Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

5 Dotknite sa položky

5 Dotknite sa položky [Copy.] na obrazovke kamkordéra. Videozáznamy a fotografie na internom nahrávacom médiu kamkordéra, ktoré neboli uložené na externom médiu, sa môžu uložiť. Táto obrazovka sa zobrazí iba v prípade, ak existujú nové nahraté zábery. 6 Po dokončení operácie sa dotknite položky na obrazovke kamkordéra. Poznámky Počet scén, ktoré môžete uložiť na externé médium, je nasledujúci. Scény nad rámec tohto počtu nie je možné uložiť ani v prípade, ak je na externom médiu ešte voľné miesto. Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD): max. 3 999 Videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): 9 999 Fotografie: 9 999 snímok × 899 priečinkov Počet scén môže byť v závislosti od typu nahratých záberov aj nižší. Pripájanie externého média Zábery uložené na externom médiu sa zobrazia na obrazovke LCD. Tlačidlá na zobrazenie videozáznamov a na zobrazenie fotografií na obrazovke VISUAL INDEX sa zmenia tak, ako je uvedené na ilustrácii. V ponuke môžete nastaviť nastavenia pre externé médiá (napríklad pre odstránenie záberov). Dotknite sa položky (MENU) [Show others] na obrazovke VISUAL INDEX. Uloženie požadovaných videozáznamov a fotografií Zábery na pamäťových kartách môžete uložiť na externé médiá. Poznámky Fotografie zaznamenané na pamäťovej karte nemôžete kopírovať ani vyhľadávať podľa dátumu. V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite položky [Play without copying.]. Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX externého média. Dotknite sa položky (MENU) [Show others] [MOVIE DUB] (ak chcete vybrať videozáznamy)/[PHOTO COPY] (ak chcete vybrať fotografie). Podľa pokynov na obrazovke vyberte nahrávacie médium a spôsob výberu záberov. Ak ste vybrali položku [DUB by select], dotknite sa záberu, ktorý sa má uložiť. Zobrazí sa indikátor . Ak ste vybrali položku [DUB by date], pomocou položky / vyberte dátum záberov, ktoré sa majú replikovať, potom sa dotknite položky a prejdite na krok . Zostávajúca kapacita externého média 46 SK

Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa položky . Ak sa dotknete dátumu, môžete vyhľadávať snímky podľa dátumu. Dotknite sa položky [YES] na obrazovke kamkordéra. Prehrávanie záberov na externom médiu na kamkordéri V predchádzajúcom kroku 5 sa dotknite položky [Play without copying.]. Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX externého média. Prehrajte záber (s. 26). Zábery môžete prehrávať aj na televízore, ktorý je pripojený ku kamkordéru (s. 29). Videozáznamy v kvalite s vysokým rozlíšením (HD) v počítači môžete prehrávať pomocou funkcie [Player for AVCHD]. Spustite funkciu [Player for AVCHD] (s. 42) a vyberte jednotku, na ktorú je externé médium pripojené [Settings]. Poznámky Obrazovky Date Index a Map Index (HDR-CX550VE/XR550VE) s fotografiami sa nedajú zobraziť. Ak kamkordér nerozpozná externé médium, vyskúšajte nasledujúce operácie. Znova pripojte redukčný USB kábel ku kamkordéru Ak má externé médium vlastný kábel na napájanie striedavým prúdom, zapojte ho do sieťovej zásuvky Ukončenie pripojenia externého média Dotknite sa položky na obrazovke VISUAL INDEX externého média. Odpojte redukčný USB kábel. Vytvorenie disku pomocou DVD napaľovačky, rekordéra Výber spôsobu vytvorenia disku V tejto časti sú popísané niektoré metódy vytvárania disku AVCHD alebo disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) z videozáznamov alebo fotografií v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré sú nahraté v kamkordéri. Vyberte spôsob, ktorý zodpovedá vášmu prehrávaču diskov. Poznámky Pripravte si disk DVD, ako je napríklad disk DVD-R, na vytvorenie disku. Pozrite si stranu 43, kde nájdete informácie o vytváraní diskov Blu-ray. Ak chcete zábery uložiť na externé médium, pozrite si stranu 45. Zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD Prehrávač Prehrávač diskov Sony Blu-ray PlayStation 3, atď. Zdrojové zariadenie Napaľovačka diskov DVD, DVDirect Express (s. 48) Napaľovačka diskov DVD iná než DVDirect Express (s. 51) Typ disku Disk AVCHD (kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)) Ukladanie záberov s externým zariadením SK 47

