Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Rukovanje fotoaparatom

Rukovanje fotoaparatom povlačenjem prstom po LCD ekranu Funkcija Prikaz/ skrivanje MENU Način rada Dodirnite levu stranu LCD ekrana i povucite udesno kako biste prikazali ekran MENU; povucite zdesna ulevo kako biste sakrili ekran MENU. Prikaz/ skrivanje upravljačkih tipki Dodirnite levu stranu LCD ekrana i povucite ulevo kako biste sakrili upravljačke tipke; povucite sleva nadesno kako biste prikazali radne tipke. Prikaz sledeće/ prethodne slike Povucite prstom po LCD ekranu udesno ili ulevo tokom reprodukcije. Ako želite neprestano menjati slike, povucite udesno ili ulevo i nastavite pritiskati tu stranu. Prikaz indeksa slika Povucite prema gore na LCD ekranu. Prikaz prethodne/ sledeće slike u indeksnom modu Povucite prema dole ili prema gore na LCD ekranu. 22

Korisničko prilago -d avanje opcija MENU Za vreme snimanja/reprodukcije četiri MENU opcije pojavljuju se ispod na LCD ekranu. Ove četiri tipke možete podesiti na željene MENU opcije i prikladno ih razmestiti kako bi se mogli lako snaći sa tipkama koje često koristite. Ove tipke se mogu prilagoditi i sačuvati za sve načine snimanja i za unutraš nju memoriju i memorijsku karticu tokom reprodukcije. 1 Dodirnite za ekranski prikaz MENU. 2 (Prilagođavanje) t [OK] 3 Odaberite MENU ikonu i povucite je na željeni položaj na levoj strani LCD ekrana. Ikona MENU na području za prilago đavanje je premeštena. 4 Za poništavanje pritisnite . Područje za prilago đavanje Napomena • Ikona MENU se ne može prilagoditi u jednostavnom modu. zKorištenje prilagođavanja MENU ikone unutar područja za prilago đavanje ne samo da mogu međusobno zameniti položaj već je moguće i smanjiti broj MENU ikona. Zamena položaja MENU ikona unutar područja za prilago -d avanje Dodirnite MENU ikonu unutar područja za prilago đavanje i povucite je na željeni položaj. Smanjenje broja ikona u području za prilago -d avanje Dodirnite MENU ikonu unutar područja za prilago đavanje i povucite je udesno van područja. 23