Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Š tampanje fotografija

Š tampanje fotografija Fotografije možete š tampati koristeći jedan od sledećih postupaka. • Direktno š tampanje pomoću odgovarajućeg š tampača za memorijsku karticu Detaljnije informacije naći ćete u uputstvima za upotrebu š tampaæè ča. • Š tampanje preko računara Pomoću isporučenog softvera »PMB« možete kopirati slike na računar i š tampati ih. Fotografije takođe možete š tampati sa datumom. Detaljnije informacije naći ćete u »PMB Help«. • Š tampanje u foto radnji Napomene • Ako š tampate slike u modu 16:9, mogu biti odse čene obe ivice. • Zavisno od š tampača, možda se neće moći š tampati panoramske slike. Š tampanje u foto radnji Možete odneti memorijsku karticu koja sadrži slike snimljene foto aparatom u š tampariju koja pruža usluge š tampanja.Ako uređaj za š tampanje fotografija u foto radnji podržava DPOF, na željene slike možete unapred staviti (nalog za ðš tampu)X znak u meniju načina prikaza tako da ih ne morate ponovo odabirati u foto radnji. Napomene • Na uređajima za š tampu u foto radnji nije moguće š tampati slike memorisane u unutraš njoj memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na memorijsku karticu (str. 144), te zatim odnesite memorijsku karticu u š tampariju. • Pitajte svog pružaoca usluga š tampanja koje tipove memorijske kartice mogu obraditi. • Možda će biti potreban adapter memorijske kartice (prodaje se posebno). Raspitajte se u lokalnoj foto radnji. • Pre odlaska obavezno napravite sigurnosnu kopiju podataka na hard disku. • Ne možete podesiti broj š tampanja. • Ako želite da na fotografije stavite datume, raspitajte se u foto radnji da li je to moguće. 164

Rešavanje problema U slučaju problema sa fotoaparatom isprobajte sledeća rešenja. 1 Identifikujte problem na stranicama 165 do 172. Ako se na ekranu pojavi šifra »C/E:ss:ss« videti stranicu 173. 2 Izvadite baterijsku jedinicu, sačekajte oko minut, vratite baterijsku jedinicu i uključite fotoaparat. 3 Vratite postavke na fabričke vrednosti (str. 126). 4 Obratite se ovlaš ćenom prodavcu ili Sony tehničkom servisu. Morate znati da ćete slanjem fotoaparata na popravku dati pristanak za proveru sadržaja interne memorije i muzičkih datoteka. Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći na Internet stranicama kompanije Sony za podršku korisnicima (Sony Customer Support Website). http://www.sony.net/ Baterijska jedinica i napajanje Baterijska jedinica se ne može umetnuti. •Umetnite bateriju u ispravnom smeru dok je polugica za izbacivanje blokirana. Fotoaparat se ne može uključiti. •Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vreme dok fotoaparat ne proradi. •Pravilno umetnite baterijsku jedinicu. •Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu. •Priključci za baterije su prljavi. Mekanom krpom lagano obrišite svu prljavštinu. •Koristite preporučenu baterijsku jedinicu. Fotoaparat se neočekivano isključuje. • Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD ekranu prethodno pojaviti obaveš tenje o sigurnosnom isključivanju. •Ako neko vreme ne koristite uključeni fotoaparat dok je [Ušteda energije] podešeno na [Standardno] ili [Snažno], fotoparat će se automatski isključiti kako bi se sprečilo trošenje baterijske jedinice. Ponovo uključite fotoaparat. 165