Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

zVrste diskova za koriš

zVrste diskova za koriš ć000enje sa »PMB« Sa programom »PMB« mogu se koristiti sledeći 12-centimetarski diskovi. Pojedinosti o Blu-ray diskovima naći ćete na stranici 162. Vrsta diska DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL DVD-RW/ DVD+RW Funkcije Nije moguće ponovno š tampanje. Moguće je ponovno š tampanje i koriš ćenje. • Uvek ažurirajte sistemski softver za PlayStation ® 3 na najnoviju dostupnu verziju softvera za PlayStation® 3 . • PlayStation® 3 možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama. Snimanje AVCHD diskova AVCHD disk sa HD kvalitetom slike može se napraviti iz AVCHD video zapisa prebačenih na računar pomoću isporučenog softvera »PMB«. 1 Uključite računar i umetnite nekoriš ćeni disk u DVD pogon. 2 Pokrenite »PMB«. 3 Odaberite AVCHD video zapis koji želite da snimite na disk. 4 Pritisnite (Create Discs), a zatim odaberite [Create AVCHD Format Discs (HD)]. 5 Snimite disk sledeći uputstva na ekranu. Napomene • Proverite da li je »PMB« već instaliran (str. 155). • Fotografije i MP4 video zapisi se ne mogu snimiti na AVCHD disk. • Izrada diska može potrajati. zReprodukcija AVCHD diska na računaru AVCHD diskovi mogu se reproduktovati na računaru na kojem su instalirani »Player for AVCHD« i »PMB«. Za pokretanje sotvera kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Za pojedinosti postupka videti »help« za »Player for AVCHD«. • Zavisno od konfiguracije računara slika se možda neće jasno reprodukovati. Snimanje Blu-ray diskova Blu-ray diskove možete izraditi iz AVCHD video zapisa kopiranih na računaru. Računar o kojem se radi mora imati mogućnost izrade Blu-ray diskova. Mogu se koristiti BD-R (nije re-writable) ili BD-RE (re-writable) diskovi. Nije moguće naknadno dosnimavanje. Za izradu Blu-ray diska morate instalirati [BD add-on software] pomoću »PMB« ekranskog prikaza za instalaciju. Za instalaciju je neophodno da računar bude spojen na Internet. Za detaljnije informacije videti »PMB Help«. 162

Izrada diskova s kvalitetom slike standardne rezolucije (STD diskovi) DVD diskovi sa kvalitetom slike standardne rezolucije (STD) mogu se izraditi pomoću isporučenog softvera »PMB« i odabirom AVCHD video zapisa kopiranog na računar. 1 Uključite računar i umetnite nekoriš ćeni disk u DVD pogon. • Ako se automatski pokrene neki drugi program osim »PMB«, zatvorite taj program. 2 Pokrenite »PMB«. 3 Odaberite AVCHD video zapis koji želite da snimite na disk. 4 Pritisnite (Create Discs), a zatim odaberite [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. 5 Izradite disk sledeći uputstva na ekranu. Napomene • Uverite se pre toga da je instaliran »PMB« (str. 155). • Diskovi se ne mogu izraditi za MP4 video zapise. • Izrada diska može potrajati zbog konverzije AVCHD video zapisa u kvalitetu slike standardne rezolucije (STD). • Tokom prvog snimanja DVD video diska računar mora biti spojen na Internet. 163