Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Informácie o starostlivosti a údržbe n108 N Informácie o starostlivosti a údržbe Počítač ❑ ❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne brúsne bloky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu počítača. Pred čistením počítača nezabudnite odpojiť sieťový adaptér a vybrať batériu. Obrazovka LCD Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Drhnutie by mohlo obrazovku poškodiť. Vstavaná kamera Ochranný kryt šošovky vstavanej kamery čistite ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, pretože je citlivý na tlak. Disky ❑ ❑ ❑ Správna starostlivosť o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšťadlá (ako napr. benzín, riedilo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobiť poškodenie disku. Pri bežnom čistení chyťte disk za okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju. Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkosť utrite suchou mäkkou tkaninou.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s počítačom n109 N Zaobchádzanie s počítačom ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byť potrebná kontrola kvalifikovaným personálom. Počítač nenechajte spadnúť ani naň neukladajte žiadne predmety. Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené: ❑ tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia, ❑ priamemu slnečnému žiareniu, ❑ nadmernej prašnosti, ❑ vlhkosti alebo dažďu, ❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom, ❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené, ❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C, ❑ vysokej vlhkosti. Do blízkosti vášho počítača nedávajte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobiť poruchu počítača. Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobiť rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. V prípade, že dôjde k takémuto rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od prijímača. Nepoužívajte narezané ani poškodené prepojovacie káble. Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač odpojte od siete a kontaktujte službu VAIO-Link. Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.