Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

116

116 Допълнителна информация Авторски права • ATRAC е търговска марка на Sony Corporation. • „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са регистрирани търговски марки на Sony Corporation. • и са търговски марки на Sony Corporation. • Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. • Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави. • MPEG Layer-3 са технологии за кодиране и патенти по лиценз на Frauenhofer IIS и Thomson. • IBM и PC / AT са регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation. • Macintosh е търговска марка на Apple Computer, Inc. • Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation. • Софтуерът е базиранчастично на работата на Independent JPEG Group. • Този продукт е лицензиран от MPEG-4 патентно пoртфолио лиценз за лична и нетърговска употреба на потребителя за: (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗ- ПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРО- МОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУ- ЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM Продължава

Допълнителна информация 117 • ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ОТ AVC ПАТЕНТНО ПOРТФОЛИО ЛИ- ЦЕНЗ ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА: (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/ ИЛИ (II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПО- ТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИ- ДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОС- ТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМА- ЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM • US и чуждестранни патенти, лицензирани от Dolby Laboratories. • Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици. В това ръководство знаците и ® не са указани. Този продукт е защитен от някои авторски права на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена. Осигуряващите съдържание използват технология за управление на цифровите права за Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да запазите целостта на съдържанието (“Secure Content”), така че тяхната интелектуална собственост, включително авторските права , да не бъдат използвани не по предназначение. Това устройство имползва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM Software”). Ако със сигурността WM-DRM Software има компромис, собствениците на Secure Content (“Secure Content Owners”) могат да изискат от Microsoft да осигури нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Тази подмяна не променя възможността на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. Списък с подмяна на WM-DRM Software се изпраща на към устройството Ви след като сте свалили лиценз за Secure Content от интернет на компютъра си. Във връзка с този лиценз Майкрософт може да свали списъци за подмяна на устройствот Ви от името на Secure Content Owners. Program © 2007 Sony Corporation Documentation © 2007 Sony Corporation