Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Prikaz slika snimljenih

Prikaz slika snimljenih iz više uglova stereoskopski Stereoskopske slike snimljene u modu [Snima iz više uglova] možete prikazati naginjanjem fotoaparata udesno ili ulevo. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Odaberite sliku snimljenu u modu (Snima iz više uglova) pomoću / . 3Dodirnite . 4 Nagnite fotoaparat udesno ili ulevo. 5 Za prekid reprodukcije dodirnite LCD ekran. Napomena • 3D slike snimljene u modu [3D panoramsko snimanje] ne mogu se reprodukovati u 3D modu na fotoaparatu. zNaginjanje fotoaparata udesno ili ulevo Za prikaz slika snimljenih u modu [Snima iz više uglova] stereoskopski, nagnite fotoaparat udesno ili ulevo, kako je nacrtano. 52

Prikaz slike na 3D TV prijemniku 3D slike smeš tene u fotoaparat u 3D formatu možete prikazati ako spojite fotoaparat na 3D TV prijemnik pomoću kabla HDMI (prodaje se posebno). Videti takođe uputstvo za rukovanje priloženo uz TV prijemnik. 1 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno). 2 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). Tipka (reprodukcija) HDMI priključnica 1 U HDMI priključnicu Višeizlazni stalak 2 U HDMI priključnicu HDMI kabl 3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju . 5 Pritisnite / kako biste odabrali slike snimljene u modu (3D snimanje) 6 Dodirnite (3D gledanje). 7Dodirnite [OK]. Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Nastavak r 53