkcie ako je Map Index. Vzhľad indikátora sa mení v závislosti od intenzity a príjmu signálu GPS. Počas vzlietania a pristávania lietadla je nutné prepínač GPS prepnúť do polohy OFF. Čas spracovania je možné skrátiť načítaním podporných dát GPS do kamkordéra pomocou dodaného softvéru „PMB“. Nainštalujte softvér „PMB“ do svojho počítača (s. 35) a pripojte počítač k internetu. Potom pripojte kamkordér k počítaču a podporné dáta GPS sa automaticky zaktualizujú. Podporné dáta GPS môžu nesprávne pracovať v nasledujúcich prípadoch: ak podporné dáta GPS nie sú aktualizované 30 dní alebo dlhšie; ak na kamkordéri nie je správne nastavený dátum a čas; ak sa kamkordér prenáša na veľkú vzdialenosť. Vstavané mapy poskytli tieto spoločnosti; mapu Japonska poskytla spoločnosť ZENRIN CO., LTD., ostatné oblasti poskytla spoločnosť NAVTEQ. 24 SK

Úprava nastavení podľa podmienok snímania Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot) Po stlačení tlačidla NIGHTSHOT sa zobrazí indikátor a môžete snímať aj v úplnej tme. Opätovným stlačením tlačidla NIGHTSHOT funkciu NightShot zrušíte. Používanie funkcie NightShot v miestach s ostrým svetlom spôsobí chybu kamkordéra. Manuálne zaostrovanie (zaostrovanie v režime MANUAL) Používanie zaostrovania v režime MANUAL Stlačením tlačidla MANUAL prepnite do manuálneho režimu a otáčaním tlačidla môžete zaostrovať. Stláčaním tlačidla MANUAL môžete prepínať medzi manuálnym a automatickým režimom. Priradenie položky ponuky Stlačte tlačidlo MANUAL a podržte ho stlačené niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí obrazovka [DIAL SETTING]. Otáčaním tlačidla MANUAL môžete priradiť niektorú z položiek. Môžete priradiť nastavenie [FOCUS], [EXPOSURE], [IRIS], [SHUTTER SPEED], [AE SHIFT] alebo [WB SHIFT]. Použitie statívu Upevnite statív (predáva sa samostatne) k objímke pre statív pomocou skrutky statívu (voliteľné príslušenstvo: skrutka musí byť kratšia ako 5,5 mm). Nahrávanie/Prehrávanie Manuálne zaostrovanie môžete pohodlne vykonávať pomocou zaostrovania v režime MANUAL tak, že priradíte položku ponuky (v predvolenom nastavení je to položka [FOCUS]) k zaostrovaniu v režime MANUAL. Tlačidlo MANUAL Objímka pre statív Zaostrovanie v režime MANUAL SK 25