Views
4 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

74 Настройки

74 Настройки Настройване формата на датата Можете да изберете формата за изписване на текущата дата ( страница 72) от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/ YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Date Display Format“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню за настройка на формата на дата. 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности: •„YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден (настройка по подразбиране). • „MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година • „DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година Възстановяване на екрана на предходното меню Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Настройки 75 Настройване формата на часа Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време ( страница 72): „12-hour“ (12 часа) или „24- hour“ (24 часа). бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Time Display Format“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се екранното меню за настройка на формата. 5 Чрез бутоните f/F/g/G изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности: •„12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат. •„24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат. (настройка по подразбиране) Възстановяване на екрана на предходното меню Натиснете бутона „BACK / HOME“.