Views
8 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > “Memory Stick” n168 N “Memory Stick” Какво да правя, ако не мога да използвам на други устройства носител “Memory Stick”, която е форматирана на компютър VAIO? Може да се наложи да форматирате повторно носителя “Memory Stick”. Форматирането на носител “Memory Stick” изтрива всички данни, записани на нея, включително музикални файлове. Преди да форматирате повторно носител “Memory Stick”, архивирайте важните данни и проверете дали в носител “Memory Stick” няма файлове, които искате да запазите. 1 Копирайте данните от носител “Memory Stick” на вграденото устройство за съхранение, за да съхраните данните или изображенията. 2 Форматирайте носителя “Memory Stick”, като следвате стъпките в Форматиране на носител “Memory Stick” (стр. 53). Мога ли да копирам изображения от цифров фотоапарат чрез носител “Memory Stick”? Да. А също така можете да преглеждате видеоклипове, които сте заснели със съвместими с носители “Memory Stick” цифрови фотоапарати. Защо не мога да запиша данни на носител “Memory Stick”? Някои версии на носител “Memory Stick” разполагат с превключвател за защита срещу изтриване, за да се предпазят данните от случайно изтриване или презаписване. Проверете дали този превключвател е изключен.

Отстраняване на неизправности > Периферни устройства n169 N Периферни устройства Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване. Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер, проверете дали захранващият кабел е включен в електрически контакт. Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра. Драйверът може да е инсталиран на точно определен порт, който сте използвали при първото свързване на устройството. За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате софтуер, преди да свържете устройството. Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали портът работи изобщо. USB концентраторите може да пречат на дадено устройство да работи нормално, заради неуспешно разпределение на енергията. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор.