Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Slovacco

Poznámka Počas

Poznámka Počas prevádzky zariadenie USB neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia USB, pred pripojením alebo odpojením zariadenia USB vypnite systém. Tip Z ponuky možností môžete vykonať rôzne operácie (str. 54). Zobrazovanie fotografií vzariadení USB Môžete prehrávať súbory s fotografiami, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB. Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete v časti „Prehrateľné typy súborov“ (str. 65). V kroku č. 4 vyberte položku [Photo] – priečinok, v ktorom sú uložené fotografie – fotografiu. Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraná fotografia. Tip Z ponuky možností môžete vykonať rôzne operácie (str. 54). 24 SK

Výber zvukového efektu Nastavenie zvukového efektu prispôsobeného zdrojom zvuku (tlačidlo SOUND FIELD) Vopred naprogramované zvukové efekty, ktoré sú prispôsobené rozličným druhom zdrojov zvuku, možno jednoducho reprodukovať. SOUND FIELD CLEARAUDIO+ Zvukové pole [Music] [Sports] [Game Studio] [Standard] Vysvetlenie Zvukové efekty sú optimalizované na počúvanie hudby. Komentár je zreteľný, povzbudzovanie počuť ako priestorový zvuk a zvuky sú realistické. Zvukové efekty sú optimalizované na hranie hier. Zvukové efekty sú optimalizované pre jednotlivé zdroje. Tipy • Stláčaním tlačidla CLEARAUDIO+ na diaľkovom ovládači môžete vybrať položku [ClearAudio+]. • Zvukové pole môžete vybrať z ponuky možností (str. 54). Výber zvukového efektu 1 Stlačte tlačidlo SOUND FIELD. Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka zvukových polí. 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadované zvukové pole. Zvukové pole [ClearAudio+] [Movie] Vysvetlenie Pre zdroj zvuku sa automaticky vyberie vhodné nastavenie zvuku. Zvukové efekty sú optimalizované pre filmy. Tento režim reprodukuje intenzívny zvuk s rozsiahlym priestorovým záberom. 25 SK