Views
7 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Bulgaro

76 Настройки

76 Настройки Показване информация за плейъра (Unit Information) Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например сериен номер, операционна система, и т.н. бутон с 5 функции Настройки бутон „BACK / HOME“ 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню. 2 Чрез бутоните f/F/g/G изберете (Settings), след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. 3 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки. 4 Чрез бутоните f/F/g/G изберете „Unit Information“ , след което натиснете бутона 7, за да потвърдите избора си. Появява се списък с наличните информационни опции ( страница 77). Възстановяване на екрана на предходното меню Натиснете бутона „BACK / HOME“. Продължава

Настройки 77 Опция „Model“ / модел: „Firmware“ / операционна система: „Total Songs“ / общо песни: „Total videos“ / общо видео изображения: „Total photos“ / общо неподвижни изображения: „WM-PORT“ / WM-порт: Описание Извиква на екрана информация за модела на плейъра. Извиква на екрана информация за операционната система на плейъра. Извиква на екрана информация за общия брой на песните, записани на плейъра. Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения, записани на плейъра. Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плейъра. Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.