 • Page 1 and 2:

  4-170-539-42(1) Nadzór nad dystryb

 • Page 3 and 4:

  przedstawicielem w sprawach bezpiec

 • Page 5 and 6:

  Programy telewizyjne, filmy, taśmy

 • Page 7 and 8:

  Sprawdzenie nazwy modelu posiadanej

 • Page 9 and 10:

  Spis treści Przeczytać najpierw..

 • Page 11 and 12:

  Czynności wstępne Etap 1: Ładowa

 • Page 13 and 14:

  Używanie gniazda elektrycznego jak

 • Page 15 and 16:

  Uwagi Data i godzina nie są wyśw

 • Page 17 and 18:

  Etap 3: Przygotowanie nośnika zapi

 • Page 19 and 20:

  W opisywanej kamerze można używa

 • Page 21 and 22:

  Nagrywanie filmów Naciśnij START/

 • Page 23 and 24:

  Kod danych podczas nagrywania Na no

 • Page 25 and 26:

  Dobór ustawień do warunków filmo

 • Page 27 and 28:

  : wyświetla filmy zarejestrowane w

 • Page 29 and 30:

  Odtwarzanie obrazów na ekranie odb

 • Page 31 and 32:

  Jeżeli podłączone urządzenie je

 • Page 33 and 34:

  Aby usunąć wszystkie zdjęcia wyk

 • Page 35 and 36:

  Pozostałe Port USB (musi to być d

 • Page 37 and 38:

  : Uruchamia program „PMB”. : Wy

 • Page 39 and 40:

  Wybór metody tworzenia płyty (kom

 • Page 41 and 42:

  Tworzenie płyty jednym przyciskiem

 • Page 43 and 44:

  Tworzenie płyty AVCHD Istnieje mo

 • Page 45 and 46:

  4 W górnej części okna kliknij

 • Page 47 and 48:

  5 Dotknij [Kopiuj.] na ekranie kame

 • Page 49 and 50:

  Zwykłe urządzenie DVD Odtwarzacz

 • Page 51 and 52:

  Dotknij przycisku [TAK] na ekranie

 • Page 53 and 54:

  Tworzenie płyty w formacie standar

 • Page 55 and 56:

  Dostosowywanie ustawień kamery Kor

 • Page 57 and 58:

  Korzystanie z OPTION MENU OPTION ME

 • Page 59 and 60:

  AUTO POD ŚWIATŁ........ Automatyc

 • Page 61 and 62:

  KARTA PAMIĘCI............... Usuwa

 • Page 63 and 64:

  Dodatkowe informacje Rozwiązywanie

 • Page 65 and 66:

  Bateria jest praktycznie rozładowa

 • Page 67 and 68:

  Czyszczenie ekranu LCD Odciski pal

 • Page 69 and 70:

  Ogniskowa: f=3,8 ~ 38,0 mm Po przel

 • Page 71 and 72:

  Wewnętrzny dysk twardy Przy wysoki

 • Page 73 and 74:

  Szybki przewodnik Wskaźniki ekrano

 • Page 75 and 76:

  Wbudowany mikrofon Lampa błyskowa

 • Page 77 and 78:

  Indeks A Akumulator................

