Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Povezivanje na bežičnu

Povezivanje na bežičnu mrežu Pripremite mrežu tako što ćete povezati sistem i računar na ruter za bežični LAN. Napomena Server treba da se poveže na istu mrežu kao i sistem. Povezivanje pomoću dugmeta WPS Kada je vaš ruter za bežični LAN (pristupna tačka) kompatibilan sa sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS), mrežne postavke možete lako podesiti pomoću dugmeta WPS. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Izaberite [Start]. 5 Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Povezivanje biranjem naziva mreže (SSID) Ako vaš ruter za bežični LAN (pristupna tačka) nije kompatibilan sa sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS), proverite unapred sledeće informacije. – Naziv mreže (SSID)* _____________________________________ – Sigurnosna šifra (lozinka)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identifikuje određenu pristupnu tačku. **Ove informacije bi trebalo da se nalaze na nalepnici na ruteru za bežični LAN/ pristupnoj tački, u uputstvu za upotrebu, možete da ih dobijete od osobe koja je podesila bežičnu mrežu ili od dobavljača internet usluga. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Na TV ekranu će se prikazati lista naziva mreža. 4 Izaberite željeni naziv mreže (SSID). 5 Unesite sigurnosnu šifru (ili bezbednosnu frazu) pomoću softverske tastature, a zatim izaberite [Enter]. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. 20 SR

Povezivanje korišćenjem fiksne IP adrese Izaberite [New connection registration] – [Manual registration] u 4. koraku u odeljku „Povezivanje biranjem naziva mreže (SSID)” i pratite uputstva na ekranu. Povezivanje korišćenjem PIN koda Povezivanje i priprema Izaberite [New connection registration] u 4. koraku odeljka „Povezivanje biranjem naziva mreže (SSID)” i izaberite [(WPS) PIN Method]. Povezivanje preko aplikacije SongPal Aplikacija SongPal može da poveže sistem na istu bežičnu mrežu na kojoj se nalazi i mobilni uređaj. Za detalje, pratite uputstvo u aplikaciji ili pogledajte sledeći URL. http://info.songpal.sony.net/help/ 21 SR