08.04.2018 Views

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Obsah<br />

Index<br />

Príručka k zariadeniu Cyber-shot<br />

<strong>DSC</strong>-<strong>TX9</strong>/<strong>TX9</strong>C<br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-193-204-82(1)<br />

SK


Ako používať túto príručku<br />

Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.<br />

Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť.<br />

Obsah<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

funkcie.<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

o<strong>per</strong>ácie.<br />

Vyhľadávanie informácií v zozname<br />

položiek MENU/Nastavenia.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

kľúčového slova.<br />

Značky a symboly použité v tejto príručke<br />

Index<br />

V tejto príručke je postupnosť o<strong>per</strong>ácií<br />

znázornená šípkami (t). Dotýkajte sa<br />

položiek na displeji v uvedenom poradí.<br />

Znázornené značky zodpovedajú<br />

značkám, ktoré sa zobrazujú<br />

v predvolenom nastavení fotoaparátu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Značka označuje predvolené<br />

nastavenie.<br />

Označuje upozornenia a obmedzenia,<br />

ktoré sa týkajú správnej obsluhy<br />

fotoaparátu.<br />

zOznačuje užitočné informácie.<br />

2 SK


Informácie o používaní<br />

fotoaparátu<br />

Informácie o typoch použiteľných<br />

pamäťových kariet (predáva sa<br />

osobitne)<br />

S týmto fotoaparátom sú kompatibilné<br />

nasledujúce pamäťové karty: „Memory<br />

Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-<br />

HG Duo“, „Memory Stick Duo“,<br />

pamäťová SD karta, pamäťová SDHC<br />

karta a pamäťová SDXC karta.<br />

Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa<br />

nedá použiť.<br />

V tomto návode sa výraz „Memory Stick<br />

Duo“ používa na označenie „Memory<br />

Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-<br />

HG Duo“ a „Memory Stick Duo“, pričom<br />

výraz „SD karta“ sa používa na označenie<br />

pamäťovej SD karty, pamäťovej SDHC<br />

karty a pamäťovej SDXC karty.<br />

• Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný<br />

s pamäťovými kartami „Memory Stick Duo“<br />

s kapacitou až do 32 GB a SD kartou až do<br />

64 GB.<br />

• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby<br />

ste použili nasledujúce pamäťové karty:<br />

– (Mark2) („Memory<br />

Stick PRO Duo“ (Mark2))<br />

– („Memory Stick PRO-<br />

HG Duo“)<br />

– Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC<br />

kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy<br />

4 alebo rýchlejšiu)<br />

• Bližšie informácie o „Memory Stick Duo“<br />

nájdete na str. 177.<br />

Ak používate „Memory Stick Duo“ so<br />

slotom pre pamäťovú kartu „Memory<br />

Stick“ štandardnej veľkosti<br />

Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“<br />

môžete použiť po vložení do adaptéra<br />

pamäťových kariet „Memory Stick Duo“<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Vstavané funkcie tohto fotoaparátu<br />

• Táto príručka popisuje všetky funkcie<br />

zariadení kompatibilných/nekompatibilných<br />

s funkciou TransferJet, zariadení<br />

kompatibilných s 1080 60i a s 1080 50i.<br />

Ak chcete overiť, či váš fotoaparát<br />

podporuje funkciu TransferJet a či je<br />

kompatibilný s 1080 60i alebo s 1080 50i,<br />

prezrite nasledujúce značky v spodnej časti<br />

fotoaparátu.<br />

Zariadenie kompatibilné s TransferJet:<br />

(TransferJet)<br />

Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i<br />

Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i<br />

• Dlhodobé prezeranie 3D záberov<br />

nasnímaných týmto fotoaparátom na 3D<br />

kompatibilných monitoroch sa neodporúča.<br />

• Ak si budete prezerať 3D zábery nasnímané<br />

týmto fotoaparátom na 3D kompatibilných<br />

monitoroch, môžu vás postihnúť ťažkosti vo<br />

forme preťaženia očí, únavy alebo<br />

nevoľnosti. Aby ste predišli týmto<br />

príznakom, odporúčame vám, aby ste počas<br />

prezerania robili pravidelné prestávky.<br />

Dĺžku a počet prestávok si však musíte určiť<br />

sami, keďže závisia od individuálnych<br />

potrieb. Ak pocítite akékoľvek ťažkosti,<br />

prerušte prezeranie 3D záberov dovtedy,<br />

kým sa nebudete cítiť lepšie a v prípade<br />

potreby sa poraďte so svojím lekárom.<br />

Pozrite si aj návod na obsluhu dodaný so<br />

zariadením alebo softvérom, ktoré ste<br />

pripojili alebo používate s týmto<br />

fotoaparátom. Vezmite do úvahy, že zrak<br />

dieťaťa je ešte stále vo fáze vývoja (obzvlášť<br />

u detí mladších ako 6 rokov). Skôr ako<br />

dovolíte svojim deťom sledovať 3D zábery,<br />

poraďte sa s pediatrom alebo očným<br />

lekárom a uistite sa, že pri prezeraní<br />

takýchto záberov dodržia vyššie uvedené<br />

opatrenia.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Adaptér pamäťových<br />

kariet „Memory Stick<br />

Duo“<br />

Pokračovanie r<br />

3 SK


Informácie o akumulátore<br />

• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite<br />

akumulátor (je súčasťou dodávky).<br />

• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie<br />

je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť<br />

čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj<br />

keď nie je úplne nabitý.<br />

• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu<br />

používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý<br />

akumulátor vyberte z fotoaparátu<br />

a uschovajte ho na chladnom a suchom<br />

mieste. Tým uchováte funkcie akumulátora.<br />

• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore<br />

nájdete na str. 179.<br />

Objektív Carl Zeiss<br />

Tento fotoaparát je vybavený objektívom<br />

Carl Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz<br />

vysokej kvality s vynikajúcim kontrastom.<br />

Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený<br />

v rámci systému zaistenia kvality<br />

s osvedčením od spoločnosti Carl Zeiss<br />

v súlade s kvalitatívnymi štandardami<br />

spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.<br />

Poznámky k LCD displeju a objektívu<br />

• LCD displej je vyrobený použitím veľmi<br />

presnej technológie, vďaka ktorej správne<br />

funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD<br />

displeji sa však môžu objavovať malé čierne<br />

a/alebo jasné body (biele, červené, modré<br />

alebo zelené). Tieto body sú normálnym<br />

výsledkom výrobného procesu a nemajú<br />

vplyv na snímanie.<br />

Čierne, biele, červené,<br />

modré alebo zelené body<br />

• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody<br />

alebo inými tekutinami a zamočí sa,<br />

okamžite pretrite displej mäkkou<br />

handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu<br />

LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu<br />

a spôsobiť nefunkčnosť.<br />

• Vystavením LCD displeja alebo objektívu<br />

priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu<br />

dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.<br />

Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu<br />

blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.<br />

• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na<br />

displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to<br />

by mohlo spôsobiť poruchu.<br />

• V chladnom prostredí môžu v obraze na<br />

LCD displeji vznikať závoje. Nejde o<br />

poruchu.<br />

• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu<br />

prílišného tlaku na objektív.<br />

Informácie týkajúce sa kondenzácie<br />

vlhkosti<br />

• Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného<br />

do teplého prostredia, na vnútorných alebo<br />

vonkajších častiach fotoaparátu sa môže<br />

vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto<br />

kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu<br />

fotoaparátu.<br />

• Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť,<br />

vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu,<br />

kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali<br />

fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri<br />

objektívu, nedokážete nasnímať ostré<br />

zábery.<br />

Zábery použité v tejto príručke<br />

Zábery použité v tejto príručke ako<br />

príklady záberov sú reprodukcie. Nejde o<br />

skutočné zábery nasnímané týmto<br />

fotoaparátom.<br />

Poznámka k prehrávaniu<br />

videozáznamov na iných zariadeniach<br />

Tento fotoaparát používa MPEG-4 AVC/<br />

H.264 High Profile pre nahrávanie<br />

formátu AVCHD.<br />

Videozáznamy zaznamenané vo formáte<br />

AVCHD týmto fotoaparátom nie je<br />

možné prehrávať na nasledujúcich<br />

zariadeniach.<br />

– Ostatné zariadenia kompatibilné s formátom<br />

AVCHD, ktoré nepodporujú High Profile<br />

– Zariadenia nekompatibilné s formátom<br />

AVCHD<br />

Tento fotoaparát tiež používa MPEG-4<br />

AVC/H.264 Main Profile pre nahrávanie<br />

formátu MP4.<br />

Z tohto dôvodu nie je možné<br />

videozáznamy zaznamenané týmto<br />

fotoaparátom vo formáte MP4 prehrávať<br />

na iných zariadeniach ako tých, ktoré<br />

podporujú MPEG-4 AVC/H.264.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

4 SK


Obsah<br />

Informácie o používaní fotoaparátu<br />

Snímanie<br />

Ako používať túto príručku···································· 2<br />

Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3<br />

Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácie·········································· 9<br />

Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 12<br />

Názvy jednotlivých častí······································ 17<br />

Zoznam ikon zobrazených na displeji················· 19<br />

Používanie dotykového panela ··························· 21<br />

Prispôsobenie položiek MENU ··························· 23<br />

Používanie vnútornej pamäte······························ 24<br />

Nastavenie zaostrenia dotykom na displej ········· 25<br />

Používanie tlačidla režimu Statický záber/<br />

Videozáznam······················································· 26<br />

REC Mode··························································· 27<br />

Intelligent Auto Adjustment································· 28<br />

Su<strong>per</strong>ior Auto Adjustment··································· 29<br />

Inteligentné panoramatické snímanie ················· 31<br />

Movie Mode ························································ 33<br />

Program Auto······················································ 34<br />

Background Defocus ·········································· 35<br />

Scene Selection ·················································· 36<br />

Underwater iSweep Panorama ··························· 39<br />

Zoom··································································· 40<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

5 SK


Prezeranie<br />

3D zábery<br />

Prezeranie statických záberov ···························· 41<br />

Playback Zoom ··················································· 42<br />

Wide Zoom·························································· 43<br />

Dočasne otočené zobrazenie ····························· 44<br />

Prehliadanie sekvenčných záberov····················· 45<br />

Prezeranie videozáznamov ································· 47<br />

3D funkcie ··························································· 48<br />

3D Shooting ························································ 50<br />

Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných<br />

v režime viacuhlového snímania ··························· 52<br />

Prezeranie záberov na 3D TV prijímači ··············· 53<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

MENU (Snímanie)<br />

Položky MENU (Snímanie) ·································· 12<br />

Index<br />

MENU (Prezeranie)<br />

Položky MENU (Prezeranie) ································ 14<br />

Nastavenia<br />

Položky nastavení ··············································· 15<br />

6 SK


TV prijímač<br />

Počítač<br />

Prezeranie záberu na SD TV prijímači<br />

(štandardné rozlíšenie) ······································ 146<br />

Prezeranie záberu na HD TV prijímači<br />

(vysoké rozlíšenie) ············································· 147<br />

Prezeranie záberov na TV prijímači<br />

kompatibilnom so systémom „BRAVIA“<br />

Sync ·································································· 150<br />

Používanie s vaším počítačom·························· 152<br />

Používanie softvéru··········································· 153<br />

Pripojenie fotoaparátu k počítaču·························155<br />

Nahrávanie záberov pre mediálne účely ··········· 157<br />

Vytváranie disku s videozáznamom·················· 159<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Tlač<br />

Tlač statických záberov ···································· 162<br />

Index<br />

Riešenie problémov<br />

Riešenie problémov ·········································· 163<br />

Výstražné indikátory a upozornenia ·················· 171<br />

7 SK


Iné<br />

Index<br />

Používanie fotoaparátu v zahraničí ··················· 176<br />

Pamäťová karta················································· 177<br />

Akumulátor························································ 179<br />

Nabíjačka akumulátora ····································· 180<br />

Inteligentný pantilter·········································· 181<br />

Formát AVCHD ················································· 182<br />

Norma TransferJet ············································ 183<br />

Počet statických záberov a čas záznamu pre<br />

videozáznamy ··················································· 184<br />

Preventívne opatrenia ······································· 185<br />

Index ································································· 186<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

8 SK


Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácie<br />

Ponechať nastavenia<br />

na fotoaparát<br />

Snímanie<br />

videozáznamov<br />

Intelligent Auto Adjustment ······························ 28<br />

Su<strong>per</strong>ior Auto Adjustment ································ 29<br />

Scene Selection··················································· 36<br />

Scene Recognition·············································· 80<br />

Movie Mode ·························································· 33<br />

Movie button························································· 59<br />

Movie format······················································· 111<br />

Snímanie 3D záberov 3D Sweep Panorama ········································· 50<br />

Sweep Multi Angle ·············································· 50<br />

Snímanie portrétov Background Defocus ········································· 35<br />

Soft Skin································································· 36<br />

Soft Snap ······························································· 36<br />

Twilight Portrait···················································· 36<br />

Smile Shutter ························································ 57<br />

Scene Recognition·············································· 80<br />

Face Detection····················································· 83<br />

Anti Blink································································ 85<br />

Red Eye Reduction ··········································· 117<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Panoramatické<br />

snímanie<br />

Inteligentné panoramatické snímanie ··········· 31<br />

Snímanie v blízkosti<br />

objektov<br />

Snímanie pohyblivých<br />

objektov<br />

Macro······································································ 71<br />

Close Focus ·························································· 71<br />

Tracking focus······················································ 25<br />

Movie Mode ·························································· 33<br />

Hi-Speed Shutter················································· 37<br />

Burst Settings······················································· 70<br />

9 SK


Snímanie bez<br />

rozmazania<br />

Snímanie<br />

s protisvetlom<br />

Snímanie na tmavých<br />

miestach<br />

High Sensitivity ···················································· 36<br />

Anti Motion Blur ··················································· 36<br />

Hand-held Twilight·············································· 36<br />

Hi-Speed Shutter················································· 37<br />

Samospúšť s 2-sekundovým<br />

oneskorením ························································· 62<br />

ISO··········································································· 73<br />

