Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Greška sistema

Greška sistema •Isključite i uključite fotoaparat. Aparat se pregrejava Pustite da se ohladi •Fotoaparat se zagrejao. Fotoaparat će se verovatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje video zapisa. Odložite fotoaparat na hladno mesto dok mu se temperatura ne spusti. Greška u internoj memoriji •Isključite i uključite fotoaparat. Ponovo umetnite memorij. karticu •Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3). • Otvor memorijske kartice je prljav. •Memorijska kartica je oštećena. Pogrešna vrsta memorijske kartice •Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3). Ta memorijska kartica možda neće snimati ili reprodukovati •Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3). Greška pri formatiranju interne memorije Greška pri formatiranju memorijske kartice •Ponovo formatirajte memorijski medij (str. 140). Prepunjavanje bafera •Ako koristite memorijsku karticu na kojoj se učestalo zapisuju i brišu podaci, ili je formatirana na drugom fotoaparatu, podaci će se možda sporo zapisivati. Prvo sve podatke na kartici kopirajte na računar, a zatim ponovo formatirajte karticu pre koriš ćenja (str. 140). •Brzina zapisivanja podataka na memorijsku karticu koju koristite nije dovoljna za snimanje video zapisa. Trebate koristiti »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), ili SD karticu (Klasa 4 ili brža). Memorijska kartica je zaključana •Koristite memorijsku karticu sa preklopnikom zaštite teksta, pa je preklopnik postavljen u položaj LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje. Memorijska kartica samo za čitanje •Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici. Zapis na memorijsku karticu nije izvršen ispravno Regeneriš ite podatake •Ponovo umetnite memorijsku karticu i sledite uputstvo na ekranu. Nema slika •U unutraš njoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reprodukovati. •Na memorijskoj kartici nema snimljenih slika koje se mogu reprodukovati. 174

Nema fotografija •Nema 3D slika koje se mogu reprodukovati u modu [3D gledanje]. •Odabrani folder ne sadrži datoteku koja se može reprodukovati u prezentaciji. Pronađena je datoteka koja nije prepoznata •Pokušali ste da izbriš ete folder sa datotekom koja se ne može reprodukovati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku u računaru, zatim izbrišite folder. Greška u folderu • Folder sa prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primer: kao 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite ili napravite drugi folder (str. 141, 142). Stvaranje dodatnih foldera nije moguće •Folder koji počinje nazivom sa »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete praviti foldere. Isprazni sadržaj foldera •Pokušali ste da izbriš ete folder koji sadrži jednu ili više datoteka. Najpre izbrišite sve datoteke u folderu, zatim izbrišite folder. Zaštićen folder •Pokušali ste da izbriš ete folder koji je zaštićen od izmena na računaru. Datoteka se ne može prikazati • Došlo je do greške kod reprodukcije slike. Ne daju se nikakve garancije da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računaru ili snimljenih drugim fotoaparatima. Folder samo za čitanje •Odabrali ste folder koji se ne može postaviti kao folder za snimanje na ovom fotoaparatu. Odaberite drugi folder (str. 142). Datoteka zaštićena • Isključite zaštitu slike (str. 105). Veličina slike prekoračila je ograničenje •Pokušali ste da reprodukujete sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može da reprodukuje. Nije moguće otkriti lice za retuširanje •U zavisnosti od slike, možda neće biti moguće retuširanje. (Indikator vibracija) •Fotoaparat je osetljiviji na pomeranje u uslovima nedovoljnog osvetljenja. Koristite blic ili pričvrstite fotoaparat na tronožac. 175