Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Serbo

Muzika Određuje

Muzika Određuje propratnu muziku za prezentaciju. Možete odabrati više od jednog propratnog audio zapisa. Dodirnite za slušanje svakog BGM-s (propratnog audio zapisa). Dodirnite ili kako biste podesili glasnoću BGM-a. Music1 Izvorna postavka za [Jednostavno] prezentaciju. Music2 Izvorna postavka za [Nostalgično] prezentaciju. Music3 Izvorna postavka za [Elegantno] prezentaciju. Music4 Izvorna postavka za dijaprojekciju [Aktivno]. Isključi zvuk Bez BGM. Napomena • Video zapisi se reprodukuju bez pripadajućeg zvuka. Interval Interval između slajdova. Kad [Jednostavno] prezentacija nije podešena na [Efekti], fiksni odabir postavke je [Autom.]. 1 sekunda Podešava interval između slajdova za [Jednostavno] 3 sekunde prezentaciju. 5 sekundi 10 sekundi Autom. Podešena vrednost intervala odgovara odabiru opcije [Efekti]. Napomena • Ova postavka za opseg ne važi za reprodukciju video zapisa. Ponavljanje Isključuje i uključuje ponavljanje prezentacije. Uključeno Isključeno Neprekidno ponavlja prezentaciju. Nakon što se izmene svi slajdovi prezentacija završava. zOdabir propratne muzike Željenu audio datoteku sa CD-ova ili iz MP3 foldera možete prebaciti na fotoaparat i iskoristiti za propratnu muziku uz prezentaciju. Za prenos muzike, instalirajte »Music Transfer« softver (isporučeno) za računar. Detaljnije informacije naći ćete na stranicama 155 i 156. • U fotoaparat možete smestiti najviše četiri muzi čka broja. (4 muzi čka broja koja se već nalaze u fotoaparatu (Music1 – Music4) možete zameniti audio datotekama koje ste prebacili.) • Na fotoaparatu se mogu reprodukovati audio datoteke u trajanju do oko 5 minuta. • Ako audio datoteku ne možete da reprodukujete zbog oštećenja ili lošeg kvaliteta, pokrenite program [Formatiranje muzike] (str. 134) i ponovite prenos. 94

Brisanje Omogućava odabir slika koje želite da izbriš ete. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 (Brisanje) t željeni mod (Sve slike osim ove) (Sve sl. u ovoj gr. brzo sn. sl.) (Ova slika) (Višestruke slike) (Sve slike sa ovim datumom) (Sve u ovom folderu) (Sve AVCHD dato.) Briše sve slike iz burst grupe osim slike koja je odabrana u prikazu burst grupe. Nakon koraka 2, dodirnite [OK]. Brisanje svih slika iz odabrane grupe odjednom. Nakon koraka 2, dodirnite [OK]. Briše sliku prikazanu u pojedinačnom modu prikaza. Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom. Nakon koraka 2 postupite na sledeći način. 1Dodirnite sliku koju želite da izbriš ete. Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za brisanje. Ponovo dodirnite sliku sa oznakom za skidanje oznake . 2Dodirnite [OK] t [OK]. Briše sve slike u odabranom opsegu datuma ili datoteci, ili sve AVCHD video zapise odjednom. Nakon koraka 2, dodirnite [OK]. Napomena • Kada se za memorisanje slika koristi interna memorija, mod prikaza će se postaviti na Prikaz foldera, a slike i video zapisi će biti prikazani u istom folderu. 95