Backlight Correction HDR ································ 36<br />

Vynútený blesk····················································· 60<br />

Scene Recognition·············································· 80<br />

High Sensitivity ···················································· 36<br />

Anti Motion Blur ··················································· 36<br />

Slow Synchro ······················································· 60<br />

ISO··········································································· 73<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Zmena miesta<br />

zaostrenia<br />

Nastavenie zaostrenia dotykom na<br />

displej······································································ 25<br />

Tracking focus······················································ 25<br />

Focus ······································································ 77<br />

Face Detection····················································· 83<br />

Index<br />

Zmena nastavenia<br />

veľkosti/kvality záberu<br />

Image Size/Panorama Image Size/<br />

Quality····································································· 67<br />

Vymazanie záberov Delete······································································ 93<br />

Format ·································································· 138<br />

Zobrazenie<br />

zväčšených záberov<br />

Zobrazenie záberov na<br />

celej ploche displeja<br />

Playback Zoom···················································· 42<br />

Trimming (Resize)················································ 99<br />

Wide Zoom···························································· 43<br />

Dočasne otočené zobrazenie ·························· 44<br />

Image Size/Panorama Image Size/<br />

Quality····································································· 67<br />

10 SK


Úprava záberov Paint ········································································ 97<br />

Prehrávanie série<br />

záberov podľa poradia<br />

Retouch·································································· 99<br />

Slideshow ······························································ 90<br />

Obsah<br />

Prezeranie 3D záberov<br />

Tlač záberov<br />

sdátumom<br />

Zmena nastavení<br />

dátumu a času<br />

Stereoskopické prezeranie záberov<br />

nasnímaných v režime viacuhlového<br />

snímania ······················································ 52<br />

„PMB (Picture Motion Browser)“ ·················· 153<br />

Area Setting ························································ 144<br />

Date & Time Setting·········································· 145<br />

Inicializácia nastavení Initialize································································· 124<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Tlač záberov Tlač statických záberov··································· 162<br />

Prezeranie na TV<br />

prijímačoch<br />

Prezeranie záberov na 3D TV prijímači ········· 53<br />

Prezeranie záberu na SD TV prijímači<br />

(štandardné rozlíšenie)····································· 146<br />

Prezeranie záberu na HD TV prijímači<br />

(vysoké rozlíšenie) ············································· 147<br />

Index<br />

Vytvorenie disku<br />

s videozáznamom vo<br />

formáte AVCHD<br />

Vytváranie disku s videozáznamom ············ 159<br />

Informácie o voliteľnom<br />

príslušenstve<br />

Inteligentný pantilter ········································· 181<br />

11 SK


Vyhľadávanie MENU/Nastavenia<br />

Položky MENU (Snímanie)<br />

Obsah<br />

Rôzne funkcie snímania si môžete ľahko vybrať cez .<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku<br />

MENU.<br />

Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod sa<br />

nezobrazujú na obrazovke MENU.<br />

3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný<br />

režim.<br />

V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje<br />

nastavenia, ktoré nie je možné meniť. V závislosti od režimu snímania môže byť<br />

nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete na stránke každej položky.<br />

Ikony pod položkami , a označujú dostupné režimy.<br />

REC Mode<br />

Položky<br />

ponuky<br />

Easy Mode — —<br />

Movie shooting — — — — — — — —<br />

scene<br />

Smile Shutter — — — — — —<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Movie button —<br />

Flash — — — — —<br />

Self-Timer — — —<br />

Shooting Direction — — — — — —<br />

Defocus Effect — — — — — — — —<br />

Image Size/<br />

Panorama Image<br />

Size/Quality<br />

Burst Settings — — — — — —<br />

Macro — — — — — —<br />

EV<br />

ISO — — — — — — —<br />

White Balance — — — —<br />

Pokračovanie r<br />

12 SK


REC Mode<br />

Položky<br />

ponuky<br />

Underwater White — — — — — —<br />

Balance<br />

Focus — — — —<br />

Metering Mode — — —<br />

Scene Recognition — — — — — — — —<br />

Soft Skin Effect — — — — — — —<br />

Face Detection — — — —<br />

Anti Blink — — — — — — — —<br />

Display Settings —<br />

Poznámky<br />

• [Underwater iSweep Panorama] je zobrazené, iba ak je [Housing] nastavený na [On].<br />

• [Quality] je zobrazené, iba ak je [Movie format] nastavený na [AVCHD].<br />

• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.<br />

• Štyri položky ponuky zobrazené pod sú pre každý režim iné.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

13 SK


Položky MENU (Prezeranie)<br />

Rôzne funkcie prezerania si môžete ľahko vybrať z .<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku<br />

MENU.<br />

Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod sa<br />

nezobrazujú na obrazovke MENU.<br />

3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný režim.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje<br />

nastavenia, ktoré nie je možné meniť.<br />

Položky ponuky<br />

View Mode<br />

Date View<br />

Pamäťová karta<br />

Folder<br />

view (Still)<br />

Folder<br />

view (MP4)<br />

AVCHD<br />

view<br />

Vnútorná<br />

pamäť<br />

Folder<br />

View<br />

(Easy Mode)<br />

(Calendar) — — — —<br />

(Image Index)<br />

(Slideshow) — —<br />

(Delete)<br />

(Send by TransferJet) — — —<br />

(Paint) — —<br />

(Retouch) — —<br />

(3D Viewing) — —<br />

(View Mode) —<br />

(Display Burst Group) — — — —<br />

(Protect)<br />

DPOF — — —<br />

(Rotate) — —<br />

(Volume Settings)<br />

(Display Settings)<br />

(Exposure data)<br />

(Number of images in index)<br />

(Select Folder) — — —<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.<br />

• Štyri položky ponuky zobrazené pod sú pre každý režim iné.<br />

14 SK


Položky nastavení<br />

Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke<br />

(Settings).<br />

1 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku<br />

MENU.<br />

Obsah<br />

2 Dotknite sa (Settings) t požadovaná<br />

kategória t požadovaná položka t<br />

požadované nastavenie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Kategórie<br />

Shooting Settings<br />

Main Settings<br />

Položky<br />

Movie format<br />

AF Illuminator<br />

Grid Line<br />

Digital Zoom<br />

Auto Orientation<br />

Scene Recog. Guide<br />

Red Eye Reduction<br />

Blink Alert<br />

Beep<br />

LCD Brightness<br />

Language Setting<br />

Display color<br />

Demo Mode<br />

Initialize<br />

HDMI Resolution<br />

CTRL FOR HDMI<br />

COMPONENT<br />

Housing<br />

USB Connect<br />

LUN Settings<br />

Download Music<br />

Format Music<br />

Power Save<br />

TransferJet<br />

Eye-Fi*<br />

Calibration<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

15 SK


Kategórie<br />

Memory Card Tool<br />

Internal Memory Tool<br />

Clock Settings<br />

Položky<br />

Format<br />

Create REC.Folder<br />

Change REC.Folder<br />

Delete REC.Folder<br />

Copy<br />

File Number<br />

Format<br />

File Number<br />

Area Setting<br />

Date & Time Setting<br />

* [Eye-Fi] sa zobrazí len vtedy, keď je karta Eye-Fi (komerčne dostupná) vložená do fotoaparátu.<br />

Poznámky<br />

• Položka [Shooting Settings] sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania.<br />

• Položka [Memory Card Tool] sa zobrazí len vtedy, keď je pamäťová karta vložená do<br />

fotoaparátu, kým položka [Internal Memory Tool] sa zobrazí len vtedy, keď pamäťová karta nie<br />

je vložená.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

16 SK


Názvy jednotlivých častí<br />

Fotoaparát<br />

A Spúšť<br />

B Mikrofón<br />

C Kryt objektívu<br />

D Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

E Kontrolka napájania<br />

F Blesk<br />

G Kontrolka samospúšte/Kontrolka<br />

režimu snímania úsmevu/AF<br />

iluminátor<br />

H Objektív<br />

I LCD displej/Dotykový panel<br />

J Tlačidlo (Prehrávanie) (41)<br />

K Kontrolka režimu (Statický záber)<br />

L Kontrolka režimu (Videozáznam)<br />

M Ovládač zoomu (W/T) (40, 42)<br />

N Tlačidlo režimu (Statický záber)/<br />

(Videozáznam)<br />

O Háčik pre remienok na zápästie*<br />

P Páčka uvoľnenia akumulátora<br />

Q Priestor pre vloženie akumulátora<br />

R Otvor pre statív<br />

S Multikonektor<br />

T Kryt priestoru pre akumulátor/<br />

pamäťovú kartu<br />

U Kontrolka prístupu<br />

V Slot pre pamäťovú kartu<br />

W Značka (TransferJet) (95, 134)<br />

* Použitie remienka na zápästie<br />

Pripevnite remienok a prevlečte ruku cez jeho<br />

slučku, aby ste zabránili pádu fotoaparátu.<br />

Háčik<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Krycí panel<br />

* Použitie kresliaceho <strong>per</strong>a<br />

Kresliace <strong>per</strong>o sa používa pri obsluhe<br />

pomocou dotykového panelu. Pripája sa<br />

k remienku na zápästie. Nenoste fotoaparát<br />

držaním za kresliace <strong>per</strong>o. Fotoaparát by<br />

mohol vypadnúť.<br />

Pokračovanie r<br />

17 SK


Viacvýstupový stojan<br />

Použitie sieťového adaptéra AC-LS5<br />

(predáva sa osobitne)<br />

Značka v<br />

Obsah<br />

1 Do konektora DC IN<br />

2 Do sieťovej zásuvky<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Fotoaparát upevnite do viacvýstupového<br />

stojana v nasledujúcich prípadoch:<br />

– Pripojenie USB kábla k počítaču<br />

– Pripojenie AV alebo HDMI kábla k TV<br />

prijímaču<br />

A Terminál konektora fotoaparátu<br />

B Konektor DC IN<br />

C Konektor USB<br />

D Konektor HDMI<br />

E Konektor A/V OUT (STEREO)<br />

• Po pripojení fotoaparátu k sieťovému<br />

adaptéru AC-LS5 (predáva sa osobitne) sa<br />

nebude nabíjať akumulátor. Na nabíjanie<br />

akumulátora použite nabíjačku.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

18 SK


Zoznam ikon zobrazených na<br />

displeji<br />

Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu. Podľa režimu<br />

snímania sa môžu polohy zobrazených ikon líšiť.<br />

Obsah<br />

Pri snímaní statických záberov<br />

1<br />

Zobrazenie Význam<br />

Ikona rozpoznania scény<br />

Vyváženie bielej farby<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Pri snímaní videozáznamov<br />

Cieľ<br />

Rozpoznanie scény<br />

Ikona prekrytia pre režim<br />

Su<strong>per</strong>ior Auto Adjustment<br />

(Nadradené automatické<br />

nastavenie)<br />

Upozornenie na vibrácie<br />

Snímaná scéna videozáznamu<br />

Zoom počas prehrávania<br />

Záznamové médium/<br />

Reprodukčné médium<br />

(pamäťová karta, vnútorná<br />

pamäť)<br />

Zobrazenie režimu Eye-Fi<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pri prehrávaní<br />

8/8 Číslo záberu/Počet záberov<br />

zaznamenaných v rámci<br />

rozsahu dátumov, zvoleného<br />

priečinka<br />

Veľkosť záberu/Veľkosť<br />

panoramatického záberu/<br />

Kvalita<br />

Nastavenia funkcie<br />

TransferJet<br />

Zábery nasnímané v slede<br />

Hlavný záber sekvenčnej<br />

skupiny<br />

Databázový súbor plný/<br />

Chybové hlásenie<br />

databázového súboru<br />

Priečinok pre prehrávanie<br />

Pokračovanie r<br />

19 SK


Zobrazenie Význam<br />

2<br />

Zobrazenie Význam<br />

Zostatkový stav akumulátora<br />

Upozornenie na takmer vybitý<br />

akumulátor<br />

AF iluminátor<br />

Priečinok pre ukladanie<br />

záznamov<br />

Záznamové médium/<br />

Reprodukčné médium<br />

(pamäťová karta, vnútorná<br />

pamäť)<br />

Zobrazenie režimu Eye-Fi<br />

3<br />

Zmena priečinku<br />

3D zábery<br />

Ochrana<br />

Značka poradia tlače (DPOF)<br />

Zabránenie žmurknutiu<br />

Stupnica zoomu<br />

Režim merania<br />

Blesk<br />

Vyváženie bielej farby<br />

Zobrazenie Význam<br />

Nastavenia sekvenčného<br />

snímania<br />

C:32:00 Samodiagnostické zobrazenie<br />

Upozornenie na zvýšenie<br />

teploty<br />

Samospúšť<br />

96 Počet voľných záberov<br />

100 Min Zostávajúci čas záznamu<br />

Rozpoznanie tváre<br />

Efekt rozostrenia pozadia<br />

Efekt mäkšieho podania pleti<br />

Databázový súbor plný/<br />

Chybové hlásenie<br />

databázového súboru<br />

Zobrazenie Význam<br />

Veľkosť záberu/Veľkosť<br />

panoramatického záberu/<br />

Kvalita<br />

4<br />

Zameriavací rámček AF zóny<br />

Zameriavací krížik pre bodové<br />

meranie<br />

ISO400 Číslo ISO<br />

+2.0EV Hodnota expozície<br />

125 Rýchlosť uzávierky<br />

F3.5 Hodnota clony<br />

Zobrazenie Význam<br />

Zaostrenie<br />

Redukcia efektu červených očí<br />

z<br />

Aretácia AE/AF<br />

Funkcia NR pomalej<br />

uzávierky<br />

125 Rýchlosť uzávierky<br />

F3.5 Hodnota clony<br />

ISO400 Číslo ISO<br />

+2.0EV Hodnota expozície<br />

Zaostrenie na krátku<br />

vzdialenosť<br />

Režim blesku<br />

Nabíjanie blesku<br />

Režim merania<br />

REC<br />

Standby<br />

Snímanie videozáznamov/<br />

Pohotovostný režim<br />

0:12 Čas záznamu (m:s)<br />

N<br />

Prehrávanie<br />

Lišta prehrávania<br />

0:00:12 Počítadlo<br />

101-0012 Číslo priečinka-súboru<br />

2010 1 1<br />

9:30 AM<br />

Zaznamenaný dátum/čas na<br />

prehrávanom zábere<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

20 SK


Používanie dotykového panela<br />

Fotoaparát vám umožňuje vykonávať o<strong>per</strong>ácie a nastavenia dotykom na tlačidlá alebo<br />

