Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

За да

За да възпроизвеждате многоканално аудио, проверете настройката на цифровия аудиоизход на устройството, свързано със системата. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство. Свързване на USB устройство USB устройството не е разпознато. Опитайте посоченото по-долу. Изключете системата. Разкачете и скачете отново USB устройството. Включете системата. Уверете се, че USB устройството е включено добре в (USB) порта (стр. 23). Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени. Уверете се, че USB устройството евключено. Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, го разкачете и го свържете директно към системата. Свързване на мобилно устройство BLUETOOTH връзката не може да се извърши. Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH на устройството свети (стр. 29). Уверете се, че BLUETOOTH устройството, към което искате да се свържете, е включено и че BLUETOOTH функцията е разрешена. Доближете тази система и BLUETOOTH устройството. Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново. Може да е необходимо първо да отмените сдвояването със системата, като използвате първо BLUETOOTH устройството. Възможно е информацията за сдвояване да е изтрита. Извършете отново операцията за сдвояване (стр. 28). Не може да се направи сдвояване. Доближете тази система и BLUETOOTH устройството. Уверете се, че системата не получава смущения от безжично LAN устройство, други безжични устройства, работещи на честота 2,4 GHz, или микровълнова фурна. Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, преместете го на разстояние от тази система. Не можете да използвате функцията NFC. Функцията NFC не работи със съвместими с BLUETOOTH слушалки или високоговорител. За да слушате звук чрез съвместими с BLUETOOTH слушалки или високоговорител, вижте „Слушане на звук от свързан телевизор или устройство чрез слушалки или високоговорители“ (стр. 31). Не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство. Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH на устройството свети (стр. 29). Доближете тази система и BLUETOOTH устройството. Ако дадено устройство генерира електромагнитно излъчване, например безжично LAN устройство, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова фурна, го преместете. Отстранете всякакви препятствия между тази система и BLUETOOTH устройството или преместете системата далече от препятствието. Сменете разположението на свързаното BLUETOOTH устройство. Превключете честотата на безжичната LAN мрежа на близкостоящ Wi-Fi рутер или компютър на диапазона от 5 GHz. Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство. 58 BG

Свързване на слушалки или високоговорител BLUETOOTH връзката не може да се извърши. Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH на устройството свети (стр. 7). Уверете се, че BLUETOOTH устройството, към което искате да се свържете, е включено и че BLUETOOTH функцията е разрешена. Доближете тази система и BLUETOOTH устройството. Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново. Може да е необходимо първо да отмените сдвояването със системата, като използвате първо BLUETOOTH устройството. Възможно е информацията за сдвояване да е изтрита. Извършете отново операцията за сдвояване (стр. 28). Не може да се направи сдвояване. Доближете тази система и BLUETOOTH устройството. Уверете се, че системата не получава смущения от безжично LAN устройство, други безжични устройства, работещи на честота 2,4 GHz, или микровълнова фурна. Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, преместете го на разстояние от тази система. Не можете да използвате функцията NFC. Функцията NFC не работи със съвместими с BLUETOOTH слушалки или високоговорител. За да слушате звук чрез съвместими с BLUETOOTH слушалки или високоговорител, вижте „Слушане на звук от свързан телевизор или устройство чрез слушалки или високоговорители“ (стр. 31). Не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство. Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH на устройството свети (стр. 29). Доближете тази система и BLUETOOTH устройството. Ако дадено устройство генерира електромагнитно излъчване, например безжично LAN устройство, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова фурна, го преместете. Отстранете всякакви препятствия между тази система и BLUETOOTH устройството или преместете системата далече от препятствието. Сменете разположението на свързаното BLUETOOTH устройство. Превключете честотата на безжичната LAN мрежа на близкостоящ Wi-Fi рутер или компютър на диапазона от 5 GHz. Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство. Задайте [Wireless Playback Quality] на [Connection] (стр. 49). Безжична LAN връзка Системата не може да се свърже към мрежата. Проверете мрежовата връзка (стр. 19) и настройките на мрежата (стр. 52). Безжична LAN връзка Не можете да свържете компютъра си към интернет, след като е извършена настройката [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. Настройките за безжична връзка на рутера може да се променят автоматично, ако използвате функцията „WiFi-Protected Setup“, преди да коригирате настройките на рутера. В такъв случай променете по съответния начин настройките на безжичната връзка на компютъра. Отстраняване на неизправности 59 BG