Views
4 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Svedese

Använda

Använda inställningsskärmen Du kan justera olika funktioner, som bild och ljud. Standardinställningarna är understrukna. 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj [Setup] på startmenyn. Inställningsdisplayen visas på tv-skärmen. 3 Välj önskad inställning. Inställning Beskrivning [Software Update] Uppdatera systemprogramvaran. (sidan 47) [Screen Settings] Gör bildinställningar i enlighet med typen av tv. (sidan 47) [Audio Settings] Gör ljudinställningar i enlighet med typen av uttag. (sidan 48) [Bluetooth Settings] Gör detaljerade inställningar av BLUETOOTH-funktionen. (sidan 49) [System Settings] Gör systemrelaterade inställningar. (sidan 50) [Network Settings] Gör detaljerade inställningar för Internet och hemnätverk. (sidan 52) [Input Skip Setting] Ställ in utelämnad insignal för varje insignalskälla. (sidan 52) [Easy Setup] Utför Easy Setup på nytt för att göra grundinställningarna. (sidan 53) [Resetting] Återställ fabriksinställningarna. (sidan 53) 46 SV

[Software Update] Genom att uppdatera programvaran till den senaste versionen, kan du dra fördel av de senaste funktionerna. Information om uppdateringsfunktionerna finns på följande webbplats: www.sony.eu/support Obs! • Internetanslutning krävs för att utföra uppdateringar via Internet. • Under programvaruuppdateringen visas ”UPDT” i teckenfönstret. Anläggningen startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Stäng inte av eller starta anläggningen och använd inte anläggningen eller tv:n medan uppdateringen pågår. Vänta tills uppdateringen är klar. • Ställ in [Auto Update] på [On] om du vill att programuppdateringarna ska utföras automatiskt (sidan 51). Vissa programuppdateringar kan ske även om du väljer [Off] i [Auto Update]. [Update via Internet] Systemprogramvaran uppdateras via nätverket. Följ anvisningarna på skärmen. Kontrollera att nätverket är anslutet till Internet. [Update via USB Memory] Programvaran uppdateras via USBminne. Kontrollera att mappen för programvaruuppdatering har namnet ”UPDATE”. [Output Video Resolution] [Auto]: Matar ut en videosignal som motsvarar tv:ns eller den anslutna enhetens upplösning. [480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Matar ut en videosignal som motsvarar den valda upplösningen. * Om innehållet som spelas upp har färgsystemet NTSC, kan upplösningen på videosignalen endast konverteras till [480i] och [480p]. [24p Output] [Network content 24p Output] Matar ut utsignalerna från HDMI OUT (ARC)-uttaget på anläggningen när du använder funktionen Screen mirroring. [Auto]: Matar endast ut 24p-videosignaler om du ansluter en 1080/24p-kompatibel tv via en HDMI-anslutning och [Output Video Resolution] är inställt på [Auto] eller [1080p]. [Off]: Välj det här alternativet när tv:n inte är kompatibel med 1080/24p-videosignaler. [4K Output] [Auto1]: Matar ut 2K-videosignaler under skärmspegling och 4K-videosignaler under fotovisning när anläggningen är ansluten till en 4K-kompatibel enhet från Sony. [Auto2]: Matar ut 4K-videosignaler under uppspelning av 24p-innehåll med skärmspegling eller fotovisning när du ansluter en 4K/24p-kompatibel enhet. [Off]: Stäng av funktionen. Använda funktionerna/inställningarna [Screen Settings] [TV Type] [16:9]: Välj det här alternativet vid anslutning till en bredbilds-tv eller tv med bredbildsfunktion. [4:3]: Välj det här alternativet vid anslutning till en tv med 4:3-format utan bredbildsfunktion. Obs! • Om enheten från Sony inte kan identifieras när [Auto1] är inställt, får inställningen samma effekt som [Auto2]. • Du måste ställa i [Network content 24p Output] in [24p Output] på lämpligt sätt för [Auto2]. 47 SV