ťahaním prsta po LCD displeji.<br />

Obsah<br />

Obsluha fotoaparátu dotykom LCD displeja<br />

Tlačidlo Činnosť<br />

/ / / Zobrazí skryté položky. Položky, ktoré<br />

chcete nastaviť sa zobrazia na displeji.<br />

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.<br />

Zobrazí sa popis funkcií pre jednotlivé<br />

nastavenia na obrazovkách voľby pre<br />

MENU (snímanie), režim snímania<br />

REC, režim výberu scény alebo režim<br />

3D snímania.<br />

Dotknite sa t položky, ktorých<br />

popis chcete zobraziť.<br />

Poznámky<br />

• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo dodaným<br />

kresliacim <strong>per</strong>om. Silným tlačením alebo používaním iného špicatého predmetu ako dodaného<br />

kresliaceho <strong>per</strong>a môže dôjsť k poškodeniu dotykového panelu.<br />

• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú.<br />

Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

21 SK


Obsluha fotoaparátu pohybom prsta po LCD<br />

displeji<br />

Činnosť<br />

Zobrazí/ukryje<br />

obrazovku<br />

MENU<br />

Zobrazia sa/<br />

zmiznú tlačidlá<br />

funkcií<br />

Zobrazí<br />

nasledujúci/<br />

predchádzajúci<br />

záber<br />

Spôsob ovládania<br />

Dotykom ľavej strany LCD displeja<br />

a potiahnutím prsta doprava sa zobrazí<br />

obrazovka MENU a potiahnutím prsta<br />

sprava doľava sa obrazovka MENU<br />

zatvorí.<br />

Dotykom ľavej strany LCD displeja<br />

a potiahnutím prsta doľava sa zobrazenie<br />

tlačidiel funkcií zruší a potiahnutím prsta<br />

zľava doprava sa zobrazenie tlačidiel funkcií<br />

vyvolá.<br />

Počas prehliadania poťahujte prstom po<br />

LCD displeji doprava alebo doľava. Ak<br />

chcete súvisle meniť zábery, poťahujte prst<br />

doprava alebo doľava a neustále stláčajte<br />

príslušnú stranu displeja.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Zobrazí sa<br />

indexová<br />

obrazovka<br />

záberov<br />

Potiahnite prst po LCD displeji nahor.<br />

Index<br />

Zobrazí<br />

nasledujúcu/<br />

predchádzajúcu<br />

stránku<br />

v indexovom<br />

režime<br />

Potiahnite prst po LCD displeji nadol<br />

alebo nahor.<br />

22 SK


Prispôsobenie položiek MENU<br />

Počas snímania/prehrávania sa tieto štyri položky MENU objavia pod na LCD<br />

displeji. Tieto štyri tlačidlá si môžete prispôsobiť požadovaným položkám MENU<br />

a usporiadaniu, aby ste ľahko vyhľadali často používané tlačidlá.<br />

Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť a nastavenia uchovať pre každý z režimov záznamu<br />

počas snímania, pre vnútornú pamäť a pamäťovú kartu počas prehrávania.<br />

Obsah<br />

1 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku<br />

MENU.<br />

2 (Customize) t [OK]<br />

3 Vyberte ikonu MENU a ťahajte ju do požadovanej<br />

polohy na ľavej strane LCD displeja.<br />

Ikona v MENU sa v oblasti prispôsobovania nahradí.<br />

4 Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti<br />

.<br />

Oblasť prispôsobovania<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• V režime Easy (Jednoduché snímanie) nie je možné prispôsobiť ikonu MENU.<br />

zVýhody prispôsobovania<br />

Môžete nielen vymieňať ikony MENU, ale môžete tiež vymieňať ikony MENU vo<br />

vnútri oblasti prispôsobovania a znížiť počet ikon MENU.<br />

Vymieňanie ikon MENU vo vnútri oblasti<br />

prispôsobovania<br />

Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti<br />

prispôsobovania ju presuňte do požadovanej polohy.<br />

Zníženie počtu ikon v oblasti prispôsobovania<br />

Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti<br />

prispôsobovania ju presuňte do oblasti napravo.<br />

23 SK


Používanie vnútornej pamäte<br />

Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 32 MB. Vnútornú<br />

pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta,<br />

môžete zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.<br />

Obsah<br />

B<br />

B<br />

Vnútorná<br />

pamäť<br />

Keď je vložená pamäťová karta<br />

[Nahrávanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu.<br />

[Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte sa<br />

prehrávajú.<br />

[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty<br />

je možné vykonať niekoľko funkcií.<br />

Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta<br />

[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou<br />

vnútornej pamäte.<br />

• Snímanie a ukladanie videozáznamov s nasledujúcou kvalitou<br />

alebo veľkosťou záberu do vnútornej pamäte nie je možné:<br />

– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]<br />

– [MP4 12M], [MP4 6M]<br />

[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo<br />

vnútornej pamäti.<br />

[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej<br />

pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Informácie o obrazových údajoch uložených vo<br />

vnútornej pamäti<br />

Index<br />

Odporúčame vám, aby ste si skopírovali (zálohovali) dáta jedným z nasledujúcich<br />

spôsobov.<br />

Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača<br />

Vykonajte postup na str. 155 bez pamäťovej karty vloženej vo fotoaparáte.<br />

Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu<br />

Pripravte si pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta a potom vykonajte postup,<br />

ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 142).<br />

Poznámky<br />

• Nie je možné importovať obrazové údaje z pamäťovej karty do vnútornej pamäte.<br />

• Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla môžete<br />

importovať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však exportovať údaje<br />

z počítača do vnútornej pamäte.<br />

24 SK


Nastavenie zaostrenia dotykom<br />

na displej<br />

Dotykom oblasti, ktorá sa má zaostriť na dotykovom paneli sa zobrazí rámček, ktorý sa<br />

po stlačení spúšte do polovice zaostrí.<br />

Dotknutie sa objektu na displeji<br />

Fotoaparát sleduje objekt a automaticky nastavuje zaostrenie dovtedy, kým nestlačíte<br />

tlačidlo spúšte do polovice, dokonca aj keď sa objekt pohybuje (Tracking focus).<br />

Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaaretuje poloha objektu, zaostrenie a expozícia.<br />

Tlačidlo/Spôsob ovládania<br />

Dotknite sa displeja<br />

Činnosť<br />

Nastaví zaostrenie.<br />

Zruší funkciu.<br />

Poznámky<br />

• Zaostrovanie sledovaného objektu nie je dostupné v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime videozáznamu<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

– Keď sa v režime výberu scény zvolia (Landscape), (Twilight), (Fireworks) alebo<br />

(Underwater)<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]<br />

– Keď používate [Digital Zoom]<br />

– V režime zaostrenia na krátku vzdialenosť<br />

• Zaostrovanie sledovaného objektu sa nemusí aktivovať v nasledujúcich situáciách:<br />

– Objekt sa pohybuje príliš rýchlo.<br />

– Objekt je príliš malý alebo príliš veľký.<br />

– Objekt má rovnakú farbu ako pozadie.<br />

– V podmienkach slabého osvetlenia.<br />

– V podmienkach premenlivého jasu.<br />

• Zaostrovanie sledovaného objektu sa automaticky zruší, keď sa objekt vytratí zo záberu, alebo<br />

zlyhá jeho sledovanie.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

25 SK


Používanie tlačidla režimu<br />

Statický záber/Videozáznam<br />

Môžete si vybrať režim snímania podľa režimu, v ktorom chcete snímať.<br />

Obsah<br />

Spúšť<br />

Tlačidlo režimu /<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

1 Stlačením tlačidla režimu / prepnite režim snímania do (statické<br />

zábery) alebo (videozáznamy).<br />

(Statický záber)<br />

(Videozáznam)<br />

Umožňuje snímanie statických záberov.<br />

Prepne sa do režimu snímania statických záberov<br />

nastaveného pomocou (REC Mode) (str. 27).<br />

Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.<br />

Prepne sa do scény snímania videozáznamu nastavenej<br />

pomocou t [Movie shooting scene] (str. 56).<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

26 SK


REC Mode<br />

Môžete si vybrať režim snímania podľa podmienok a cieľa.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t požadovaný režim<br />

(Intelligent Auto<br />

Adjustment)<br />

(Su<strong>per</strong>ior Auto<br />

Adjustment)<br />

(iSweep Panorama)<br />

(Movie Mode)<br />

(Program Auto)<br />

Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky<br />

upravenými nastaveniami.<br />

Umožňuje snímanie statických záberov vo vyššej kvalite ako<br />

v režime inteligentného automatického nastavenia.<br />

Umožňuje nasnímať panoramatický záber po zostavení záberov.<br />

Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.<br />

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak<br />

rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia<br />

môžete tiež navoliť pomocou ponuky.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(Background<br />

Defocus)<br />

(Scene Selection)<br />

Umožňuje snímanie záberu s rozostrením pozadia a<br />

zvýraznením snímaného objektu.<br />

Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa<br />

aktuálnej scény.<br />

Index<br />

(3D Shooting) Umožňuje snímanie 3D záberov pomocou zloženia jednotlivých<br />

záberov.<br />

(Underwater iSweep<br />

Panorama)<br />

Umožňuje snímanie panoramatických záberov pod vodou.<br />

[Underwater iSweep Panorama] je dostupné vtedy, keď je<br />

položka [Housing] nastavená na [On].<br />

27 SK


Intelligent Auto Adjustment<br />

Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Intelligent Auto<br />

Adjustment)<br />

3 Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.<br />

Poznámka<br />

• [Flash] je nastavené na [Auto] alebo [Off].<br />

zInformácie o funkcii rozpoznania scény<br />

Funkcia rozpoznania scény pracuje v režime inteligentného automatického<br />

nastavenia. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať<br />

podmienky snímania a nasnímať záber.<br />

Ikona rozpoznania scény a sprievodca<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Tento fotoaparát rozpozná (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a<br />

tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro),<br />

(Close Focus) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu<br />

a sprievodcu na displeji.<br />

Bližšie informácie nájdete na str. 80.<br />

Index<br />

zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je<br />

možné dobre zaostriť<br />

• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (1 cm pri inteligentnom automatickom<br />

nastavení alebo v režime jednoduchého snímania) (W), 50 cm (T) (od objektívu). Pri<br />

snímaní objektu z kratšej vzdialenosti, než je vzdialenosť snímania, použite režim Close<br />

focus.<br />

• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne<br />

pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie<br />

zaostrenia (str. 77).<br />

• Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:<br />

– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.<br />

– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.<br />

– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.<br />

– Objekt sa rýchlo pohybuje.<br />

– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.<br />

– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.<br />

28 SK


Su<strong>per</strong>ior Auto Adjustment<br />

Kombináciou funkcie rozpoznania scény a technológie vysokokvalitného záberu<br />

fotoaparát automaticky nasníma zábery s optimálnymi nastaveniami.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Su<strong>per</strong>ior Auto<br />

Adjustment)<br />

3 Stlačte tlačidlo spúšte.<br />

Fotoaparát podľa potreby vykoná sekvenčné snímanie<br />

a prekryje viaceré zábery. Prekrytím záberov fotoaparát<br />

zaznamená záber s menšou mierou rozmazania objektu<br />

a nižšou úrovňou šumu.<br />

Poznámky<br />

• [Flash] je pevne nastavené na [Auto] alebo [Off]. Pri slabých svetelných podmienkach, ako sú<br />

napríklad nočné scény, nastavením [Flash] na [Off] dosiahnete optimálny efekt prekrytých<br />

záberov.<br />

• Efekt zníženej miery rozmazania objektu a zníženej úrovne šumu má menší účinok<br />

v nasledujúcich situáciách:<br />

– Objekty sa pohybujú<br />

– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu<br />

– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik<br />

– Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

29 SK


zAký je rozdiel medzi režimom nadradeného<br />

automatického nastavenia a režimom inteligentného<br />

automatického nastavenia?<br />

V režime [Su<strong>per</strong>ior Auto Adjustment] fotoaparát vykonáva sekvenčné snímanie na<br />

základe rozpoznanej scény.<br />

Po nasnímaní fotoaparát vytvorí zložený záber zo sekvenčných záberov s cieľom<br />

získať vysokokvalitný záber. Záznam záberov však môže trvať dlhšie ako v režime<br />

inteligentného automatického nastavenia.<br />

Twilight<br />

Twilight Portrait<br />

Backlight Correction HDR<br />

Predchádza sa preexponovaniu<br />

a podexponovaniu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Twilight using a<br />

tripod<br />

Backlight<br />

Backlight Portrait<br />

Landscape<br />

Snímanie s prekrývaním<br />

Znižuje sa úroveň šumu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Macro<br />

