Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Croato

7 Pritisnite i zadržite

7 Pritisnite i zadržite (snimanje/ pauza) za prebacivanje u pripravno stanje snimanja. Zvuk zadnjih 0 do 5 sekundi snima se u memoriju. Prikaz da je zvuk zadnjih 0 do 5 sekundi snimljen u memoriju. 8 Pritisnite (snimanje/pauza) za snimanje. Prekida se pripravno stanje snimanja i započinje snimanje. Snima se i zvuk od 0 do 5 sekundi prije pritiska na tipku. 9 Pritisnite (stop) za zaustavljanje snimanja. Napomene 66 Ako pokrenete snimanje pomoću funkcije predsnimanja dok snimate ugrađenim mikrofonima, može se snimiti šum kad pritisnete tipku (snimanje/pauza). Kod snimanja uz funkciju predsnimanja, savjetuje se uporaba vanjskog mikrofona. 66 Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 10 sekundi, funkcija predsnimanja ostaje isključena. 66 Ako je prošlo 60 minuta nakon što IC rekorder prijeđe u pripravno stanje, prekida se pripravno stanje i snimanje se zaustavlja. 66 Ako prekinete snimanje prije koraka 8, zvuk pohranjen u memoriju neće se snimiti. Isključivanje funkcije predsnimanja Podesite "PRE REC" na "OFF" u koraku 4. 40

Filtriranje niskih frekvencija – Funkcija LCF 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik. 2 Pritisnite ili za odabir "LCF (LOW CUT)" i zatim pritisnite . , 3 Pritisnite ili za odabir "ON" i zatim pritisnite . Snimanje /MENU Ako funkciju LCF (Low Cut Filtar) podesite na "ON", dok snimanje zaustavljeno ili za vrijeme snimanja, možete filtrirati frekvencije ispod 200 Hz kako biste smanjili šum vjetra i sl. i tako snimiti jasniju poruku. Funkcija LCF tvornički je podešena na "OFF" kad kupite IC rekorder. 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika. Za isključivanje funkcije LCF Podesite "LCF (LOW CUT)" na "OFF" u koraku 3. 41