Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Pripojenie k

Pripojenie k bezdrôtovej sieti Pripravte sieť pripojením systému a počítača k smerovaču bezdrôtovej siete LAN. Poznámka Server musí byť pripojený k rovnakej sieti, v ktorej je pripojený systém. Pripojenie pomocou tlačidla WPS Keď je smerovač bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod) kompatibilný so štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete jednoducho vybrať nastavenia siete pomocou tlačidla WPS. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Vyberte položku [Start]. 5 Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Spustí sa pripájanie systému k sieti. Pripojenie výberom názvu siete (SSID) Ak smerovač bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod) nie je kompatibilný so štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS), vopred si overte nasledujúce informácie. – Názov siete (SSID)* _____________________________________ – Kľúč zabezpečenia (heslo)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý identifikuje konkrétny prístupový bod. **Tieto údaje by sa mali nachádzať na štítku na smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete LAN, v návode na použitie, medzi informáciami od poskytovateľa internetových služieb alebo ich môžete získať od osoby, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam názvov sietí. 4 Vyberte požadovaný názov siete (SSID). 5 Pomocou softvérovej klávesnice zadajte kľúč zabezpečenia (alebo prístupovú frázu) a vyberte položku [Enter]. Spustí sa pripájanie systému k sieti. 20 SK

Pripojenie pomocou pevnej adresy IP V kroku č. 4 v časti “Pripojenie výberom názvu siete (SSID)” vyberte položku [New connection registration] – [Manual registration] a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pripojenie pomocou kódu PIN Pripojenie a príprava V kroku č. 4 v časti “Pripojenie výberom názvu siete (SSID)” vyberte položku [New connection registration] a vyberte položku [(WPS) PIN Method]. Pripojenie pomocou aplikácie SongPal Aplikácia SongPal môže pripojiť systém k rovnakej bezdrôtovej sieti, v ktorej je pripojené mobilné zariadenie. Podrobné informácie nájdete v pokynoch aplikácie alebo si pozrite nasledujúcu adresu URL. http://info.songpal.sony.net/help/ 21 SK