Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Italiano

Einrichten /

Einrichten / Konfigurowanie / Impostazione 4 Einschalten der Anlage / Włączanie zestawu / Accensione del sistema Anzeige Ein/Bereitschaft / Lampka gotowości/włączenia / Spia acceso/standby Display / Wyświetlacz / Display 8 1 Schließen Sie das Netzkabel an. 2 Drücken Sie die Taste (Ein/Bereitschaft). Das Display leuchtet. 3 Überprüfen Sie, ob die Lampe für Ein/ Bereitschaft am Subwoofers grün leuchtet. Andernfalls ist die drahtlose Übertragung nicht aktiviert. Schlagen Sie unter „Über den Subwoofer wird kein Ton ausgegeben.“ im Abschnitt „Störungsbehebung“ der mitgelieferten Bedienungsanleitung nach. 4 Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein. 1 Podłącz przewody zasilania. 2 Naciśnij przycisk (włączony/gotowość). Zaświeci się wyświetlacz. 3 Upewnij się, że lampka włączenia/ gotowości subwoofera świeci się na zielono. Jeśli nie, oznacza to, że transmisja bezprzewodowa nie jest aktywna. Patrz punkt „Nie słychać dźwięku z subwoofera.” w rozdziale „Wykrywanie i usuwanie usterek” dostarczonej w zestawie Instrukcji obsługi. 4 Włącz podłączone urządzenie. 1 Collegare i cavi di alimentazione CA. 2 Premere il tasto (acceso/standby). Il display si accende. 3 Verificare che la spia acceso/standby del subwoofer sia accesa di colore verde. In caso contrario, la trasmissione wireless non è attivata. Vedere “Non si sentono suoni dal subwoofer.” in “Risoluzione dei problemi” nelle Istruzioni per l’uso. 4 Accendere l’apparecchio collegato.

Setup Einrichten / Setup / Konfigurowanie / Setup / Impostazione 5 Abspielen des Tons / Słuchanie dźwięku / Ascolto dell’audio (eingang / wejście / ingresso) INPUT VOL (lautstärke / głośność / volume) Ausgewähltes Eingabegerät / Wybrane urządzenie wejściowe / Apparecchio di ingresso selezionato Abspielen des Tons eines Fernsehgeräts 1 Drücken Sie die Taste (eingang) auf der Fernbedienung oder tippen Sie wiederholt auf die Taste INPUT an der Lautsprechereinheit, um den Eingang „TV“ auszuwählen. 2 Drücken Sie die Taste (lautstärke) auf der Fernbedienung oder tippen Sie wiederholt auf die Taste VOL an der Lautsprechereinheit, um die Laustärke anzupassen. So geben Sie den Ton eines anderen Eingabegeräts als dem Fernsehgerät wieder Drücken Sie wiederholt die Taste (eingang) auf der Fernbedienung oder tippen Sie wiederholt auf die Sensortaste INPUT an der Lautsprechereinheit, bis das gewünschte Eingabegerät im Display angezeigt wird. TV HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 ANALOG BT AU Das Einrichten ist abgeschlossen! Viel Spaß! Słuchanie dźwięku z telewizora 1 Naciskaj wielokrotnie przycisk (wejście) na pilocie zdalnego sterowania lub dotykaj przycisku INPUT na głośniku Bar Speaker, aby wybrać jako urządzenia wejścia „TV”. 2 Naciśnij przycisk (głośność) na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk VOL na głośniku Bar Speaker, aby dostosować głośność. Jak słuchać dźwięku z urządzenia wejścia innego niż telewizor Naciskaj wielokrotnie przycisk (wejście) na pilocie zdalnego sterowania lub dotykaj przycisku INPUT na głośniku Bar Speaker, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane urządzenie wejścia. TV HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 ANALOG BT AU Konfiguracja zakończona! Przyjemnej obsługi! Ascolto dell’audio del televisore 1 Premere ripetutamente il tasto (ingresso) sul telecomando o il tasto INPUT sul diffusore soundbar per selezionare l’ingresso “TV”. 2 Premere il tasto (volume) sul telecomando o il tasto VOL sul diffusore soundbar per regolare il volume. Per ascoltare l’audio da un apparecchio in ingresso diverso dal televisore Premere ripetutamente il tasto (ingresso) sul telecomando o il tasto INPUT sul diffusore soundbar finché l’apparecchio in ingresso desiderato non viene indicato sul display. TV HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 ANALOG BT AU L’impostazione è stata completata! Buon ascolto! 9