 • Page 79 and 80:

  Upozornění Elektromagnetické pol

 • Page 81 and 82:

  Informace o nastavení jazyka Pro

 • Page 83 and 84:

  Poznámky k použití Neprováděj

 • Page 85 and 86:

  Obsah Přečtěte si před použit

 • Page 87 and 88:

  Začínáme Krok 1: Nabíjení modu

 • Page 89 and 90:

  Použití síťové zásuvky jako z

 • Page 91 and 92:

  Poznámky Datum a čas se nezobraz

 • Page 93 and 94:

  Krok 3: Příprava záznamového m

 • Page 95 and 96:

  V této videokameře lze používat

 • Page 97 and 98:

  Nahrávání videoklipů Stisknutí

 • Page 99 and 100:

  Datový kód během nahrávání Na

 • Page 101 and 102:

  Nastavení podle podmínek nahráv

 • Page 103 and 104:

  Zobrazí obrazovku pro výběr typu

 • Page 105 and 106:

  Přehrávání obrazů na televizor

 • Page 107 and 108:

  Je-li připojené zařízení kompa

 • Page 109 and 110:

  Klepnutím na / vyberte datum poř

 • Page 111 and 112:

  * 1 Požaduje se standardní instal

 • Page 113 and 114:

  Spuštění PMB (Picture Motion Bro

 • Page 115 and 116:

  Disky kompatibilní s „PMB“ Pro

 • Page 117 and 118:

  Import videoklipů a fotografií do

 • Page 119 and 120:

  Vytváření disku Blu-ray Můžete

 • Page 121 and 122:

  Ukládání obrazů pomocí extern

 • Page 123 and 124:

  Přehrajte obraz (str. 26). Obrazy

 • Page 125 and 126:

  Vložte dosud nepoužitý disk do v

 • Page 127 and 128:

  Tipy Pokud nelze přehrávat vytvo

 • Page 129 and 130:

  Spusťte přehrávání na videokam

 • Page 131 and 132:

  Poznámky Podle podmínek nahráv

 • Page 133 and 134:

  Seznamy nabídek Kategorie (RUČNÍ

 • Page 135 and 136:

  KOPÍROVAT FILM KOP.dle výběru...

 • Page 137 and 138:

  Získání podrobných informací z

 • Page 139 and 140:

  Celkový počet videoklipů a fotog

 • Page 141 and 142:

  Nepoužívejte videokameru, pokud j

 • Page 143 and 144:

  Objektiv: Objektiv G 10 (optický)

 • Page 145 and 146:

  Vnitřní pevný disk Obraz ve vyso

 • Page 147 and 148:

  Rychlé odkazy Indikátory na obraz

 • Page 149 and 150:

  Vestavěný mikrofon Blesk Objekt

 • Page 151 and 152:

  Rejstřík A AVCHD.................

 • Page 153 and 154:

  el. Kérjük, hogy minden szerviz-

 • Page 155 and 156:

  Működési hibát okozhat, ha az L

 • Page 157 and 158:

  A videokamera típusnevének ellen

 • Page 159 and 160:

  Tartalomjegyzék Először ezt olva

 • Page 161 and 162:

  Az első lépések 1. lépés: Az a

 • Page 163 and 164:

  Hálózati áramforrás használata

 • Page 165 and 166:

  Megjegyzések Bár felvételkész

 • Page 167 and 168:

  3. lépés: A felvételi adathordoz

 • Page 169 and 170:

  A videokamerával normál méretű

 • Page 171 and 172:

  Videó felvétele A START/STOP gomb

 • Page 173 and 174:

  Adatkód felvételkor A felvétel d

 • Page 175 and 176:

  Beállítás a felvételi körülm

 • Page 177 and 178:

  A kezelőgombok megjelenítését v

 • Page 179 and 180:

  Felvételek megtekintése televízi

 • Page 181 and 182:

  HDMI-kábellel történő csatlakoz

 • Page 183 and 184:

  Adott napon rögzített videók/ f

 • Page 185 and 186:

  * 1 Normál telepítés szükséges

 • Page 187 and 188:

  A PMB (Picture Motion Browser) ind

 • Page 189 and 190:

  A „PMB” alkalmazással használ

 • Page 191 and 192:

