Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Na slikama se ne može

Na slikama se ne može š tampati datum. • Datum će se moći š tampati ako koristite »PMB« (str. 155). •Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. S obzirom da slike snimljene ovim fotoaparatom već uključuju podatak o datumu snimanja, š tampanje datuma na slikama biće mogu ć ako š tampač ili softver podržava Exif format. Raspitajte se kod proizvođača da li podržava š tampa č ili softver Exif format. •Ako koristite uslugu š tampanja fotografija u foto radnji, zatražite š tampanje datuma na slikama. 3D slike se ne mogu š tampati onako kako su prikazane na LCD ekranu. •3D slike prikazane na fotoaparatu su MPO datoteke, dok su slike koje se š tampaju JPEG datoteke, pa u nekim slučajevima slike koje se š tampaju nisu iste kao i one prikazane na LCD ekranu. Ekran na dodir Ne možete ispravno raditi sa svim tipkama na ekranu na dodir. • Izvršite [Kalibracija] (str. 139). •[Kućište] je podešen na [Uključeno] (str. 130). Olovka ne radi ispravno u odgovarajućim tačkama. • Izvršite [Kalibracija] (str. 139). Ostalo Objektiv je zamagljen. • U objektivu je došlo do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena pre ponovne upotrebe. Nakon duže upotrebe fotoaparat se zagreva. •Ne radi se o neispravnom radu. Prikaz za podešavanje vremena pojavljuje se nakon uključivanja fotoaparata. •Ponovo podesite datum i vreme (str. 147). •Unutraš nja punjiva sigurnosna baterija se ispraznila. Umetnite napunjenu bateriju i nemojte uključivati fotoaparat 24 sata. Datum i vreme nisu tačni. •Lokalne postavke ne odgovaraju vašoj trenutnoj lokaciji. Promenite postavke sa (Postavke) t (Postavke sata) t [Postavka područja]. t 172

Poruke i indikatori upozorenja Samodijagnostička funkcija Kad se na ekranu pojavi šifra koja počinje abecednim znakom, aktivirana je samodijagnostička funkcija fotoaparata. Dve zadnje funkcije (umesto kojih stoji ss ) razlikovaće se u zavisnosti od problema. Ako problem ne uspete da rešite ni ponovljenim izvođenjem opisanih postupaka, verovatno se radi o ozbiljnom kvaru. Obratite se ovlaš ćenom prodavcu ili Sony tehničkom servisu. C:32:ss • Problem je fizičke prirode. Isključite i uključite fotoaparat. C:13:ss •Fotoaparat ne može čitati/zapisivati podatke na memorijsku karticu. Ponovo isključite i uključite fotoaparat ili nekoliko puta izvadite i umetnite memorijsku karticu. •Došlo je do greške pri formatiranju unutraš nje memorije ili umetnuta kartica nije formatirana. Formatirajte unutraš nju memoriju ili memorijsku karticu (str. 140). •Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti sa ovim fotoaparatom ili su podaci na njoj oštećeni. Umetnite novu memorijsku karticu. E:61:ss E:62:ss E:91:ss • Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Vratite fotoaparat na po četne postavke (str. 126), zatim ga uključite. E:94:ss •Došlo je do neispravnosti u radu kod zapisivanja ili brisanja podataka. Potrebna je popravka. Obratite se ovlaš ćenom prodavcu ili Sony tehničkom servisu. Pripremite se da ćete morati reći sve brojeve iz koda greške počevši od E. Poruke U slučaju pojave sledećih poruka, sledite navedena uputstva. •Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Zavisno od uslova i vrste baterijske jedinice, kad indikator počne da treperi preostalo je kapaciteta za još 5 do 10 minuta rada. Koristi se samo sa kompatibilnom baterijom • Umetnuta baterija nije NP-BN1 (isporučeno) baterijska jedinica. 173