Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Ceco

Φόρτιση

Φόρτιση μπαταρίας και αριθμός των εικόνων/χρόνος που μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγγραφή 1 Εισάγετε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας. • Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ακόμα και όταν είναι μερικώς φορτισμένη. Μπαταρία 2 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σε πρίζα. Αν συνεχίσετε τη φόρτιση της μπαταρίας για περίπου μία ώρα ακόμα αφού σβήσει η λυχνία CHARGE, η φόρτιση θα διαρκέσει λίγη ώρα παραπάνω (πλήρης φόρτιση). Λυχνία CHARGE Αναμμένη: Γίνεται φόρτιση Σβηστή: Τέλος φόρτισης (κανονική φόρτιση) Για πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά Βύσμα Λυχνία CHARGE Για πελάτες σε χώρες/περιοχές εκτός Η.Π.Α. και Καναδά Ηλεκτρικό καλώδιο Λυχνία CHARGE GR 12 3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας.

x Χρόνος φόρτισης Χρόνος πλήρους φόρτισης Περίπου 245 λεπτά Κανονικός χρόνος φόρτισης Περίπου 185 λεπτά Παρατηρήσεις • Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει το χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας σε θερμοκρασία 25°C. Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τις περιστάσεις. • Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πιο κοντινή πρίζα. • Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φορτιστή μπαταρίας από την πρίζα και αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή μπαταρίας. • Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μπαταρία και φορτιστή μπαταριών που είναι γνήσια προϊόντα της Sony. x Ζωή μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορείτε να εγγράψετε/προβάλλετε Λήψη ακίνητων εικόνων Προβολή ακίνητων εικόνων Ζωή της μπαταρίας (λεπτά) Αριθμός εικόνων Περίπου 115 Περίπου 230 Περίπου 180 Περίπου 3600 Λήψη ταινιών Περίπου 60 — GR GR 13

  • Page 1 and 2:

    4-196-231-51(1) DSC-TX9 GB Digital

  • Page 3 and 4:

    • Do not expose to high temperatu

  • Page 5 and 6:

    Refer to “Cyber-shot Handbook”

  • Page 7 and 8:

    • Do not aim the camera at the su

  • Page 9 and 10:

    Identifying parts Camera Cover pane

  • Page 11 and 12:

    x Charging time Full charge time Ap

  • Page 13 and 14:

    Inserting the battery pack/a memory

  • Page 15 and 16:

    x When there is no memory card inse

  • Page 17 and 18:

    x Superimposing the date on the ima

  • Page 19 and 20:

    Shooting movies 1 Lower the lens co

  • Page 21 and 22:

    Learning more about the camera (“

  • Page 23 and 24:

    [LCD screen] LCD panel: Wide (16:9)

  • Page 25 and 26:

    GB GB 25

  • Page 27 and 28:

    • Veillez à recharger la batteri

  • Page 29 and 30:

    Pour les utilisateurs au Royaume-Un

  • Page 31 and 32:

    Fonctions incorporées dans cet app

  • Page 33 and 34:

    Utilisez des accessoires d’origin

  • Page 35 and 36:

    Identification des pièces Appareil

  • Page 37 and 38:

    Charge de la batterie et nombre d

  • Page 39 and 40:

    • Le nombre d’images fixes pouv

  • Page 41 and 42:

    x Cartes mémoire que vous pouvez u

  • Page 43 and 44:

    Réglage de la date et de l’heure

  • Page 45 and 46:

    Prise de vue d’images fixes 1 2 A

  • Page 47 and 48:

    Visualisation d’images 1 Appuyez

  • Page 49 and 50:

    Spécifications Appareil photo [Sys

  • Page 51 and 52:

    Marques • Les marques suivantes s

  • Page 53 and 54:

    [ Caricabatterie Anche se la spia C

  • Page 55 and 56:

    Consultare la “Guida all’uso Cy

  • Page 57 and 58:

    • Prima di iniziare a registrare,

  • Page 59 and 60:

    Avvertimento sui diritti d’autore

  • Page 61 and 62:

    Y Presa DC IN Z Presa USB wj Presa

  • Page 63 and 64:

    x Tempo di carica Tempo di carica c

  • Page 65 and 66:

    Inserimento del pacco batteria/di u

  • Page 67 and 68:

    x Quando non c’è la scheda di me

  • Page 69 and 70:

    x Sovrimpressione della data sulle

  • Page 71 and 72:

    Si riprendono i filmati 1 2 Abbassa

  • Page 73 and 74:

    Per ottenere maggiori informazioni

  • Page 75 and 76:

    [Schermo LCD] Pannello LCD: Ampio (

  • Page 77 and 78:

    IT IT 27

  • Page 79 and 80:

    PRECAUCIÓN [ Batería Si la bater

  • Page 81 and 82:

    [ Tratamiento de las baterías al f

  • Page 83 and 84:

    Funciones incorporadas en esta cám

  • Page 85 and 86:

    Acerca de la protección contra el

  • Page 87 and 88:

    Identificación de las partes Cáma

  • Page 89 and 90:

    x Tiempo de carga Tiempo de carga c

  • Page 91 and 92:

    Inserción de la batería/una tarje

  • Page 93 and 94:

    x Cuando no hay tarjeta de memoria

  • Page 95 and 96:

    x Sobreposición de la fecha en las

  • Page 97 and 98:

    Toma películas 1 Baje la tapa del

  • Page 99 and 100:

    Para saber más sobre la cámara (

  • Page 101 and 102:

    [Pantalla LCD] Panel LCD: Panorámi

  • Page 103 and 104:

    ES ES 27

  • Page 105 and 106:

    [ Carregador de baterias Mesmo se a

  • Page 107 and 108:

    Consulte o “Manual da Cyber-shot

  • Page 109 and 110:

    • A câmara não é à prova de p

  • Page 111 and 112:

    Aviso sobre direitos de autor Progr

  • Page 113 and 114:

    Carregamento da bateria e número d

  • Page 115 and 116:

    • O número de imagens fixas que

  • Page 117 and 118:

    x Cartões de memória que pode uti

  • Page 119 and 120:

    Acertar a data e hora/cor de visual

  • Page 121 and 122:

    Fotografar imagens fixas 1 Desça a

  • Page 123 and 124:

    Visualizar imagens 1 Carregue no bo

  • Page 125 and 126:

    Especificações Câmara [Sistema]

  • Page 127 and 128:

    Marcas comerciais • As seguintes

  • Page 129 and 130:

    [ Ladegerät Selbst wenn die Lampe

  • Page 131 and 132:

    Nehmen Sie das „Cyber-shot Handbu

  • Page 133 and 134:

    Info zu Datenbankdateien Wenn Sie e

  • Page 135 and 136:

    Hinweise zur Wiedergabe von Filmen

  • Page 137 and 138:

    Akku-Ladevorgang und verfügbare Bi

  • Page 139 and 140:

    • Die Anzahl der speicherbaren St

  • Page 141 and 142:

    x Verwendbare Speicherkarten Die fo

  • Page 143 and 144:

    Einstellen von Datum und Uhrzeit/ A

  • Page 145 and 146:

    Aufnehmen von Standbildern 1 2 Schi

  • Page 147 and 148:

    Anzeigen von Bildern 1 Drücken Sie

  • Page 149 and 150:

    Technische Daten Kamera [System] Bi

  • Page 151 and 152:

    Markenzeichen • Die folgenden Zei

  • Page 153 and 154:

    [ Acculader Zelfs als het CHARGE-la

  • Page 155 and 156:

    Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek"

  • Page 157 and 158:

    • Als u herhaaldelijk beelden opn

  • Page 159 and 160:

    Discs opgenomen op high-definition

  • Page 161 and 162:

    De accu opladen en het aantal beeld

  • Page 163 and 164:

    • Het aantal beelden dat kan word

  • Page 165 and 166:

    x Geheugenkaart die u kunt gebruike

  • Page 167 and 168:

    De datum en tijd instellen/schermkl

  • Page 169 and 170:

    Opnemen van stilstaande beelden 1 D

  • Page 171 and 172:

    Beelden bekijken 1 Druk op de (weer

  • Page 173 and 174:

    Technische gegevens Camera [Systeem

  • Page 175 and 176:

    Handelsmerken • De volgende marke

  • Page 177 and 178:

    [ Ładowarka akumulatora Nawet jeś

  • Page 179 and 180:

    Zobacz „Podręcznik aparatu Cyber

  • Page 181 and 182:

    • Przed rozpoczęciem nagrywania

  • Page 183 and 184:

    Płyty nagrane z jakością obrazu

  • Page 185 and 186:

    Z Gniazdo USB wj Gniazdo HDMI wk Gn

  • Page 187 and 188:

    x Czas ładowania Czas całkowitego

  • Page 189 and 190:

    Wkładanie akumulatora/karty pamię

  • Page 191 and 192:

    x Gdy karta pamięci nie jest wło

  • Page 193 and 194:

    x Nakładanie daty na zdjęcia Ten

  • Page 195 and 196:

    Nagrywanie filmów 1 Opuść osłon

  • Page 197 and 198:

    Więcej informacji o aparacie („P

  • Page 199 and 200:

    [Ekran LCD] Panel LCD: Szeroki (16:

  • Page 201 and 202:

    Dodatkowe informacje o tym produkci

  • Page 203 and 204:

    [ Nabíječka akumulátorů Ani v p

  • Page 205 and 206:

    Podívejte se do příručky „Př

  • Page 207 and 208:

    • Než začnete fotografovat, vyz

  • Page 209 and 210:

    Varování k autorským právům Te

  • Page 211 and 212:

    wj Konektor HDMI wk Konektor výstu

  • Page 213 and 214:

    x Nabíjecí doba Plná nabíjecí

  • Page 215 and 216:

    Vkládání bloku akumulátorů/pam

  • Page 217 and 218:

    x Jestliže není vložena paměťo

  • Page 219 and 220:

    x Umísťování data na snímky Te

  • Page 221 and 222:

    Snímání videa 1 Sesuňte kryt ob

  • Page 223 and 224:

    Jak se dozvědět více o fotoapar

  • Page 225 and 226:

    [LCD displej] LCD displej: Široko

  • Page 227 and 228:

    Další informace o produktu a odpo

  • Page 229 and 230:

    [ Akkumulátortöltő Ha a CHARGE j

  • Page 231 and 232:

    Olvassa el a mellékelt CD-ROM-on t

  • Page 233 and 234:

    A felvétellel/lejátszással kapcs

  • Page 235 and 236:

    HD (High Definition; nagy felbontá

  • Page 237 and 238:

    Z USB-aljzat wj HDMI-aljzat wk A/V

  • Page 239 and 240:

    x Töltési idő Teljes töltési i

  • Page 241 and 242:

    Az akkumulátoregység/memóriakár

  • Page 243 and 244:

    x Amikor nincs behelyezve memóriak

  • Page 245 and 246:

    x Dátum rábélyegzése a fényké

  • Page 247 and 248:

    Mozgóképeket vesz fel 1 Tolja le

  • Page 249 and 250:

    További információk a fényképe

  • Page 251 and 252:

    [LCD-képernyő] LCD-kijelző: Szé

  • Page 253 and 254:

    HU HU 27

  • Page 255 and 256:

    [ Nabíjačka akumulátora Aj keď

  • Page 257 and 258:

    Odkaz na „Príručka k zariadeniu

  • Page 259 and 260:

    • Pred začatím snímania vykona

  • Page 261 and 262:

    Upozornenie na ochranu autorských

  • Page 263 and 264:

    Y Konektor DC IN Z Konektor USB wj

  • Page 265 and 266:

    x Doba nabíjania Doba úplného na

  • Page 267 and 268:

    Vloženie akumulátora/pamäťovej

  • Page 269 and 270:

    x Keď nie je vložená žiadna pam

  • Page 271 and 272:

    x Pridanie dátumu na zábery Fotoa

  • Page 273 and 274:

    Snímanie videozáznamov 1 Spustite

  • Page 275 and 276:

    Ďalšie informácie o fotoaparáte

  • Page 277 and 278:

    [LCD displej] LCD panel: Šírka (1

  • Page 279 and 280:

    Bližšie informácie o tomto výro

  • Page 281 and 282:

    [ Batteriladdaren Även om CHARGE-l

  • Page 283 and 284:

    Se ”Bruksanvisningen till Cyber-s

  • Page 285 and 286:

    • Undvik att utsätta kameran fö

  • Page 287 and 288:

    Delarnas namn Kamera Lockpanel Mult

  • Page 289 and 290:

    x Uppladdningstid Full uppladdnings

  • Page 291 and 292:

    Isättning av batteripaketet/ett mi

  • Page 293 and 294:

    x När inget minneskort är isatt B

  • Page 295 and 296:

    x För att lägga på datumet på b

  • Page 297 and 298:

    Inspelning av filmer 1 Fäll ner li

  • Page 299 and 300:

    För att lära dig mer om kameran (

  • Page 301 and 302:

    [Strömförsörjning, allmänt] Str

  • Page 303 and 304:

    SE SE 25

  • Page 305 and 306:

    Euroopassa oleville asiakkaille [ I

  • Page 307 and 308:

    Katso toimitetulla CD-ROM-levyllä

  • Page 309 and 310:

    • Älä suuntaa kameraa aurinkoa

  • Page 311 and 312:

    Osien tunnistaminen Kamera Kannen p

  • Page 313 and 314:

    x Latausaika Täyden latauksen aika

  • Page 315 and 316:

    Akun/muistikortin (myydään erikse

  • Page 317 and 318:

    x Kun muistikorttia ei ole asennett

  • Page 319 and 320:

    x Päivämäärän lisääminen kuv

  • Page 321 and 322:

    Videon kuvaaminen 1 Laske objektiiv

  • Page 323 and 324:

    Lisätietojen saaminen kamerasta (

  • Page 325 and 326:

    [Nestekidenäyttö] LCD-paneeli: Le

  • Page 327 and 328:

    FI FI 25

  • Page 329 and 330:

    [ Batterilader Selv om ladelampen (

  • Page 331 and 332:

    Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

  • Page 333 and 334:

    • Unngå at kameraet kommer i kon

  • Page 335 and 336:

    Advarsel om opphavsrettigheter TV-p

  • Page 337 and 338:

    Batterilading og tilgjengelig oppta

  • Page 339 and 340:

    z Bruke kameraet i utlandet Du kan

  • Page 341 and 342:

    x Minnekort du kan bruke Følgende

  • Page 343 and 344:

    Stille inn dato og tid/skjermfarge

  • Page 345 and 346:

    Ta stillbilder 1 2 Senk linsedeksel

  • Page 347 and 348:

    Vise bilder 1 Trykk på -knappen (a

  • Page 349 and 350:

    Spesifikasjoner Kamera [System] Bil

  • Page 351 and 352:

    Varemerker • Følgende merker er

  • Page 353 and 354:

    [ Batterioplader Selvom CHARGE-indi

  • Page 355 and 356:

    Se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF) p

  • Page 357 and 358:

    • Undgå at udsætte kameraet for

  • Page 359 and 360:

    Identifikation af kameraets dele Ka

  • Page 361 and 362:

    x Opladningstid Fuld opladningstid

  • Page 363 and 364:

    Indsætning af batteriet/et hukomme

  • Page 365 and 366:

    x Når der ikke er indsat noget huk

  • Page 367 and 368:

    x Indsætning af dato på billeder

  • Page 369 and 370:

    Optagelse af film 1 Tryk objektivd

  • Page 371 and 372:

    Lær mere om kameraet ("Cyber-shot

  • Page 373 and 374:

    [LCD-skærm] LCD-panel: Bredt (16:9

  • Page 375 and 376:

    DK DK 25

  • Page 377 and 378:

