Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Serbo

(Kontrola preko HDMI-ja)

(Kontrola preko HDMI-ja) HDMI CTRL P. THRU (Prolaz) (nazad)/ (biranje)/ (napred)/ (unos) AMP MENU SET BT SYSTEM VER (Verzija) RF CHK 12 SR Meni Funkcija Podrazumevano ARC (Audio return channel) BT PWR (BLUETOOTH napajanje) BT.STBY (Režim pripravnosti za BLUETOOTH) AAC (Napredno kodiranje zvuka) A. STBY (Automatski ulazak u režim mirovanja) SYS.RST (Hladno vraćanje sistema na fabrička podešavanja) Da biste uključili ili isključili funkciju HDMI. (ON/OFF) Pogledajte „Korišćenje funkcije Control for HDMI“ (stranica 7) za detaljnije informacije. Podešavanje režima za uštedu energije funkcije prolaza za HDMI signale. (AUTO/ON) AUTO: Emituje signale sa HDMI OUT priključka kada je sistem u režimu mirovanja u skladu sa statusom TV-a. Ovo podešavanje štedi više energije u režimu mirovanja u poređenju sa podešavanjem „ON“. ON: Uvek emituje signale sa HDMI OUT priključka u režimu mirovanja. Ako je povezan neki drugi TV, a ne „BRAVIA“ televizor, koristite sistem sa podešavanjem „ON“. Napomena: Ova stavka se prikazuje samo kada je „CTRL (Kontrola preko HDMI-ja)“ podešeno na „ON“. Slušanje digitalnog zvuka sa televizora koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC) i koji je povezan putem HDMI kabla velike brzine prenosa. (ON/OFF) Napomena: Ova stavka se prikazuje samo kada je „CTRL (Kontrola preko HDMI-ja)“ podešeno na „ON“. Omogućava vam da uključite ili isključite funkciju BLUETOOTH ovog sistema. (ON/OFF) Napomena: Ako promenite podešavanje na „OFF“, funkcije BLUETOOTH i NFC će biti onemogućene. Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti u režimu pripravnosti za BLUETOOTH čak i kada je isključen. (ON/OFF) Možete da izaberete da li će sistem koristiti AAC putem BLUETOOTH ili ne. (ON/OFF) Napomena: Ako promenite podešavanje kada je sistem povezan sa BLUETOOTH uređajem, veza između sistema i uređaja će se prekinuti. Uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Sistem se automatski isključuje kada ga ne koristite određeno vreme (otprilike 20 minuta) i kada sistem ne prima ulazni signal. Prikazivanje aktuelne verzije firmvera. Vraćanje menija i podešavanja sistema (zvučna polja itd.) na početne vrednosti kada sistem ne radi pravilno. Pogledajte „Rešavanje problema“ (stranica 20) za više informacija. WS LINK Ponovno povezivanje bežičnog zvučnog sistema (stranica 13). – Omogućava vam da proverite da li bežični zvučni sistem sistema može da komunicira ili ne. (OK/NG) ON AUTO ON ON ON ON ON – – –

Povezivanje sistema (LINK) AMP MENU Lampica za uključeno/ režim mirovanja HT-CT370 (nazad)/ (biranje)/ (napred)/ (unos) Lampica za uključeno/ režim mirovanja HT-CT770 Ponovo podesite vezu za bežični subwoofer. 1 Pritisnite taster AMP MENU na daljinskom upravljaču. 2 Izaberite „WS“ pomoću tastera (biranje), zatim pritisnite taster (unos) ili (napred). 3 Izaberite „LINK“ pomoću tastera (biranje), zatim pritisnite taster (unos) ili (napred). 4 Kada se na displeju Bar zvučnika prikaže „START“, pritisnite taster (unos). Prikazaće se „SEARCH“ i Bar zvučnik traži opremu koja se može koristiti sa funkcijom Link. Pređite na sledeći korak u roku od jednog minuta. Da biste isključili funkciju Link dok traje pronalaženje opreme, pritisnite taster (nazad). 5 Pritisnite dugme LINK na subwoofer-u vrhom olovke. Lampica za uključeno/režim mirovanja na subwoofer-u će početi da svetli zelenom bojom. Na displeju Bar zvučnika će se prikazati „OK“. Ako se prikaže „FAILED“, proverite da li je subwoofer uključen i ponovo obavite postupak od koraka 1. 6 Pritisnite taster AMP MENU. Meni pojačala će se zatvoriti. Korisne funkcije Dugme LINK Dugme LINK 13 SR