  Videók és fényképek importálá

 • Page 193 and 194:

  Blu-ray lemez létrehozása Blu-ray

 • Page 195 and 196:

  Képek mentése külső eszköz seg

 • Page 197 and 198:

  Szabad tárhely a külső adathordo

 • Page 199 and 200:

  Lemez készítése a DVDirect Expre

 • Page 201 and 202:

  Lemez lejátszása a DVD-írón Ti

 • Page 203 and 204:

  A/V távcsatlakozó A kamerát a f

 • Page 205 and 206:

  A videokamera testre szabása A men

 • Page 207 and 208:

  Az OPTION MENU használata A OPTION

 • Page 209 and 210:

  TÁRCSABEÁLLÍTÁS......... Funkci

 • Page 211 and 212:

  KÉPKEZ.FÁJL JAV. BELSŐ MEMÓRIA*

 • Page 213 and 214:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 215 and 216:

  Az akkumulátor felforrósodott. Cs

 • Page 217 and 218:

  A készülék házának karbantart

 • Page 219 and 220:

  Fókuszhossz: f=3,8 ~ 38,0 mm 35 mm

 • Page 221 and 222: Normál felbontású képminőség
 • Page 223 and 224: Gyors útmutató A képernyőn lát
 • Page 225 and 226: Active Interface Shoe Az Active Int
 • Page 227 and 228: Tárgymutató A A „Handycam” k
 • Page 229 and 230: Upozornenie Elektromagnetické pole
 • Page 231 and 232: Čierne bodky Biele, červené, mod
 • Page 233 and 234: Overenie názvu modelu kamkordéra
 • Page 235 and 236: Obsah Najskôr si prečítajte tiet
 • Page 237 and 238: Začíname Krok 1: Nabíjanie baté
 • Page 239 and 240: Použitie sieťovej zásuvky ako zd
 • Page 241 and 242: Poznámky Počas nahrávania sa d
 • Page 243 and 244: Krok 3: Príprava nahrávacieho mé
 • Page 245 and 246: Na pamäťovú kartu ani na adapté
 • Page 247 and 248: Nahrávanie videozáznamov Stlačen
 • Page 249 and 250: Údajový kód počas nahrávania D
 • Page 251 and 252: Úprava nastavení podľa podmienok
 • Page 253 and 254: Zobrazenie obrazovky na výber typu
 • Page 255 and 256: Prehrávanie záberov na televízor
 • Page 257 and 258: Pripojenie pomocou kábla HDMI
 • Page 259 and 260: Odstránenie všetkých videozázna
 • Page 261 and 262: Ďalšie Port USB (tento port musí
 • Page 263 and 264: Spustenie aplikácie PMB (Picture M
 • Page 265 and 266: Disky, ktoré sa môžu používať
 • Page 267 and 268: Import videozáznamov a fotografií
 • Page 269 and 270: Vytvorenie disku Blu-ray Disk Blu-r
 • Page 271: Ukladanie záberov s externým zari
 • Page 275 and 276: Zapnite kamkordér a pripojte napa
 • Page 277 and 278: Tipy Ak vytvorené disky v kvalite
 • Page 279 and 280: Pripojte kamkordér k nahrávaciemu
 • Page 281 and 282: Poznámky V závislosti od podmien
 • Page 283 and 284: Zoznamy ponúk Kategória (MANUAL S
 • Page 285 and 286: PROTECT PROTECT....................
 • Page 287 and 288: OTHER SETTINGS DEMO MODE...........
 • Page 289 and 290: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 291 and 292: Preventívne opatrenia Nie je vlo
 • Page 293 and 294: Špecifikácie Pri prevode kamkord
 • Page 295 and 296: Nabíjateľná batéria NP-FV50 Max
 • Page 297 and 298: Ochranné známky „Handycam“ a
 • Page 299 and 300: Indikátor Význam X.V.COLOR SHUTT
 • Page 301 and 302: HDR-CX550E/CX550VE Tlačidlo PHOTO