    [ Punjač baterije Čak i kad ne go

  • Page 379 and 380:

    Vidjeti »Priručnik za fotoaparat

  • Page 381 and 382:

    • Fotoaparat nije zaštićen od p

  • Page 383 and 384:

    Upozorenje o autorskom pravu Televi

  • Page 385 and 386:

    X Priključnica fotoaparata Y DC IN

  • Page 387 and 388:

    x Vrijeme punjenja Vrijeme punjenja

  • Page 389 and 390:

    Umetanje baterijske jedinice/memori

  • Page 391 and 392:

    x Ako nema umetnute memorijske kart

  • Page 393 and 394:

    x Stavljanje datuma na slike Fotoap

  • Page 395 and 396:

    Snimanja videozapisa 1 Spustite pok

  • Page 397 and 398:

    Više informacija o fotoaparatu (»

  • Page 399 and 400:

    [LCD zaslon] LCD ploča: Široki (1

  • Page 401 and 402:

    HR HR 27

  • Page 403 and 404:

    [ Încărcătorul de baterie Chiar

  • Page 405 and 406:

    Consultaţi „Manual de utilizare

  • Page 407 and 408:

    • Dacă înregistraţi / șterge

  • Page 409 and 410:

    Discurile înregistrate cu o calita

  • Page 411 and 412:

    X Mufa conectorului aparatului foto

  • Page 413 and 414: x Durata de încărcare Durata de
  • Page 415 and 416: Introducerea acumulatorilor / cardu
  • Page 417 and 418: x Atunci când nu este introdus un
  • Page 419 and 420: x Suprapunerea datei pe imagini Apa
  • Page 421 and 422: Realizarea de filme 1 Împingeţi
  • Page 423 and 424: Mai multe despre aparatul foto („
  • Page 425 and 426: [Ecran LCD] Panou LCD: Lat (16:9),
  • Page 427 and 428: RO RO 27
  • Page 429 and 430: [ Pil şarj aleti CHARGE lambasi ya
  • Page 431 and 432: Bakınız, verilen CD-ROM içindeki
  • Page 433 and 434: •Bu fotoğraf makinesi toza, serp
  • Page 435 and 436: Hasarlı içerik veya kayıt hatas
  • Page 437 and 438: Pili şarj etme ve kaydedilebilen g
  • Page 439 and 440: •Aşağıdaki koşullarda yapıla
  • Page 441 and 442: x Kullanabileceğiniz hafıza kart
  • Page 443 and 444: Tarihi ve saati/ekran rengini ayarl
  • Page 445 and 446: Hareketsiz görüntüler çekme 1 M
  • Page 447 and 448: Görüntüleri izleme 1 (Kayıttan
  • Page 449 and 450: Teknik Özellikler Fotoğraf Makine
  • Page 451 and 452: Ticari markalar •Aşağıdaki mar
  • Page 453 and 454: SONY YETKİLİ SERVİSLERİ ADANA C
  • Page 455 and 456: [ Φορτιστής μπαταρί
  • Page 457 and 458: Ανατρέξτε στο "Εγχε
  • Page 459 and 460: Σημειώσεις για την
  • Page 461 and 462: Εισαγωγή ταινιών AVC
  • Page 463: X Ακροδέκτης σύνδεσ
  • Page 467 and 468: Εισαγωγή μπαταρίας
  • Page 469 and 470: x Αφαίρεση της κάρτ
  • Page 471 and 472: Ρύθμιση της ημερομ
  • Page 473 and 474: Λήψη ακίνητων εικό
  • Page 475 and 476: Προβολή εικόνων 1 Π
  • Page 477 and 478: Προδιαγραφές Κάμερ
  • Page 479 and 480: Εμπορικά σήματα •
  • Page 481 and 482: Με την παρούσα, η Sony
  • Page 483 and 484: s Ατυχήματα, πυρκαγ
  • Page 485 and 486: GR GR 33
  • Page 487 and 488: GR GR 35
  • Page 489 and 490: GR GR 37
  • Page 491: GR GR 39