Close Focus<br />

Portrait<br />

Nasnímanie záberu<br />

Index<br />

Fotoaparát zvolí optimálny režim prekrytia na základe rozpoznanej scény.<br />

• S funkciou Backlight Correction HDR (korekcia protisvetla HDR) alebo v režime snímania<br />

s prekrývaním sa na LCD displeji zobrazí (ikona prekrytia).<br />

30 SK


Inteligentné panoramatické<br />

snímanie<br />

Umožňuje vytvorenie panoramatického záberu zo zložených záberov. Fotoaparát tiež<br />

automaticky rozpoznáva tváre ľudí alebo pohybujúce sa objekty.<br />

Obsah<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (iSweep Panorama)<br />

3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý<br />

chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec<br />

sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD<br />

displeji.<br />

Vodiaca<br />

lišta<br />

Táto časť nebude prevzatá<br />

Poznámky<br />

• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví<br />

sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý<br />

panoramatický záber.<br />

• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne<br />

zachytená.<br />

• Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie<br />

nemusí byť úspešné.<br />

• Pri blikajúcom osvetlení, ako napríklad pri žiarivkách, jas alebo farba zloženého záberu nebudú<br />

vždy rovnaké.<br />

• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do<br />

jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/<br />

AF a snímajte znovu.<br />

• Inteligentné panoramatické snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:<br />

– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu<br />

– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik<br />

– Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády<br />

• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:<br />

– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.<br />

– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

31 SK


zZmena smeru snímania alebo veľkosti záberu<br />

panoramatického záberu<br />

Shooting Direction: (Shooting Direction) t [Right], [Left], [Up] alebo<br />

[Down]<br />

Panorama Image Size: (Image Size) t [Standard] alebo [Wide]<br />

zTipy pre snímanie panoramatického záberu<br />

Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou<br />

rýchlosťou smerom indikovaným na LCD displeji. Objekty v kľude sú vhodnejšie pre<br />

panoramatické zábery ako pohybujúce sa objekty.<br />

Vertikálny smer<br />

Horizontálny smer<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Čo najmenší polomer<br />

• Najskôr stlačte spúšť len do polovice, aby sa zafixovali zaostrenie, expozícia a vyváženie<br />

bielej farby. Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a pomaly pohybujte fotoaparátom<br />

v horizontálnom alebo vertikálnom smere.<br />

• Ak je nejaká časť s veľkou rôznorodosťou tvarov alebo scenérie sústredená pozdĺž okraja<br />

displeja, kompozícia záberu môže zlyhať. V takomto prípade nastavte kompozíciu záberu<br />

tak, aby sa daná časť nachádzala v strede záberu a potom záber nasnímajte znovu.<br />

Index<br />

zRolovanie cez zobrazené panoramatické zábery<br />

Rolujte cez panoramatické zábery dotykom na počas zobrazenia<br />

panoramatických záberov. Dotykom na LCD displej počas prehrávania zobrazte<br />

tlačidlá funkcií.<br />

Ukáže zobrazovanú oblasť<br />

celého panoramatického záberu<br />

Tlačidlo funkcie/<br />

Spôsob ovládania<br />

Dotknite sa alebo<br />

LCD displeja<br />

Dotknite sa / /<br />

/ alebo ťahajte<br />

nahor/nadol/vpravo/<br />

vľavo<br />

Činnosť<br />

Prechádzanie nasnímanými<br />

zábermi/pozastavenie prechádzania<br />

nasnímanými zábermi<br />

Roluje cez zábery<br />

• Panoramatické zábery je možné prehrávať aj pomocou dodaného programu „PMB“<br />

(str. 153).<br />

• Panoramatické zábery zaznamenané iným fotoaparátom sa nemusia pri prehrávaní rolovať<br />

správne.<br />

32 SK


Movie Mode<br />

Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Movie Mode)<br />

3 Stlačte tlačidlo spúšte.<br />

4 Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte<br />

tlačidlo spúšte.<br />

zZmena formátu videozáznamu, kvality záberu alebo<br />

veľkosti záberu<br />

Movie format: t (Settings) t (Shooting Settings) t [Movie format]<br />

t [AVCHD] alebo [MP4]<br />

Quality<br />

(Quality) t [AVC HD 17M FH] alebo [AVC HD 9M HQ]<br />

(AVCHD):<br />

Image Size (Image Size) t [MP4 12M], [MP4 6M] alebo [MP4 3M]<br />

(MP4):<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zRýchle nasnímanie videozáznamu<br />

Ak je režim snímania nastavený na čokoľvek iné okrem (Easy Mode), snímanie<br />

videozáznamu môžete spustiť jednoducho dotykom na tlačidlo videozáznamu.<br />

Tlačidlo videozáznamu Ak chcete ukončiť snímanie videozáznamu, znova sa<br />

dotknite tlačidla videozáznamu.<br />

Položky menu a nastavení použité pre snímanie sú tie,<br />

ktoré sa aktivovali po nastavení [REC Mode] na [Movie<br />

Mode].<br />

Index<br />

33 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Program Auto<br />

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj<br />

hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Program Auto)<br />

3 Stlačte tlačidlo spúšte.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

34 SK


Background Defocus<br />

Fotoaparát zaostrí len na objekt, pričom nechá pozadie rozostrené tak, aby sa snímaný<br />

objekt zvýraznil.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Background Defocus)<br />

3 Stlačte tlačidlo spúšte.<br />

Poznámky<br />

• Pri snímaní držte fotoaparát pevne, aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu.<br />

• Pozadie sa nemusí dať rozostriť v nasledujúcich situáciách:<br />

– Scéna je príliš svetlá alebo príliš tmavá.<br />

– Objekt sa pohybuje.<br />

– Objekt je príliš vzdialený od fotoaparátu. (Prekročila sa odporúčaná vzdialenosť snímania.)<br />

– Objekt je príliš blízko k pozadiu.<br />

• Efekt rozostrenia pozadia nemusí fungovať účinne v nasledujúcich situáciách:<br />

– Objekty sú príliš malé.<br />

– Objekt má rovnakú farbu ako pozadie.<br />

– Fotoaparát ste posunuli po nastavení aretácie automatického zaostrovania/automatickej<br />

expozície (AE/AF).<br />

• Ak sa vám nepodarilo v dostatočnej miere dosiahnuť efekt rozostrenia, skúste vykonať<br />

nasledujúce kroky:<br />

– Posuňte ovládač zoomu (W/T) do polohy T (teleskopický záber)<br />

– Približujte sa k objektu dovtedy, kým sa nedostane do odporúčanej vzdialenosti snímania.<br />

– Oddeľte objekt a pozadie.<br />

– Dotknite sa oblasti, ktorá sa má zaostriť.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zTipy pre rozostrenie pozadia<br />

• Snímajte z odporúčanej vzdialenosti snímania vyznačenej na LCD displeji.<br />

• Pred snímaním dotykom na t [Defocus Effect] t [High], [Mid] alebo<br />

[Low] zmeňte intenzitu efektu rozostrenia pozadia.<br />

35 SK


Scene Selection<br />

Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Scene Selection) t<br />

požadovaný režim<br />

(Soft Skin)<br />

Umožňuje snímanie tvárí s mäkším podaním pleti.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Soft Snap)<br />

(Anti Motion<br />

Blur)<br />

Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou<br />

atmosférou pre portréty a kvetiny, atď.<br />

Umožňuje snímanie vo vnútornom prostredí bez<br />

použitia blesku tak, aby sa znížila miera rozmazania<br />

objektu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(Landscape)<br />

Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén<br />

prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti.<br />

Nasníma sa čistá obloha, stromy a kvetiny v živých<br />

farbách.<br />

Index<br />

(Backlight<br />

Correction HDR)<br />

Umožňuje nasnímať dva zábery s rôznou expozíciou<br />

s cieľom vytvoriť jeden záber s väčším rozsahom<br />

gradácie. Fotoaparát skombinuje tmavé časti záberu<br />

nasnímaného s nastavením svetlej expozície a svetlé<br />

časti záberu nasnímaného s nastavením tmavej<br />

expozície.<br />

(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou<br />

scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.<br />

(Twilight)<br />

Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so<br />

zachovaním temnej atmosféry pozadia.<br />

(Hand-held<br />

Twilight)<br />

Umožňuje snímať nočné scény s menšou úrovňou<br />

šumu bez použitia statívu.<br />

(High Sensitivity)<br />

Umožňuje snímať zábery bez blesku<br />

aj pri nedostatočných svetelných<br />

podmienkach a znižuje mieru<br />

rozmazania obrazu.<br />

Pokračovanie r<br />

36 SK


(Gourmet)<br />

(Pet)<br />

Fotoaparát zvolí režim Macro, ktorý umožňuje<br />

snímať naaranžované jedlá v lahodných a jasných<br />

farbách.<br />

Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri<br />

najlepších nastaveniach.<br />

Obsah<br />

(Beach)<br />

(Snow)<br />

(Fireworks)<br />

(Underwater)<br />

Umožňuje snímať zábery so správnymi nastaveniami<br />

pre scény pobrežia mora alebo jazera.<br />

Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez<br />

skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných<br />

miestach, kde prevláda biela farba.<br />

Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.<br />

Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených<br />

farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého<br />

obalu Marine Pack).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(Hi-Speed Shutter) Umožňuje zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty vo<br />

vonkajšom prostredí alebo na iných jasných<br />

miestach.<br />

• Rýchlosť uzávierky sa zvýši, takže zábery<br />

z tmavých miest budú tmavšie.<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Ak snímate zábery pomocou režimov (Twilight Portrait), (Twilight) alebo (Fireworks),<br />

rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby<br />

sa predišlo rozmazávaniu.<br />

37 SK


Funkcie, ktoré môžete použiť vo výbere scény<br />

Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu<br />

podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, –<br />

indikuje nastavenia, ktoré nie je možné zmeniť.<br />

Pre „Flash“ a „Self-Timer“ príslušné ikony indikujú dostupné režimy. V závislosti od<br />

zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii.<br />

Flash — — — — — —<br />

Self-Timer<br />

Smile Shutter — — — — — — — — —<br />

Burst Settings — — — — — — — — —<br />

Close Focus — — — — — — — — — — — —<br />

EV —<br />

ISO — — — — — — — — — — — — — — —<br />

White Balance — — * 1 — — — * 1 * 1 — — — * 2 —<br />

Focus — — — — — — — — — — — — — — —<br />

Metering Mode — — — — — — — — — — — — — —<br />

Soft Skin<br />

Effect<br />

* 3 — — — — — — — — — — — —<br />

Face Detection * 4 * 4 — — — — — —<br />

Anti Blink — — — — — — — — — — — — — —<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

* 1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].<br />

* 2 Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].<br />

* 3 Možnosť [Off] nie je pre [Soft Skin Effect] dostupná.<br />

* 4 [When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].<br />

38 SK


Underwater iSweep Panorama<br />

Ak je fotoaparát uložený v puzdre (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack),<br />

nasníma viaceré zábery počas oblúkovitého pohybu fotoaparátu, čím umožní vytvorenie<br />

panoramatického záberu zo zložených záberov. Fotoaparát tiež automaticky rozpoznáva<br />

tváre ľudí alebo pohybujúce sa objekty.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Housing] t [On]<br />

3 Vložte fotoaparát do puzdra.<br />

4 (REC Mode) t (Underwater iSweep Panorama)<br />

5 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý<br />

chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.<br />

6 Panorámujte fotoaparátom až na koniec<br />

sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD<br />

displeji.<br />

Vodiaca<br />

lišta<br />

Táto časť nebude prevzatá<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví<br />

sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý<br />

panoramatický záber.<br />

• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne<br />

zachytená.<br />

• Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie<br />

nemusí byť úspešné.<br />

• Pri blikajúcom osvetlení nebudú jas alebo farba zloženého záberu vždy rovnaké.<br />

• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do<br />

jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/<br />

AF a snímajte znovu.<br />

• Inteligentné panoramatické snímanie pod vodou nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:<br />

– Keď sú objekty príliš blízko k fotoaparátu<br />

– Zábery s malým kontrastom<br />

– Zábery s nepretržitou zmenou<br />

• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:<br />

– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.<br />

– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.<br />

39 SK


Zoom<br />

Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optického zoomu fotoaparátu dokáže<br />

zväčšiť zábery až 4×.<br />

Obsah<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 Posuňte ovládač zoomu (W/T).<br />

Pohybom ovládača zoomu (W/T) do polohy T zoom<br />

zväčšíte a pohybom do polohy W zoom zmenšíte.<br />

• Keď rozsah zoomu prekročí hodnotu 4×, pozrite str. 114.<br />

Poloha T<br />

Poloha W<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly.<br />

• Zoom sa zaaretuje v polohe W (širokouhlý záber) v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

40 SK


Prezeranie statických záberov<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Vyberte záber pomocou / .<br />

Obsah<br />

zTipy pre ovládanie ťahaním<br />

Počas prehliadania je možné vykonať nasledujúce úkony posunutím prsta po LCD<br />

displeji.<br />

Činnosť<br />

Zobrazí nasledujúci/<br />

predchádzajúci záber<br />

Plynule zmení záber<br />

(nasledujúci/predchádzajúci<br />

záber)<br />

Počas prehrávania zobrazí<br />

indexovú obrazovku<br />

záberov<br />

Spôsob ovládania<br />

Ťahajte vpravo alebo vľavo<br />

Pokračujte v tlačení a ťahajte<br />

vpravo alebo vľavo<br />

Ťahajte nahor<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom<br />

Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre<br />

zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú<br />

zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa<br />

obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import<br />

files“. Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK].<br />

• Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa použije<br />

akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa nezaregistrujú všetky dáta, alebo sa<br />

môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.<br />

Index<br />

41 SK


Playback Zoom<br />

Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie)<br />

prepnite na režim prehrávania.<br />

2 Dotknite sa oblasti, ktorú chcete zväčšiť.<br />

Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej<br />

veľkosti s dotknutou oblasťou v strede. Záber tiež<br />

môžete zväčšiť posunutím ovládača zoomu (W/T)<br />

do polohy T.<br />

3 Nastavte rozsah zoomu a polohu.<br />

Každým dotykom na displej sa záber ďalej zväčšuje.<br />

Tlačidlo/Spôsob ovládania<br />

Ťahajte nahor/nadol/vpravo/<br />

vľavo<br />

Činnosť<br />

Zmení polohu zoomu.<br />

/ Zmení rozsah zoomu.<br />

Zruší zoom počas prehrávania.<br />

Ukáže zobrazovanú oblasť<br />

celého záberu<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zUloženie zväčšených záberov<br />

Zväčšeny záber môžete uložiť pomocou funkcie orezania ( t [Retouch] t<br />

[Trimming (Resize)]).<br />

Index<br />

42 SK


Wide Zoom<br />

V režime samostatného záberu sa statické zábery nasnímané pri pomere strán 4:3<br />

prehrávajú po celej ploche LCD displeja. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť<br />

záberu mierne zrezané.<br />

Obsah<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Dotknite sa položky (Wide Zoom).<br />

3 Širokouhlé priblíženie zrušíte opätovným<br />

dotykom (Wide Zoom).<br />

Poznámka<br />

• Širokouhlé priblíženie nie je k dispozícii pre nasledujúce obrazové súbory:<br />

– Videozáznamy<br />

– Panoramatické zábery<br />

– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine<br />

– Zábery s pomerom 16:9<br />

–3D zábery<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

43 SK


Dočasne otočené zobrazenie<br />

Táto funkcia sa používa v režime samostatného záberu na dočasné otočenie a zväčšenie<br />

záberu na displeji.<br />

Obsah<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Zvoľte záber orientovaný na výšku t dotknite<br />

sa (Dočasne otočené zobrazenie).<br />

3 Ak chcete zrušiť zobrazenie, znova sa dotknite<br />

(Dočasne otočené zobrazenie).<br />

Poznámky<br />

• Dočasne otočené zobrazenie nie je k dispozícii pre tieto zábery:<br />

– Videozáznamy<br />

– Panoramatické zábery<br />

– Zábery s horizontálnou orientáciou<br />

• Dotykom na / sa zruší dočasne otočené zobrazenie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

44 SK


Prehliadanie sekvenčných<br />

záberov<br />

Zobrazia sa sekvenčné zábery.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehliadanie) prepnite na režim prehliadania.<br />

2 Sekvenčné zábery zvoľte pomocou / .<br />

3 Dotknite sa požadovaného tlačidla prehliadania<br />

podľa režimu prehliadania.<br />

Tlačidlo/Spôsob ovládania<br />

Dotknite sa položky<br />

Dotknite sa položky<br />

Činnosť<br />

Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné<br />

zábery.<br />

Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného<br />

záberu a zobrazením náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete<br />

displeja.<br />

Sekvenčné zábery si môžete prezrieť ako videozáznam<br />

naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Sekvenčné zábery si môžete prezrieť ako videozáznam len po nastavení [View Mode] na [Date<br />

View] a [Display Burst Group] na [Display Main Image Only].<br />

Pokračovanie r<br />

45 SK


zZobrazenie záberov sekvenčnej skupiny vedľa seba<br />

Ak sa dotknete , zobrazí sa len hlavný záber. Nasledujúcim postupom môžete<br />

zobraziť zoradenie záberov.<br />

Hlavný záber<br />

Zobrazenie náhľadu<br />

Zobrazenie samostatného<br />

záberu<br />

Obsah<br />

Záber zobrazený vyššie<br />

1Zobrazte hlavný záber v režime prehliadania a potom sa dotknite .<br />

Zábery sú zobrazené v indexe.<br />

2Dotykom / zobrazíte jednotlivé zábery v sekvenčnej skupine.<br />

• Záber, ktorý chcete zobraziť môžete zvoliť aj dotykom miniatúrneho náhľadu záberu<br />

v spodnej časti LCD displeja.<br />

3Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného záberu a zobrazením<br />

náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete displeja.<br />

4Dotykom na zrušte zobrazenie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zPrezeranie sekvenčných záberov ako videozáznam<br />

naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava<br />

Ak chcete prezerať sekvenčné zábery nepretržite ako videozáznam, dotknite sa ,<br />

a potom nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava tak, ako je to znázornené.<br />

Index<br />

Nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava<br />

so stredom fotoaparátu ako osou.<br />

46 SK


Prezeranie videozáznamov<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Videozáznam vyberte pomocou / .<br />

3 Dotknite sa na LCD displeji.<br />

Ak sa dotknete LCD displeja počas prehrávania, zobrazia<br />

sa tlačidlá funkcií.<br />

Tlačidlo/Spôsob ovládania Činnosť<br />

Ovládanie hlasitosti<br />

Nastavte hlasitosť pomocou alebo .<br />

. Preskočí na začiatok videozáznamu<br />

m<br />

Rýchly posun vzad<br />

Dotknite sa u alebo LCD Normálne prehrávanie/Pauza<br />

displeja<br />

M<br />

Rýchly posun vpred<br />

y<br />

Pomalé prehrávanie<br />

Poznámka<br />

• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.<br />

zZobrazenie len videozáznamov na indexovej obrazovke<br />

Na indexovej obrazovke si môžete prezrieť len miniatúrne náhľady videozáznamov<br />

dotykom na t (View Mode) t (Folder view (MP4)) alebo<br />

(AVCHD view).<br />

(Folder view (MP4))<br />

(AVCHD view)<br />

Na indexovej obrazovke sa zobrazia miniatúrne náhľady<br />

videozáznamov vo formáte MP4.<br />

Na indexovej obrazovke sa zobrazia miniatúrne náhľady<br />

videozáznamov vo formáte AVCHD.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

• Po prehraní súboru videozáznamu do konca fotoaparát automaticky spustí prehrávanie<br />

nasledujúceho súboru videozáznamu.<br />

47 SK


3D funkcie<br />

Tento fotoaparát je kompatibilný s 3D funkciami. 3D funkcie nainštalované v tomto<br />

fotoaparáte sú [3D Sweep Panorama] a [Sweep Multi Angle]. 3D zábery nasnímané<br />

v režime [3D Sweep Panorama] sa dajú prehliadať len prostredníctvom 3D TV prijímača,<br />

pričom zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] sa dajú prehliadať<br />

prostredníctvom tohto fotoaparátu aj 3D TV prijímača.<br />

V tejto časti je popísaný rozdiel medzi režimom [3D Sweep Panorama] a režimom<br />

[Sweep Multi Angle].<br />

Viac podrobností nájdete na nasledujúcich stranách:<br />

– 3D Shooting (str. 50)<br />

– Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných v režime viacuhlového snímania<br />

(str. 52)<br />

– Prezeranie záberov na 3D TV prijímači (str. 53)<br />

Snímanie<br />

Ak chcete nasnímať 3D zábery,<br />

pomaly pohybujte fotoaparátom tak,<br />

ako je to znázornené.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Zábery nasnímané v režime<br />

[3D Sweep Panorama]<br />

Zábery nasnímané v režime<br />

[Sweep Multi Angle]<br />

Index<br />

Prehliadanie<br />

záberov<br />

prostredníctvom<br />

fotoaparátu<br />

Nasnímané zábery sa zobrazia ako<br />

normálne statické zábery. 3D zábery sa<br />

nedajú prezrieť.<br />

Stereoskopické zábery nasnímané v<br />

režime [Sweep Multi Angle] si môžete<br />

prezrieť naklonením fotoaparátu doprava<br />

alebo doľava.<br />

Bližšie informácie nájdete na str. 52.<br />

Prehliadanie<br />

záberov na 3D<br />

TV prijímači<br />

3D zábery nasnímané s veľkosťou záberu<br />

(Standard) a (Wide) sa dajú<br />

prehliadať a prechádzať na 3D TV prijímači.<br />

Bližšie informácie nájdete na str. 53.<br />

Bližšie informácie nájdete na str. 53.<br />

Pokračovanie r<br />

48 SK


zNázov súboru 3D záberu<br />

3D záber sa skladá zo súborov vo formáte JPEG a MPO.<br />

Ak importujete zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] a v režime [Sweep<br />

Multi Angle] do počítača, obrazové dáta sa v počítači uložia nasledovne.<br />

3D Sweep Panorama<br />

Sweep Multi Angle<br />

Názov súboru v počítači<br />

<strong>DSC</strong>0ffff.JPG<br />

<strong>DSC</strong>0ffff.MPO<br />

<strong>DSC</strong>0aaaa.JPG<br />

<strong>DSC</strong>0aaaa.MPO<br />

<strong>DSC</strong>0ssss.JPG<br />

<strong>DSC</strong>0ssss.MPO<br />

Použitie<br />

Na prehliadanie 3D záberov na<br />

3D TV prijímači<br />

Na prehliadanie 3D záberov na<br />

3D TV prijímači<br />

Na prehliadanie 3D záberov<br />

prostredníctvom fotoaparátu<br />

• Ak nasnímate 3D zábery v režime [Sweep Multi Angle], do počítača sa uložia nasledujúce<br />

súbory.<br />

– Súbory vo formáte JPEG a MPO (pre prehliadanie prostredníctvom fotoaparátu)<br />

– Súbory vo formáte JPEG a MPO (pre prehliadanie na 3D TV prijímači)<br />

• Ak vymažete súbor vo formáte JPEG alebo súbor vo formáte MPO, ktorý obsahuje 3D<br />

záber, daný 3D záber sa nemusí zobraziť správne.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

49 SK


3D Shooting<br />

Počas pohybu fotoaparátu sa nasnímajú viaceré zábery, ktoré sa potom zložia do 3D<br />

záberu.<br />

Obsah<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (3D Shooting) t<br />

(3D Sweep Panorama) alebo (Sweep<br />

Multi Angle)<br />

3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý<br />

chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.<br />

Pre (3D Sweep Panorama) dotykom na (Shooting<br />

Direction) zmeňte smer snímania.<br />

4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec<br />

sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD<br />

displeji.<br />

Vodiaca<br />

lišta<br />

Táto časť nebude prevzatá<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(3D Sweep<br />

Panorama)<br />

(Sweep Multi<br />

Angle)<br />

Nasníma sa záber, ktorý je možné prehrať na 3D TV prijímači.<br />

Nasníma sa záber, ktorý sa dá prehrať ako stereoskopický<br />

záber naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava a záber,<br />

ktorý sa dá prehrať na 3D TV prijímači.<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• V režime [Sweep Multi Angle] je možné zvoliť len rozmer panoramatického záberu [16:9(2M)].<br />

• 3D snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:<br />

– Keď je snímaný objekt veľký<br />

– Pohybujúce sa objekty<br />

– Keď je hlavný objekt príliš blízko fotoaparátu<br />

– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik<br />

• 3D zábery pozostávajú zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak sa ktorýkoľvek z týchto súborov<br />

vymaže z vášho počítača, fotoaparát nemusí fungovať správne.<br />

• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví<br />

sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby sa zaznamenal celý 3D<br />

záber.<br />

• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne<br />

zachytená.<br />

• Pri slabom osvetlení môžu byť zábery rozmazané.<br />

• Je možné, že pri blikajúcom osvetlení, ako sú napríklad žiarivkové svetlá, nebude 3D snímanie<br />

úspešné.<br />

• Ak sú jas, farby alebo zaostrenie celkového zorného uhla 3D záberu a zorného uhla pri<br />

zaaretovanej automatickej expozícii/automatickom zaostrovaní (AE/AF) značne rozdielne,<br />

snímanie nebude úspešné. Ak sa to stane, zmeňte miesto zaaretovania automatickej expozície/<br />

automatického zaostrovania (AE/AF) a skúste znova.<br />

Pokračovanie r<br />

50 SK


• 3D snímanie sa môže zrušiť v nasledujúcich situáciách:<br />

– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.<br />

– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.<br />

zTipy pre snímanie 3D záberu<br />

Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát<br />

opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou smerom<br />

indikovaným na LCD displeji.<br />

Pre 3D zábery sú najvhodnejšie objekty v kľude.<br />

• Určte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby sa zaaretovali zaostrenie, expozícia a vyváženie<br />

bielej. Potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadoraz a pomaly pohybujte fotoaparátom<br />

v horizontálnom smere.<br />

zRozsah snímania v režime viacuhlového snímania<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Záber<br />

Posuňte fotoaparát približne 45 stupňov doľava a doprava od objektu, na ktorý<br />

chcete zaostriť.<br />

51 SK


Stereoskopické prezeranie<br />

záberov nasnímaných v režime<br />

viacuhlového snímania<br />

Stereoskopické zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] si môžete prezrieť<br />

naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Zvoľte záber nasnímaný v režime (Sweep<br />

Multi Angle) pomocou / .<br />

3 Dotknite sa položky .<br />

4 Nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava.<br />

5 Dotykom LCD displeja sa ukončí prehliadanie.<br />

Poznámka<br />

• 3D zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] sa nedajú prehliadať v 3D prostredníctvom<br />

fotoaparátu.<br />

zNaklonenie fotoaparátu doprava alebo doľava<br />

Ak si chcete prezrieť zábery nasnímané v režime<br />

[Sweep Multi Angle] stereoskopicky, nakloňte<br />

fotoaparát doprava alebo doľava tak, ako je to<br />

znázornené.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

52 SK


Prezeranie záberov na 3D TV<br />

prijímači<br />

3D zábery uložené vo fotoaparáte v 3D formáte si môžete prezrieť po pripojení<br />

fotoaparátu k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).<br />

Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.<br />

1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).<br />

2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Konektor HDMI<br />

1 Do konektora HDMI<br />

Tlačidlo<br />

(Prehrávanie)<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Viacvýstupový stojan<br />

