Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 50 N Formátovanie média „Memory Stick“ Ako formátovať médium „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ je naformátované použitím predvoleného nastavenia a je pripravené na použitie. Ak chcete médium opätovne naformátovať v počítači, postupujte podľa týchto pokynov. ! Pri formátovaní média použite zariadenie, ktoré je určené na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“. Formátovaním sa z média „Memory Stick“ vymažú všetky uložené údaje. Pred formátovaním média skontrolujte, či neobsahuje cenné dáta. V priebehu formátovania nevyberajte médium „Memory Stick“ zo zásuvky. Mohlo by to spôsobiť poruchu. 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. 3 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač. 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu média „Memory Stick“ a vyberte možnosť Formátovanie. 5 Kliknite na položku Obnoviť predvolené hodnoty zariadenia. ! Veľkosť alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmeniť. Nevyberajte položku NTFS z rozbaľovacej ponuky Súborový systém, pretože by mohlo dôjsť k poruche. ✍ Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v položke Možnosti formátovania zvolíte možnosť Rýchle formátovanie.

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 51 N 6 Kliknite na tlačidlo Spustiť. 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! V závislosti od média „Memory Stick“ môže formátovanie chvíľu trvať.