Views
8 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Za brisanje druge poruke

Za brisanje druge poruke Ponovite iste korake od početka. Za brisanje dela poruke Prvo podelite poruku u dva dela i zatim ponovite gore opisani postupak od početka. Brisanje svih poruka u folderu , /MENU 1 Odaberite folder koji sadrži poruke koje želite obrisati dok je IC rekorder u stop modu. 2 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija. Prikazuje se meni. 72

3 Pritisnite ili za odabir "ERASE ALL" i zatim pritisnite . Prikazuje se "ERASE ALL?". Prebacivanje poruke u drugi folder 4 Pritisnite ili za odabir "YES" i zatim pritisnite . , Na disp leju se prikazuje "ERASING..." sa animacijom i brišu se poruke iz odabranog fo ldera. 5 Pritisnite (stop) za zatvaranje menija. Za odustajanje od brisanja Odaberite "NO" u koraku 4 i zatim pritisnite . /MENU Napomene 6 Dok se kao indikator fo ldera prikazuje " ", poruka se ne može prebaciti (str. 99). 6 Poruka se ne može prebaciti u fo lder . 73