2 Do konektora HDMI<br />

Kábel HDMI<br />

3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.<br />

4 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát.<br />

5 Stlačením / zvoľte zábery nasnímané v režime (3D Shooting)<br />

6 Dotknite sa položky (3D Viewing).<br />

Index<br />

7 Dotknite sa položky [OK].<br />

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV<br />

prijímači.<br />

8 Dotykom na / na LCD displeji fotoaparátu<br />

zvoľte požadovaný režim.<br />

Pokračovanie r<br />

53 SK


Scroll Playback<br />

Continuous<br />

Playback<br />

Zobrazia sa posúvajúce sa zábery<br />

nasnímané v režime 3D<br />

panoramatického snímania. Dotykom<br />

u zobrazte/pozastavte posúvajúce sa<br />

zábery a dotykom / určte smer<br />

posunu.<br />

• Pri prehliadaní 3D záberov nasnímaných<br />

pri veľkosti záberu [16:9] nie je funkcia<br />

[Scroll Playback] dostupná.<br />

Nepretržite sa zobrazujú len 3D zábery.<br />

Dotykom / zobrazte nasledujúci/<br />

predchádzajúci záber.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Exit 3D Viewing<br />

Poznámky<br />

Ukončí sa 3D zobrazovanie.<br />

• Ak si zvolíte režim (3D Viewing), zobrazovať sa budú len 3D zábery.<br />

• Pri zobrazení záberu nasnímaného v režime [3D Sweep Panorama] s položkou [Shooting<br />

Direction] nastavenou na [Up] alebo [Down] sa záber zobrazí na obrazovke TV prijímača<br />

horizontálne.<br />

•Dotknite sa t (Settings) t (Main Settings) a zvoľte [Auto] alebo [1080i] pre<br />

[HDMI Resolution].<br />

• Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter].<br />

• Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení<br />

fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani<br />

zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného<br />

zariadenia.<br />

• Táto funkcia nemusí pri niektorých TV prijímačoch pracovať správne. Napríklad,<br />

prostredníctvom TV prijímača nemusí byť možné zobrazenie videozáznamu, výstup v 3D režime<br />

alebo prehrávanie zvuku.<br />

• Použite kábel HDMI s logom HDMI.<br />

• Keď pripájate fotoaparát k TV prijímaču, použite kábel HDMI, ktorý je možné pripojiť<br />

k minikonektoru na strane fotoaparátu a ku konektoru TV prijímača.<br />

• Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času,<br />

ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

54 SK


Easy Mode<br />

Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.<br />

Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 Nastavte tlačidlo režimu / na (Statický<br />

záber).<br />

3 t (Easy Mode) t [OK]<br />

Poznámky<br />

• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.<br />

• Režim prehrávania sa tiež zmení na [Easy Mode].<br />

zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania<br />

Smile Shutter: Dotknite sa (Úsmev).<br />

Image Size: t [Image Size] t Vyberte [Large]<br />

alebo [Small]<br />

Flash: t [Flash] t Vyberte [Auto] alebo [Off]<br />

Self-Timer: t [Self-Timer] t Vyberte [Off]<br />

alebo [On]<br />

Exit Easy Mode: t [Exit Easy Mode] t [OK]<br />

zInformácie o funkcii rozpoznania scény<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Rozpoznanie scény pracuje v režime jednoduchého snímania. S použitím tejto<br />

funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať<br />

záber.<br />

Ikona rozpoznania scény<br />

• Fotoaparát rozpoznáva scény (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a<br />

tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Close<br />

Focus) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí ikonu na LCD displeji.<br />

Bližšie informácie nájdete na str. 80.<br />

55 SK


Movie shooting scene<br />

Umožňuje snímanie s prednastavenými hodnotami podľa scény, ak je fotoaparát v režime<br />

videozáznamu.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Movie Mode)<br />

3 t (Movie shooting scene) t<br />

požadovaný režim<br />

4 Stlačte tlačidlo spúšte.<br />

5 Zaznamenávanie videozáznamu ukončite opätovným stlačením tlačidla<br />

spúšte.<br />

(Auto)<br />

(Underwater)<br />

Nastavenia sa upravia automaticky.<br />

Umožňuje snímanie videozáznamu pod vodou v prirodzených<br />

farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého obalu Marine<br />

Pack).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

56 SK


Smile Shutter<br />

Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Smile Shutter)<br />

3 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.<br />

Keď úroveň úsmevu prekročí bod V na indikátore,<br />

fotoaparát zaznamená zábery automaticky.<br />

Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu snímania<br />

úsmevu, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do<br />

režimu snímania úsmevu.<br />

4 Snímanie úsmevu ukončite dotykom na<br />

t (Smile Shutter).<br />

Indikátor citlivosti<br />

rozpoznania úsmevu<br />

Rámček rozpoznania tváre<br />

Poznámky<br />

• Snímanie s použitím snímania úsmevu sa automaticky ukončí, keď sú pamäťová karta alebo<br />

vnútorná pamäť plné.<br />

• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.<br />

• Nie je možné používať digitálny zoom.<br />

• Funkcia [Smile Shutter] nie je dostupná v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime nadradeného automatického snímania<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zNastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu<br />

V režime snímania úsmevu sa zobrazuje tlačidlo, ktorým sa nastavuje citlivosť<br />

rozpoznania úsmevu.<br />

: Rozpozná veľký úsmev.<br />

: Rozpozná normálny úsmev.<br />

: Rozpozná aj mierny úsmev.<br />

• V režime jednoduchého snímania je citlivosť rozpoznania úsmevu pevne nastavená na<br />

[Normal Smile].<br />

• Ak je [Display Settings] nastavená na [Off], nebude sa zobrazovať citlivosť rozpoznania<br />

úsmevu.<br />

Pokračovanie r<br />

57 SK


zRady pre lepšie zachytenie úsmevov<br />

1 Nezakrývajte si oči ofinou.<br />

Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,<br />

slnečnými okuliarmi, atď.<br />

2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát<br />

a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči<br />

majte zúžené.<br />

3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev<br />

sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby.<br />

• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.<br />

• Môžete si vybrať alebo zaregistrovať vybraný objekt pre rozpoznanie tváre pomocou [Face<br />

Detection]. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude funkcia<br />

rozpoznania úsmevu vykonávať len pre túto tvár. Ak chcete vykonať rozpoznanie úsmevu<br />

pre inú tvár, dotknite sa tejto tváre (str. 83).<br />

• Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať úsmev, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu na [Slight<br />

Smile].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

58 SK


Movie button<br />

Môžete rýchlo spustiť snímanie videozáznamov zo všetkých režimov nahrávania.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 Dotknite sa položky .<br />

3 Dotykom na ukončite nahrávanie<br />

videozáznamu.<br />

Ukončiť snímanie videozáznamu môžete aj stlačením tlačidla spúšte.<br />

Poznámka<br />

• Tlačidlo videozáznamu nie je dostupné v týchto situáciách:<br />

– Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter]<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Pri použití funkcie [Self-Timer]<br />

zZmena formátu videozáznamu, kvality záberu alebo<br />

veľkosti záberu<br />

Movie format: t (Settings) t (Shooting Settings) t [Movie<br />

format] t [AVCHD] alebo [MP4]<br />

Quality<br />

(AVCHD):<br />

Image Size<br />

(MP4):<br />

(REC Mode) t (Movie Mode) t (Quality) t [AVC<br />

HD 17M FH] alebo [AVC HD 9M HQ]<br />

(REC Mode) t (Movie Mode) t (Image Size) t<br />

[MP4 12M], [MP4 6M] alebo [MP4 3M]<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

59 SK


Flash<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (Flash) t požadovaný režim<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

(Auto)<br />

(On)<br />

(Slow<br />

Synchro)<br />

(Off)<br />

Bliká počas snímania pri slabom osvetlení alebo<br />

v podmienkach s protisvetlom.<br />

Blesk sa aktivuje vždy.<br />

Blesk sa aktivuje vždy.<br />

Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa<br />

jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.<br />

Blesk sa neaktivuje.<br />

Poznámky<br />

• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.<br />

• Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol .<br />

• Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.<br />

• [On] alebo [Slow Synchro] nie sú dostupné, ak je fotoaparát v režime inteligentného<br />

automatického nastavenia alebo v režime nadradeného automatického nastavenia.<br />

• [Flash] je nastavené na [Off] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia<br />

„Biele kruhové škvrny“<br />

Spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po<br />

zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.<br />

Fotoaparát<br />

Objekt<br />

Častice (prach, peľ, atď.)<br />

vo vzduchu<br />

Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?<br />

• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.<br />

• Zvoľte režimy (Anti Motion Blur) alebo (High Sensitivity) pri voľbe scény. ([Flash] je<br />

nastavené na [Off].)<br />

60 SK


Flash<br />

V režime jednoduchého snímania si vyberte nastavenie blesku z .<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Easy Mode) t [OK]<br />

3 t [Flash] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Auto<br />

Off<br />

Bliká počas snímania pri slabom osvetlení alebo<br />

v podmienkach s protisvetlom.<br />

Blesk sa neaktivuje.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

61 SK


Self-Timer<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (Self-Timer) t požadovaný režim<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

(Off)<br />

(10sec)<br />

(2sec)<br />

(Self-portrait<br />

One Person)<br />

(Self-portrait<br />

Two People)<br />

Samospúšť sa nepoužíva.<br />

Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.<br />

Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie<br />

pípanie, až kým sa spúšť nespustí.<br />

Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti .<br />

Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd.<br />

Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu.<br />

Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie<br />

a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.<br />

Poznámky<br />

• [Self-portrait One Person] ani [Self-portrait Two People] nie sú v režime Movie (Videozáznam)<br />

dostupné.<br />

• Samospúšť nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zAutomatické snímanie so samospúšťou autoportrétu<br />

Namierte objektív na seba, aby sa vaša tvár odrážala na LCD displeji. Fotoaparát<br />

rozpozná objekty a potom sa spustí spúšť. Fotoaparát určí optimálnu kompozíciu<br />

a zabráni, aby tváre boli vynechané z LCD displeja. Po pípnutí nehýbte<br />

fotoaparátom.<br />

• Pri tomto úkone môžete tiež snímať zábery stlačením tlačidla<br />

spúšte.<br />

Pokračovanie r<br />

62 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané<br />

Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa<br />

„chvenie fotoaparátu“. Chvenie fotoaparátu sa často objavuje pri slabom osvetlení<br />

alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napríklad, pri podmienkach, ktoré sa<br />

vyskytujú v režimoch (Twilight Portrait) alebo (Twilight). V takomto prípade<br />

zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy.<br />

• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým<br />

oneskorením a stabilizujte fotoaparát po<br />

stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich<br />

bokoch.<br />

• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo<br />

umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

63 SK


Self-Timer<br />

V režime jednoduchého snímania si z vyberte nastavenie samospúšte.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Easy Mode) t [OK]<br />

3 t [Self-Timer] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Off<br />

On<br />

Samospúšť sa nepoužíva.<br />

Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.<br />

Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie<br />

pípanie, až kým sa spúšť nespustí.<br />

Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti .<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

64 SK


Shooting Direction<br />

Určte smer, v ktorom sa bude fotoaparát pohybovať horizontálne pri snímaní v režimoch<br />

inteligentného panoramatického snímania, 3D panoramatického snímania alebo<br />

inteligentného panoramatického snímania pod vodou.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (Shooting Direction) t požadovaný smer<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Right)<br />

(Left)<br />

(Up)<br />

(Down)<br />

Panorámujte zľava doprava.<br />

Panorámujte sprava doľava.<br />

Panorámujte zdola nahor.<br />

Panorámujte zhora nadol.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Poznámky<br />

• Možnosti [Up] a [Down] sa nedajú zvoliť, keď ste zvolili [16:9] v režime [3D Sweep Panorama].<br />

• V režime [Sweep Multi Angle] je možné zvoliť len smer doprava.<br />

Index<br />

65 SK


Defocus Effect<br />

Nastaví sa úroveň efektu rozostrenia pozadia pri snímaní v režime rozostrenia pozadia.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Background Defocus)<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

3 t (Defocus Effect) t požadovaný<br />

režim<br />

(Low)<br />

(Mid)<br />

(High)<br />

Pridá sa mierny efekt rozostrenia pozadia.<br />

Pridá sa priemerný efekt rozostrenia pozadia.<br />

Pridá sa silný efekt rozostrenia pozadia.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

66 SK


Image Size/Panorama Image<br />

Size/Quality<br />

Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.<br />

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení<br />

záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je<br />

možné zaznamenať.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Image Size), (Panorama Image<br />

Size) alebo (Quality) t požadovaná veľkosť<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

Pri snímaní statických záberov<br />

Veľkosť záberu Použitie LCD displej<br />

(4000×3000) Pre tlač až do formátu A3+<br />

(3264×2448) Pre tlač až do formátu A3<br />

(2592×1944) Pre tlač až do formátu L/2L/A4<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

