Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

22

22 Възпроизвеждане на музика Търсене на песни по година на издаване 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Music Library), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. На екрана се появява меню–списък. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Release Year“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък с годините на издаване. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване. 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване. 6 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка. Съвети • Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като докато годината на издаване или изпълнителят са маркирани в списъка, натиснете и задържите за кратко бутона 7 в стъпка 4 или стъпка 5 . • Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 34)

Възпроизвеждане на музика 23 Търсене на песни по папки Когато прехвърляте данни от папка „MUSIC”, чрез drag & drop в Windows Explorer, в папка “MUSIC” ще се появяват файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани до 8-мо ниво. Дори и да използвате друг софтуер за трансфер на песни, можете да търсите песни по папки. 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Music Library), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. На екрана се появява меню–списък. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете “Folder”, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се списък от папки с песни. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната папка или песен, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Когато изберете папка в стъпка 3 , се появява списък с песните или списък с папки. Когато изберете папка в стъпка 3 , се появява екран за възпроизвеждане, след това възпроизвеждането на песни започва. Повторете стъпка 4 ако е нужно, докато се появи желаната песен. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка. Съвет • Можете да изберете обхват на песни за възпроизвеждане ( стр. 34). Забележка • Могат да бъдат разпознати до 8 нива. • Не можете да възпроизвеждате всички песни от папка дори и да сте избрали папка от списък и да сте натиснали и задържали бутон 7 в стъпка 4 .