Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n108 N Pripojenie externého displeja Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ! Prehrávanie médií Blu-ray Disc na pripojenom externom displeji môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa. Tento problém sa môže dat’ vyriešit’ znížením rozlíšenia displeja. Na zmenu rozlíšenia displeja vykonajte kroky v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 191). ✍ Ak sa po odpojení externého displeja od voliteľného replikátora portov automaticky nezmení rozlíšenie displeja LCD vášho počítača, zmeňte aktuálne nastavenia displeja. Informácie o zmene nastavení nájdete v časti Voľba režimu displeja (strana 116).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n109 N Zapojenie displeja počítača alebo projektora Externý displej (ako počítačový displej alebo projektor) môžete pripojit’ k svojmu počítaču buď priamo alebo pomocou voliteľného replikátora portov. Zapojenie displeja počítača alebo projektora ! Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, konektor na monitor na počítači nie je prístupný. 1 Vsuňte zástrčku prívodného napájacieho kábla (1) externého displeja alebo projektora do siet’ovej zásuvky. 2 Zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky monitora (2) na počítači alebo na replikátore portov, použite kábel displeja (3). ✍ Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektore so zásuvkou slúchadiel (4) i na počítači pomocou kábla reproduktorov (5).