(640×480) Pre e-mailové prílohy<br />

Zábery sa zobrazujú<br />

v pomere strán 4:3.<br />

(4000×2248) Pre prezeranie na HDTV prijímači<br />

a tlač až do formátu A4<br />

(1920×1080) Pre prezeranie na HDTV prijímači<br />

Zábery vyplnia celý<br />

displej.<br />

Poznámka<br />

• Pri tlači statických záberov nasnímaných s pomerom strán 16:9 alebo panoramatických záberov<br />

môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.<br />

V režime jednoduchého snímania<br />

Large<br />

Small<br />

Nasníma zábery vo veľkosti [12M].<br />

Nasníma zábery vo veľkosti [5M].<br />

67 SK


Pri snímaní v režimoch inteligentného<br />

panoramatického snímania/inteligentného<br />

panoramatického snímania pod vodou/3D snímania<br />

(16:9) Snímanie sa vykoná s rozlíšením<br />

1920 × 1080 (horizontálne).<br />

[16:9] je dostupné len pre 3D snímanie.<br />

(Standard)<br />

Snímanie sa vykoná s rozlíšením<br />

4912 × 1080 (horizontálne).<br />

Snímanie sa vykoná s rozlíšením<br />

3424 × 1920 (vertikálne).<br />

(Wide)<br />

Snímanie sa vykoná s rozlíšením<br />

7152 × 1080 (horizontálne).<br />

Snímanie sa vykoná s rozlíšením<br />

4912 × 1920 (vertikálne).<br />

Pri snímaní videozáznamu<br />

Čím väčšia je veľkosť záberu pre videozáznam, tým vyššia je jeho kvalita. Čím je<br />

množstvo dát použitých za sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je<br />

prehrávaný záber.<br />

Zvoľte formát zaznamenávania videozáznamov dotykom na t (Settings) t<br />

(Shooting Settings) t [Movie format] v režime snímania (str. 111).<br />

Formát zaznamenávania videozáznamov (AVCHD)<br />

Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD,<br />

pri približne 60 polsnímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo<br />

50 polsnímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime<br />

prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte<br />

AVCHD.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Kvalita videozáznamu Priemerná bitová Popis<br />

rýchlosť<br />

AVC HD 17M FH 17 Mb/s Sníma pri maximálnej kvalite<br />

záberov veľkosti 1920×1080<br />

AVC HD 9M HQ 9 Mb/s Sníma pri vysokej kvalite záberov<br />

veľkosti 1440×1080<br />

Pokračovanie r<br />

68 SK


Formát zaznamenávania videozáznamov (MP4)<br />

Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sú zaznamenané vo formáte MPEG-4 pri<br />

približne 30 rámčekoch/sek (zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo pri približne<br />

25 rámčekoch/sek (zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v progresívnom režime, so<br />

zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.<br />

Veľkosť záberu pre<br />

videozáznam<br />

Priemerná bitová<br />

rýchlosť<br />

Popis<br />

MP4 12M 12 Mb/s Sníma pri veľkosti 1440×1080<br />

MP4 6M 6 Mb/s Sníma pri veľkosti 1280×720<br />

MP4 3M 3 Mb/s Sníma pri veľkosti VGA<br />

Poznámka<br />

• Keď zvolíte veľkosť záberu [MP4 3M], vytvorí sa záber telefoto.<br />

zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“<br />

Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.<br />

Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte<br />

a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci<br />

na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie<br />

obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore<br />

počítača sa líši.<br />

Definície pixelov a veľkosti záberu<br />

1 Veľkosť záberu: 12M<br />

4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov<br />

2 Veľkosť záberu: VGA<br />

640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov<br />

Pixely<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pixel<br />

Veľa pixelov<br />

(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)<br />

Málo pixelov<br />

(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)<br />

69 SK


Burst Settings<br />

Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (Burst Settings) t požadovaný režim<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

(Off)<br />

(High)<br />

(Mid)<br />

(Low)<br />

Zaznamená samostatný záber.<br />

Postupne nasníma až 10 záberov za sekundu.<br />

Postupne nasníma až 5 záberov za sekundu.<br />

Postupne nasníma až 2 zábery za sekundu.<br />

Poznámky<br />

• [Burst Settings] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

• [Flash] je nastavené na [Off].<br />

• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz nasníma maximálne 10 záberov.<br />

• Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti záberu.<br />

• [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre<br />

nasledujúce zábery.<br />

• Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].<br />

• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta , režim<br />

snímania záberov v slede sa zastaví.<br />

• V podmienkach s pomalou rýchlosťou uzávierky sa sekvencia záberov za sekundu môže znížiť.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zInformácie o zaznamenávaní záberov nasnímaných<br />

vslede<br />

Po nasnímaní série záberov sa tieto zobrazia v rámčekoch na LCD displeji. Po<br />

umiestnení všetkých záberov do rámčekov je záznam ukončený.<br />

Záznam môžete ukončiť dotykom na [Cancel recording] t [OK].<br />

Po ukončení sa zaznamenajú zábery v procese spracovania a záber zobrazený<br />

v indexe.<br />

70 SK


Macro<br />

Toto nastavenie slúži na snímanie nádherných blízkych záberov malých objektov,<br />

napríklad, hmyzu alebo kvetov.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Macro) t požadovaný režim<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

(Auto)<br />

(Close<br />

Focus)<br />

Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených<br />

objektov na blízke objekty.<br />

Používajte tento režim pre snímanie na blízke vzdialenosti.<br />

Uzamknutý do polohy W: Približne 1 cm až 20 cm<br />

Poznámky<br />

• [Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]<br />

• Pri používaní režimu Close focus je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.<br />

– Nie je možné používať funkcie rozpoznania scény alebo rozpoznania tváre.<br />

– Tento režim je zrušený, ak vypnete elektrické napájanie alebo prepnete režim snímania do<br />

iného režimu.<br />

– V tomto režime je možné použiť len nastavenia režimu blesku [On] alebo [Off].<br />

– Rýchlosť zaostrenia sa spomalí.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

71 SK


EV<br />

Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do<br />

+2,0 EV.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (EV)<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

3 Dotykom na / upravte expozíciu t<br />

[OK].<br />

Expozíciu môžete tiež upraviť dotykom na z na lište<br />

upravenia a ťahaním doprava alebo doľava.<br />

Poznámka<br />

• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku<br />

nemusí mať nastavenie expozície účinok.<br />

zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov<br />

Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla<br />

Belavý záber<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nižšie nastavenie EV –<br />

Správna expozícia<br />

Vyššie nastavenie EV +<br />

Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla<br />

Tmavší záber<br />

72 SK


ISO<br />

Nastavuje svetelnú citlivosť, ak je fotoaparát v režime automatického programu, alebo ak<br />

výber scény je nastavený na (Underwater).<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (ISO) t požadované číslo<br />

(Auto)<br />

/ / /<br />

/ /<br />

Nastaví citlivosť ISO automaticky.<br />

Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri<br />

snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením<br />

citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).<br />

Poznámka<br />

• Môžete si vybrať len z [ISO AUTO], [ISO 125] až [ISO 800], ak je režim snímania nastavený na<br />

režim snímania záberov v slede.<br />

zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)<br />

Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje<br />

obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,<br />

zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.<br />

Vysoká citlivosť ISO<br />

Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa<br />

obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.<br />

Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nízka citlivosť ISO<br />

Zaznamená jemnejší záber.<br />

Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.<br />

zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané<br />

Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený stabilne, objekt sa počas expozície pohne,<br />

takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný. Otrasy fotoaparátu sa redukujú<br />

automaticky, avšak funkcia neredukuje účinne rozmazanie objektu. Rozmazanie<br />

objektu sa vyskytuje často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky.<br />

V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy.<br />

• Zvoľte vyššiu citlivosť ISO, aby sa mohla zvýšiť<br />

rýchlosť uzávierky (skrátiť expozičný čas).<br />

• Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere<br />

scény.<br />

73 SK


White Balance<br />

Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď<br />

má záber neprirodzené farby.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (White Balance)<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

3 Dotknite sa požadovaného režimu t [OK]<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Auto)<br />

(Daylight)<br />

(Cloudy)<br />

(Fluorescent<br />

White Balance 1)<br />

(Fluorescent<br />

White Balance 2)<br />

(Fluorescent<br />

White Balance 3)<br />

n<br />

(Incandescent)<br />

(Flash)<br />

(One Push)<br />

(One Push<br />

Set)<br />

Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby<br />

vyzerali prirodzene.<br />

Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom<br />

počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových<br />

tabuliach, ohňostrojoch, atď.<br />

Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom<br />

mieste.<br />

[Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele<br />

osvetlenie pri žiarivke.<br />

[Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre<br />

prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.<br />

[Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre<br />

denné biele osvetlenie pri žiarivke.<br />

Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom<br />

osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.<br />

Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.<br />

Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného<br />

zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva<br />

východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade,<br />

že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné<br />

farby.<br />

Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime<br />

[One Push].<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

74 SK


Poznámky<br />

• [White Balance] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného automatického nastavenia<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

• [Flash] v [White Balance] nie je dostupný v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Ak je výber scény nastavený na režimy (Anti Motion Blur), (Hand-held Twilight),<br />

(High Sensitivity)<br />

• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí<br />

fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White<br />

Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3].<br />

• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na [Auto].<br />

• Keď je položka [Flash] nastavená na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa dá nastaviť<br />

len na [Auto], [Flash], [One Push] alebo [One Push Set].<br />

• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.<br />

Zachytenie východiskovej bielej farby v režime<br />

[One Push Set]<br />

1 Nasnímajte biely objekt, ako kúsok papiera tak, aby vyplnil displej<br />

v rovnakých svetelných podmienkach v akých bude snímaný objekt.<br />

2 t (White Balance) t [One Push Set] t [Capture]<br />

Displej na okamih sčernie a po nastavení a uložení vyváženia bielej farby do pamäte sa<br />

opäť zobrazí obrazovka pre záznam.<br />

Poznámky<br />

• Ak počas snímania bliká indikátor , nastavenie vyváženia bielej farby buď nebolo nastavené<br />

alebo sa nedá nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby.<br />

• Netraste ani nepôsobte silou na fotoaparát, keď prebieha [One Push Set].<br />

• Keď je blesk [Flash] nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa nastaví na stav<br />

s vyžarovaním blesku.<br />

• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú<br />

uložené oddelene.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zÚčinky svetelných podmienok<br />

Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.<br />

Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne<br />

pomocou funkcie vyváženia bielej farby.<br />

Počasie/<br />

osvetlenie<br />

Charakteristika<br />

svetla<br />

Denné svetlo Zamračené Žiarivka Žiarovka<br />

Biele (štandard) Modravé Sfarbenie do zelena Sčervenanie<br />

75 SK


Underwater White Balance<br />

Nastaví sa farebný tón, keď je fotoaparát nastavený na režim (Underwater) pri výbere<br />

scény, na režim (Underwater) pri [Movie shooting scene] alebo na režim<br />

(Underwater iSweep Panorama).<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Underwater White Balance)<br />

3 Požadovaný režim t [OK]<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

1)<br />

2)<br />

(Auto)<br />

(Underwater<br />

(Underwater<br />

(One Push)<br />

(One Push<br />

Set)<br />

Farebné tóny sa automaticky upravia pre podmienky pod<br />

vodou tak, aby farby vyzerali prirodzene.<br />

Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je<br />

výrazná modrá farba.<br />

Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je<br />

výrazná zelená farba.<br />

Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného<br />

zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva<br />

východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade,<br />

že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné<br />

farby.<br />

Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime<br />

[One Push] (str. 75).<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani<br />

vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].<br />

• Keď je blesk [Flash] nastavený na [On], vyváženie bielej pod vodou je možné nastaviť len na<br />

[Auto], [One Push] alebo [One Push Set].<br />

• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.<br />

• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú<br />

uložené oddelene.<br />

76 SK


Focus<br />

Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť<br />

v režime automatického zaostrenia.<br />

AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia<br />

zaostrenia.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Focus) t požadovaný režim<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

(Multi AF)<br />

(Center AF)<br />

(Spot AF)<br />

Automaticky zaostrí na objekt po celej<br />

ploche zameriavacieho rámčeka.<br />

Keď v režime snímania statického záberu<br />

stlačíte spúšť len do polovice, zobrazí sa<br />

okolo zaostrenej oblasti zelený rámček.<br />

• Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre,<br />

AF (Automatické zaostrenie) pracuje<br />

s prioritou na tváre.<br />

• Keď je režim výber scény nastavený na scénu<br />

(Underwater),<br />

činnosť zaostrenia sa upraví pre snímanie pod vodou. Keď sa pri<br />

stlačení tlačidla spúšte do polovice dosiahne zaostrenie, zobrazí sa<br />

veľký rámček v zelenej farbe.<br />

Automaticky zaostrí na objekt<br />

v prostriedku zameriavacieho rámčeka.<br />

Použitím spoločne s funkciou<br />

uzamknutia AF môžete vytvoriť<br />

požadovanú kompozíciu záberu.<br />

Automaticky zaostrí na veľmi malý<br />

objekt alebo úzku oblasť. Použitím<br />

spoločne s funkciou uzamknutia AF<br />

môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu<br />

záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa<br />

neporušilo zarovnanie objektu so<br />

zameriavacím rámčekom AF zóny.<br />

Zameriavací rámček<br />

AF zóny<br />

Zameriavací rámček<br />

AF zóny<br />

Zameriavací rámček<br />

AF zóny<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Pokračovanie r<br />

77 SK


Poznámky<br />

• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je nastavenie zameriavacieho rámčeka<br />

AF zóny vypnuté a zameriavací rámček AF zóny sa namiesto toho zobrazuje ako bodkovaná<br />

čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.<br />

• Ak nastavíte režim zaostrenia na iný režim ako [Multi AF], funkcia [Face Detection] sa nastaví<br />

pevne na možnosť [When touched].<br />

• [Focus] je nastavené na [Multi AF] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného automatického nastavenia<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]<br />

– Ak nastavíte zaostrenie dotykom na LCD displej<br />

• Ak sa aktivuje zaostrovanie sledovaného objektu, fotoaparát bude prednostne zaostrovať na<br />

objekt, ktorý sa má sledovať.<br />

zRýchly výber prioritného objektu<br />

Dotykom na displej sa zobrazí rámček a stlačením<br />

tlačidla spúšte do polovice sa rámček dostane do<br />

ohniska.<br />

Toto zaostrovanie sa zruší dotykom .<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

