Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

[Easy Setup] Pokrenite

[Easy Setup] Pokrenite [Easy Setup] radi unosa osnovnih polaznih postavki i osnovnih mrežnih postavki sistema. Pratite uputstva na ekranu. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Sistemske postavke možete da vratite na podrazumevana fabrička podešavanja tako što ćete izabrati grupu postavki. Sve postavke u grupi će biti vraćene na početne. [Initialize Personal Information] Možete da izbrišete lične informacije uskladištene u sistemu. Napomena Ako odbacite, date ili preprodate ovaj sistem, iz bezbednosnih razloga izbrišite sve lične informacije. Preduzmite odgovarajuće mere kao što je odjavljivanje posle korišćenja mrežne usluge. 52 SR

Lista menija sa opcijama Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su razne postavke i radnje prilikom reprodukcije. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti od slučaja. Stavka [A/V SYNC] Objašnjenje Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka. Emitovanje zvuka može da bude odloženo (stranica 26). [Sound Field] Promena postavke zvučnog polja (stranica 24). [Night] Izbor noćnog režima (stranica 25). [Voice] Izbor režima za glas (stranica 25). [Input Skip Setting] Preskakanje neiskorišćenih ulaza prilikom izbora funkcije kada se pritisne INPUT +/– (stranica 51). [Input Label] Promena naziva ulaza za [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] koji se prikazuju u glavom meniju (stranica 22). [Repeat Setting] Postavka ponavljanja reprodukcije. [Play/Stop] Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije. [Play from beginning] Reprodukcija stavke od početka. [Shuffle Setting] Postavka nasumične reprodukcije. [Add Slideshow BGM] Registrovanje muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzike u pozadini prikaza slajdova (BGM). [Slideshow] Pokretanje prikaza slajdova. [Slideshow Speed] Promena brzine prikaza slajdova. [Slideshow Effect] Podešavanje efekta prilikom prikaza slajdova. [Slideshow BGM] • [Off]: Isključuje funkciju. • [My Music from USB]: Podešavanje muzičkih datoteka registrovanih u funkciji [Add Slideshow BGM]. [Change Display] Prebacivanje između [Grid View] i [List View]. [Rotate Left] Rotiranje fotografije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni. [Rotate Right] Rotiranje fotografije u smeru kretanja kazaljke na satu za 90 stepeni. [View Image] Prikazivanje izabrane slike. Korišćenje različitih funkcija/podešavanja 53 SR