Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Modul akumulátoru

Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) můžete dobíjet po připojení k videokameře. Poznámky K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“, než typ V. 1 Vypněte videokameru zavřením hledáčku a poté obrazovky LCD. 2 Vložte modul akumulátoru zasunutím ve směru šipky, dokud nezapadne. 3 Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové zásuvky. Zarovnejte značku na stejnosměrném kabelu se značkou na konektoru DC IN. Rozsvítí se indikátor /CHG (blesk/nabíjení) a zahájí se nabíjení. Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor /CHG (blesk/nabíjení) zhasne. 4 Po nabití akumulátoru odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN videokamery. Tipy Informace o době nahrávání a přehrávání naleznete na straně 68. Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru zbývající energie v levém horním rohu obrazovky LCD. Vyjmutí modulu akumulátoru 12 CZ Zavřete obrazovku LCD. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) () a vyjměte modul akumulátoru ().

Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení Proveďte stejné připojení jako v případě „Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru“. Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen. Poznámky k modulu akumulátoru Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru zavřete hledáček a obrazovku LCD a ujistěte se, že indikátor (videoklip)/ (fotografie) (str. 20), indikátor přístupu (str. 19) nesvítí. Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností: Modul akumulátoru není připojen správně. Modul akumulátoru je poškozený. Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká. Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo. Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká. Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo. Při připojování reflektoru (prodává se samostatně) se doporučuje používat modul akumulátoru NP-FV70 nebo NP-FV100. Nedoporučujeme ve videokameře používat modul akumulátoru NP-FV30, který umožňuje pouze krátké nahrávání a přehrávání. Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou operaci po dobu 5 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([AUT.VYPN.]). Začínáme Poznámky k napájecímu adaptéru Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky. Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdmi nebo nábytkem. Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor. CZ 13