Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

50

50 Възпроизвеждане на видео Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео Докато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции на видео настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Display“,, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете от желаните настройки,, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. • „On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. • „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. (настройка по подразбиране) -- Съвет Полезни съвети •-- Можете да да промените посоката посоката на екрана екрана при възпроизвеждане при възпроизвеждане на видео на от видео екранното меню меню „Now Playing“. „Now Playing“. Натиснете Натиснете бутона „OPTION бутона „OPTION / PWR OFF“ / PWR и изберете OFF“ и от екранното изберете „Display“ от „Display“ менюто от с опции. менюто с опции. Забележки Забележка -- Ако настройката на функцията „Video Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална • Ако настройката на функцията „Video Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) (дясна) или „Horizontal или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието (лява), наименованието на видео на файла видео не се файла изписва не се на изписва екрана. на екрана.

Възпроизвеждане на видео 51 Настройване на функция увеличение Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции на видео настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Продължава