Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n162 N Какво трябва да направя, ако компютърът ми или софтуерът спрат да отговарят? ❑ ❑ ❑ ❑ Ако компютърът спре да отговаря докато работи приложение, натиснете бутоните Alt+F4, за да затворите приложението. Ако бутоните Alt+F4 не работят, щракнете върху Старт и върху бутона Изключване, за да изключите компютъра. Ако компютърът не се изключва, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху бутона Изключване. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Изключване. Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ❑ ❑ ❑ ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни. Изключете адаптера за променлив ток и махнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете адаптера за променлив ток и след това натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Опитайте да преинсталирате софтуера. Свържете се с производителя на софтуера или с посоченото лице за техническа поддръжка.

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n163 N Защо компютърът ми отказва да влезе в режим на заспиване или хибернация? Ако режимът на работа бъде сменен преди компютърът да е влязъл напълно в режим на заспиване или хибернация, може да стане нестабилен. За да възстановите нормален режим 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и изберете Рестартиране. 3 Ако компютърът не се рестартира, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete и щракнете върху стрелката до бутона Изключване и после Рестартиране. Ако се появи прозорецът Защита на Windows, щракнете върху Рестартиране. 4 Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни. Какво трябва да направя, ако индикаторът за зареждане премигва бързо, а компютърът ми не иска да се включи? ❑ ❑ Този проблем може да се дължи на това, че батерията не е поставена правилно. За да разрешите този проблем, изключете компютъра и натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди с помощта на тънък продълговат предмет (например кламер). Ако това не реши проблема, отстранете батерията и я поставете отново. За детайли вижте Поставяне/Изваждане на батерията (стр. 21). Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, означава, че поставената батерия е несъвместима. Отстранете батерията и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).