Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Správne používanie

Správne používanie kamkordéra Odstraňovanie videozáznamov a fotografií Miesto na médiu môžete uvoľniť odstránením videozáznamov a fotografií z nahrávacieho média. Poznámky Odstránené zábery nie je možné obnoviť. Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred uložte. Počas odstraňovania záberov nevyberajte z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k Tipy Záber môžete odstrániť na obrazovke prehrávania v ponuke OPTION MENU. 1 Dotknite sa položky (MENU) [Show others] [DELETE] (v kategórii [EDIT]). 32 SK poškodeniu nahrávacieho média. Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty nevysúvajte pamäťovú kartu. Chránené videozáznamy a fotografie nie je možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich odstránenie. Ukážkový videozáznam v kamkordéri je chránený. Ak je odstránený videozáznam zahrnutý do zoznamu titulov, videozáznam pridaný do zoznamu titulov sa odstráni aj zo zoznamu titulov. Ak je odstránený videozáznam zahrnutý do scenára prehrávania najlepších scén, videozáznam sa odstráni aj z tohto scenára. Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú kapacitu nahrávania pre médium, médium naformátujte. Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia súčasne prezerať viacero záberov na indexovej obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“. 2 Ak chcete odstrániť videozáznamy, dotknite sa položky [ DELETE] [ DELETE] alebo [ DELETE]. Ak chcete odstrániť fotografie, dotknite sa položky [ DELETE] [ DELETE]. 3 Dotknite sa položiek videozáznamov alebo fotografií, ktoré chcete odstrániť, aby sa vedľa nich zobrazil znak začiarknutia . Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa položky . 4 Dotknite sa položky [YES] . Odstránenie všetkých videozáznamov/ fotografií naraz V kroku 2 sa dotknite položky [ DELETE] [ DELETE ALL]/ [ DELETE ALL] [YES] [YES] . Ak chcete vymazať všetky fotografie naraz, dotknite sa [ DELETE] [ DELETE ALL] [YES] [YES] .

Odstránenie všetkých videozáznamov/ fotografií nasnímaných v jeden deň naraz Poznámky Fotografie na pamäťovej karte nemôžete odstraňovať podľa dátumu nahrávania. V kroku 2 sa dotknite položky [ DELETE] [ DELETE by date]/[ DELETE by date]. Ak chcete naraz odstrániť všetky fotografie nasnímané v ten istý deň, dotknite sa položky [ DELETE] [ DELETE by date]. Dotknite sa tlačidla / , vyberte dátum nahratia požadovaných videozáznamov/fotografií a potom sa dotknite položky . Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa položky . Dotknite sa položky [YES] . Správne používanie kamkordéra SK 33