Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućava da unapred odredite slike na memorijskoj kartici za kasnije š tampanje. Na označenim slikama će se pojaviti oznaka naloga za š tampanje . 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t t željeni mod (Ova slika) (Višestruke slike) (Post. sve sa ovim datumom) (Postavljanje svega u folder) (Ukloni sve sa ovim datumom) (Uklanjanje svega iz foldera) Napomene Daje nalog za š tampanje slike trenutno prikazane u pojedinačnom modu prikaza. Možete odabrati i naložiti š tampanje više slika odjednom. Nakon koraka 2, prosledite na sledeći način. 1Odaberite sliku koju želite da š tampate, zatim je dodirnite. Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste želeli da š tampate. Ponovo dodirnite sliku sa oznakom za skidanje oznake . 2Dodirnite [OK] t [OK]. Postavljanje naloga za š tampanje svih slika unutar opsega datuma ili foldera. Nakon koraka 2 dodirnite [OK]. Poništavanje naloga za š tampanje svih slika unutar opsega datuma ili foldera. Nakon koraka 2 dodirnite [OK]. • Oznaka (nalog za š tampanje) ne može se dodati na sledeće vrste slika: –Video zapisi – Slike u internoj memoriji • Oznakom naloga za š tampanje može se označiti najviše 999 slika. 106

Rotacija Služi za zakretanje fotografija. Koristi se za prikaz u horizontalnoj orijentaciji slike u vertikalnoj orijentaciji. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (Rotacija) 3 / t [OK] Napomene • Ne možete rotirati sledeće vrste slika: – 3D slike –Video zapisi – Slike prikazane u burst grupi – Zaštićene fotografije • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći da zakrenete. • Zavisno od softvera, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledanja slika na računaru. 107