Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 24 N Изваждане на батерията ! Всички незапаметени данни ще се изгубят, ако отстраните батерията, докато компютърът е включен, но не е свързан към адаптера за променлив ток. 1 Изключете компютъра, затворете LCD дисплея и изключете променливотоковия адаптер от електрическия контакт, ако е включен. 2 Развийте двата винта (1), плъзнете долния капак по посока на стрелката (2) и отстранете капака. ! Внимавайте да не загубите отстранените винтове.

Първи стъпки > Използване на батерията n 25 N 3 Натиснете и задръжте щифта по посока на стрелката (3) и издърпайте батерията по посока на стрелка (4). 4 Извадете батерията от компютъра, като я плъзнете по посока на стрелката.