Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

zVrste diskova za

zVrste diskova za korištenje s »PMB« S programom »PMB« mogu se koristit sljedeći 12-centimetarski diskovi. Pojedinosti o Blu-ray diskovima naći ćete na stranici 162. Vrsta diska DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL DVD-RW/ DVD+RW Snimanje AVCHD diskova Značajke Nije moguće ponovno pisanje. Moguće je ponovno pisanje i korištenje. • Uvijek ažurirajte sistemski softver za PlayStation® 3 na najnoviju dostupnu verziju softvera za PlayStation® 3 . • PlayStation® 3 možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama. AVCHD disk s HD kvalitetom slike može se izraditi iz AVCHD videozapisa prebačenih na računalo pomoću isporučenog softvera »PMB«. 1 Uključite računalo i umetnite nekorišteni disk u DVD pogon. 2 Pokrenite »PMB«. 3 Odaberite AVCHD videozapis kojeg želite snimiti na disk. 4 Pritisnite (Create Discs), a zatim odaberite [Create AVCHD Format Discs (HD)]. 5 Izradite disk slijedeći upute na zaslonu. Napomene • Provjerite je li »PMB« već instaliran (str. 155). • Fotografije i MP4 videozapisi ne mogu se snimiti na AVCHD disk. • Izrada diska može potrajati. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo zReprodukcija AVCHD diska na računalu AVCHD diskovi mogu se reproducirati na računalu na kojem su instalirani »Player for AVCHD« i »PMB«. Za pokretanje sotvera kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Za pojedinosti postupka vidjeti »help« za »Player for AVCHD«. • Ovisno o konfiguraciji računala slike se možda neće jasno reproducirati. Snimanje Blu-ray diskova Blu-ray diskove možete izraditi iz AVCHD videozapisa kopiranih na računalo. Računalo o kojem se radi mora imati mogućnost izrade Blu-ray diskova. Mogu se koristiti BD-R (nije re-writable) ili BD-RE (re-writable) diskovi. Nije moguće naknadno dosnimavanje. Za izradu Blu-ray diska morate instalirati [BD add-on software] pomoću »PMB« zaslonskog prikaza za instalaciju. Za instalaciju je neophodno da računalo bude spojeno na Internet. Za podrobnije informacije vidjeti »PMB Help«. 162 HR

Izrada diskova s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD diskovi) DVD diskovi s kvalitetom slike standardne razlučivosti (STD) mogu se izraditi pomoću isporučenog softvera »PMB« i odabirom AVCHD videozapisa kopiranog na računalo. 1 Uključite računalo i umetnite nekorišteni disk u DVD pogon. • Ako se automatski pokrene neki drugi program osim »PMB«, zatvorite taj program. 2 Pokrenite »PMB«. 3 Odaberite AVCHD videozapis kojeg želite snimiti na disk. 4 Pritisnite (Create Discs), a zatim odaberite [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. 5 Izradite disk slijedeći upute na zaslonu. Napomene • Uvjerite se prije toga da je instaliran »PMB« (str. 155). • Diskovi se ne mogu izraditi za MP4 videozapise. • Izrada diska može potrajati zbog konverzije AVCHD videozapisa u kvalitetu slike standardne razlučivosti (STD). • Tijekom prvog snimanja DVD video diska računalo mora biti spojeno na Internet. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 163 HR