Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Тъчпад n162 N Тъчпад Какво да правя, ако тъчпадът не работи? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Може да сте деактивирали тъчпада, преди да сте свързали мишка към компютъра. Вж. Използване на тъчпада (стр. 36). Проверете дали към компютъра е свързана мишка. Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите Alt + F4, за да затворите приложението. Ако клавишите Alt + F4 не работят, натиснете клавиша на Windows веднъж, след което клавиша , няколко пъти, изберете Рестартиране с клавиша M или m, а след това натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, изберете стрелката до бутона Изключване с клавишите m и ,, след което натиснете клавиша Enter, изберете Рестартиране с клавиша M или m, а след това натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез клавишите Ctrl + Alt + Delete или бутона за захранването може да доведе до загуба на незаписаните данни.

Отстраняване на неизправности > Клавиатура n163 N Клавиатура Какво да правя, ако конфигурацията на клавиатурата е неправилна? Езиковата подредба на клавиатурата на компютъра е посочена на опаковъчната кутия. Ако изберете различна регионална клавиатура при завършване на настройката на Windows, клавишната комбинация няма да съвпада. За промяна на конфигурацията на клавиатурата следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Часовник, език и регион, след което изберете Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане под Регион и език. 3 Щракнете върху Смяна на клавиатурите в раздела Клавиатури и езици. 4 Сменете настройката по желание. Какво трябва да направя, ако не мога да използвам своята цифрова клавиатура за въвеждане на числа? Ако не можете да използвате цифровата клавиатура, режимът Num Lk може да не е активиран. Проверете дали свети индикаторът на клавиша Num lock. Ако индикаторът не свети, натиснете клавиша Num Lk, за да го включите, преди да въведете числа.