Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

72 Настройки

72 Настройки Настройване на текущото време (Set Date–Time) Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър ръчно или да го синхронизирате с това на друго устройство, към което е свързан, например компютър. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Set Date–Time “, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 5 Натиснете бутон g/G , за да изберете година и бутон f/F, за да увеличите/намалите стойността, след коетонатиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 6 Повторете действията си от стъпка 5 , за да извършите настройки за месец, дата, час и минути.

Настройки 73 Възстановяване на екрана на предходното меню Натиснете бутона „BACK / HOME“. За да изведете на екрана текущото време •Изберете (Clock Display) от основното (HOME) меню. • Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в екранното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от менюто с опции. Съвет • Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ ( страница 74) или „Настройване формата на часа“ ( страница 75). Забележка • Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана, например плейърът дълго време не е бил използван, настройките на датата и часа може да се нуждаят от корекция.