78 SK


Metering Mode<br />

Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie<br />

expozície.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Metering Mode) t požadovaný<br />

režim<br />

(Multi)<br />

(Center)<br />

(Spot)<br />

Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria<br />

zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu<br />

(meranie s viacerými modelmi).<br />

Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe<br />

jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené<br />

meranie).<br />

Odmeria iba jednu časť daného<br />

objektu (bodové meranie). Túto<br />

funkciu je vhodné použiť, keď je za<br />

snímaným objektom svetlé pozadie,<br />

alebo keď je medzi objektom<br />

a pozadím veľký kontrast.<br />

Zameriavací krížik pre<br />

bodové meranie<br />

Zameria sa na objekt<br />

Poznámky<br />

• V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].<br />

• Ak nastavíte režim merania na inú možnosť ako [Multi], funkcia [Face Detection] je pevne<br />

nastavená na [When touched].<br />

• [Metering Mode] je nastavené na [Multi] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného automatického nastavenia<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

79 SK


Scene Recognition<br />

Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.<br />

Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie<br />

objektu (Detekcia pohybu).<br />

Obsah<br />

Príklad záberu<br />

saktivovaným režimom<br />

(Backlight).<br />

Ikona rozpoznania scény a sprievodca<br />

Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén.<br />

Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí<br />

príslušnú ikonu a sprievodcu.<br />

(Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight<br />

using a tripod), (Backlight), (Backlight<br />

Portrait), (Landscape), (Macro),<br />

(Close Focus), (Portrait)<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Intelligent Auto<br />

Adjustment)<br />

3 t (Scene Recognition) t<br />

požadovaný režim<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

(Auto)<br />

(Advanced)<br />

Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne<br />

nastavenia a nasníma záber.<br />

Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne<br />

nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná scény (Twilight),<br />

(Twilight Portrait), (Twilight using a tripod),<br />

(Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky<br />

zmení nastavenia a nasníma ďalší záber.<br />

• Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone sa zmení<br />

na zelenú.<br />

• Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého<br />

okamžite po nasnímaní.<br />

• Keď je zobrazená funkcia [Anti Blink], automaticky sa nasnímajú<br />

2 zábery a automaticky sa zvolí záber, na ktorom sú oči otvorené.<br />

Podrobnosti o funkcii Anti Blink si pozrite v časti „Čo je to funkcia<br />

Anti Blink?“.<br />

Pokračovanie r<br />

80 SK


Poznámky<br />

• Funkcia rozpoznania scény nepracuje, ak snímate zábery pomocou digitálneho zoomu.<br />

• [Scene Recognition] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]<br />

– Pri snímaní záberov v slede<br />

• (Portrait), (Twilight Portrait) alebo (Backlight Portrait) sa nerozpoznajú<br />

v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime zaostrenia sledovaného objektu<br />

– Keď je [Face Detection] nastavená na [When touched]<br />

• Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].<br />

• (Twilight using a tripod) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj napriek<br />

upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.<br />

• Rozpoznanie scény ako (Twilight using a tripod) môže niekedy spôsobiť pomalú rýchlosť<br />

uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom.<br />

• Ikona rozpoznania scény sa objaví bez ohľadu na [Display Settings].<br />

• Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.<br />

zSnímanie dvoch záberov s rôznymi nastaveniami a voľba<br />

toho, ktorý sa vám páči (režim Advanced)<br />

V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait),<br />

(Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú<br />

sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa<br />

líšia nasledujúcim spôsobom.<br />

Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.<br />

Prvý záber*<br />

Sníma v režime pomalej synchronizácie<br />

Sníma v režime pomalej<br />

synchronizácie, pričom tvár osvetlená<br />

bleskom slúži ako smerodajná<br />

Sníma v režime pomalej synchronizácie<br />

Snímanie s bleskom<br />

Snímanie s použitím tváre osvetlenej<br />

bleskom ako smerodajnej<br />

Druhý záber<br />

Snímanie so zvýšenou citlivosťou<br />

a obmedzenými otrasmi<br />

Snímanie so zvýšenou citlivosťou<br />

a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži<br />

ako smerodajná<br />

Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou<br />

uzávierky bez zvýšenia citlivosti<br />

Sníma s upraveným jasom a kontrastom<br />

pozadia<br />

Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre<br />

a pozadia<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

* Keď je položka [Flash] nastavená na [Auto].<br />

zČo je to funkcia Anti Blink?<br />

Pri nastavení na režim [Advanced] fotoaparát v prípade rozpoznania scény<br />

(Portrait) automaticky nasníma dva zábery za sebou*. Fotoaparát automaticky<br />

zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú oči<br />

zatvorené na oboch záberoch, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.<br />

* okrem prípadu, keď blysne blesk alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky<br />

81 SK


Soft Skin Effect<br />

Keď sa aktivuje funkcia rozpoznania tvárí, nastaví sa možnosť použitia efektu mäkšieho<br />

podania pleti, ako aj úroveň efektu.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Soft Skin Effect) t požadovaný<br />

režim<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

(Off)<br />

(Low)<br />

(Mid)<br />

(High)<br />

Efekt mäkšieho podania pleti sa nepoužije.<br />

Pridá sa jemný efekt mäkšieho podania pleti.<br />

Pridá sa mierny efekt mäkšieho podania pleti.<br />

Pridá sa silný efekt mäkšieho podania pleti.<br />

Poznámky<br />

• [Off] nie je dostupná, keď je výber scény nastavený na režim (Soft Skin).<br />

• Účinok funkcie [Soft Skin Effect] nemusí byť viditeľný, a to v závislosti od objektu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

82 SK


Face Detection<br />

Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,<br />

expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Face Detection) t požadovaný<br />

režim<br />

V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje<br />

pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.<br />

(When<br />

touched)<br />

(Auto)<br />

(Child<br />

Priority)<br />

(Adult<br />

Priority)<br />

Rámček rozpoznania tváre (oranžový)<br />

Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný<br />

a nastaví zaostrenie podľa priority. Farba rámčeka rozpoznania tvárí pre hlavný<br />

objekt sa zmení na oranžovú . Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa<br />

pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.<br />

Rámček rozpoznania tváre (biely)<br />

Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s tvárou.<br />

Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky<br />

zaostriť.<br />

Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.<br />

Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej<br />

osoby.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• [Face Detection] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

• [When touched] nie je dostupná, ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One Person] alebo<br />

[Self-portrait Two People].<br />

• Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi<br />

AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi].<br />

• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu.<br />

• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov.<br />

• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.<br />

• Počas snímania v režime snímania úsmevu je funkcia [Face Detection] automaticky nastavená na<br />

[Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [When touched].<br />

Pokračovanie r<br />

83 SK


zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre)<br />

Normálne fotoaparát zvolí tvár pre zaostrenie automaticky podľa nastavenia [Face<br />

Detection], môžete však zvoliť a zaregistrovať tvár, ktorej sa má priradiť priorita.<br />

1Dotknite sa tváre, ktorú chcete zaregistrovať ako<br />

prioritnú pre rozpoznanie tváre.<br />

Vybraná tvár je zaregistrovaná ako prioritná a farba<br />

rámčeka sa zmení na oranžovú .<br />

2Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako<br />

prioritná tvár.<br />

3Dotykom na zrušte registráciu tváre.<br />

• Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako prioritná tvár.<br />

• Ak odpojíte akumulátor od fotoaparátu alebo necháte na niekoľko dní vypnuté napájanie,<br />

registrácia tvárí sa resetuje.<br />

• Ak sa aktivuje zaostrovanie sledovaného objektu, nastavenia registrácie tvárí sa resetujú.<br />

• Keď zaregistrovaná tvár zmizne z LCD displeja, fotoaparát sa vráti k nastaveniu zvolenému<br />

funkciou [Face Detection]. Keď sa zaregistrovaná tvár znova objaví na LCD displeji,<br />

fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár.<br />

• Zaregistrovanú tvár nemusí byť možné rozpoznať správne v závislosti od okolitého jasu,<br />

účesu objektu, a pod.<br />

• Keď sa používa funkcia snímania úsmevu a je zaregistrovaný rámček rozpoznania tváre,<br />

funkcia rozpoznania úsmevu sa vykoná len na zaregistrovanej tvári.<br />

• V režime jednoduchého snímania, alebo ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One<br />

Person] alebo [Self-portrait Two People], nie je možné zaregistrovať prioritnú tvár.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

84 SK


Anti Blink<br />

Keď je počas snímania záberu režim výberu scény nastavený na režim (Soft Skin)<br />

alebo (Soft Snap), fotoaparát automaticky nasníma dva zábery za sebou. Fotoaparát<br />

automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 (REC Mode) t (Scene Selection) t<br />

(Soft Skin) alebo (Soft Snap)<br />

3 t (Anti Blink) t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Auto)<br />

(Off)<br />

Keď je funkcia rozpoznania tváre aktívna, funkcia zabránenia<br />

žmurknutiu pracuje tak, aby sa zaznamenali zábery<br />

s objektom s otvorenými očami.<br />

Nepoužíva funckiu zabránenia žmurknutiu.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Poznámky<br />

• Funkcia zabránenia žmurknutiu nefunguje v nasledujúcich prípadoch.<br />

– Pri použití blesku<br />

– Pri snímaní záberov v slede<br />

– Keď nefunguje funkcia rozpoznania tváre<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu<br />

• V závislosti od situácie funkcia zabránenia žmurknutiu niekedy nefunguje.<br />

• Keď je funkcia zabránenia žmurknutiu nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so<br />

zatvorenými očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“.<br />

Snímanie zopakujte podľa potreby.<br />

Index<br />

85 SK


Display Settings<br />

Nastaví, či je v režime snímania potrebné zobraziť tlačidlá funkcií na LCD displeji.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Display Settings) t požadovaný<br />

režim<br />

(On)<br />

Zobrazí tlačidlá funkcií.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Off)<br />

Nezobrazí tlačidlá funkcií.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je<br />

nastavené na [Off]<br />

Index<br />

Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním<br />

doprava zobrazte tlačidlá funkcií.<br />

86 SK


Easy Mode<br />

Pri prezeraní statických záberov v režime jednoduchého snímania je text na obrazovke<br />

prehrávania zväčšený, indikátory sú ľahšie viditeľné a je možné použiť menej funkcií.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Easy Mode) t [OK]<br />

Poznámky<br />

• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.<br />

• Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode].<br />

zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania<br />

(Prezeranie)<br />

(Delete) : Vymaže aktuálne zobrazený záber.<br />

(Zoom) : Zväčší zobrazený záber.<br />

• Polohu zoomu zmeníte ťahaním nahor, nadol, vpravo<br />

alebo vľavo, alebo dotykom na / / / . Dotykom na<br />

/ zmeňte mieru priblíženia.<br />

:<br />

Aktuálne zobrazený záber vymažete dotykom na<br />

[Delete Single Image].<br />

Všetky zábery v tomto rozsahu dátumov alebo<br />

priečinku vymažete dotykom na [Delete All Images].<br />

režim jednoduchého snímania ukončíte dotykom na<br />

[Exit Easy Mode].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

• Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, [View Mode] je nastavené na [Date View].<br />

87 SK


Calendar<br />

Táto funkcia vyberie dátum, ktorý sa prehrá na kalendári v prípade použitia režimu Date<br />

View.<br />

Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Date View] už nastavené.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (View Mode) t (Date View)<br />

3 Dotknite sa položky (Calendar).<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

4 Vyberte si mesiac ktorý chcete zobraziť<br />

pomocou / , potom sa dotknite<br />

požadovaného dátumu.<br />

Stránku zmeňte ťahaním miniatúr záberov zvoleného<br />

dátumu nahor alebo nadol. Dotykom na záber sa vrátite<br />

na obrazovku samostatného záberu pre tento záber.<br />

Poznámka<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

Zábery pre zvolený dátum<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zZobrazenie kalendára potiahnutím prsta po LCD displeji<br />

Počas prehliadania záberov v režime zobrazenia<br />

dátumov je možné zobraziť kalendár aj dotykom hornej<br />

časti LCD displeja a potiahnutím nadol.<br />

88 SK


Image Index<br />

Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Dotknite sa položky (Image Index).<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

3 Stránku zmeňte dotykom na displej a ťahaním<br />

nahor alebo nadol.<br />

Dotykom na záber na indexovej obrazovke sa vrátite na<br />

obrazovku samostatného záberu pre tento záber.<br />

zZmena počtu záberov v indexovom zobrazení<br />

V režime samostatného záberu je možné zmeniť počet miniatúrnych náhľadov<br />

záberov dotykom na t [Number of images in index] t [12-up] alebo [28-up].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

89 SK


Slideshow<br />

Zábery sa postupne automaticky prehrávajú.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 Dotknite sa (Slideshow) t požadovaný<br />

režim.<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

(Continuous<br />

Playback)<br />

(Slideshow with<br />

music)<br />

Poznámka<br />

• [Slideshow] nie je dostupná, ak je [View Mode] nastavená na [Folder view (MP4)] alebo<br />

[AVCHD view].<br />

Continuous Playback<br />

Postupne sa prehrajú všetky zábery od zobrazeného až po<br />

úplne posledný záber.<br />

Postupne prehráva statické zábery spolu s efektmi a hudbou.<br />

1 Výberom záberu spustite prehrávanie.<br />

2 Dotknite sa položky (Slideshow) t [Continuous Playback].<br />

3 Dotykom na LCD displej ukončite plynulé prehrávanie a potom sa<br />

dotknite [Exit Continuous Playback].<br />

• Dotykom alebo na LCD displeji nastavíte hlasitosť videozáznamu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Ak [Display Burst Group] je nastavené na [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný<br />

záber.<br />

zPrezeranie panoramatických záberov počas plynulého<br />

prehrávania<br />

Celý panoramatický záber sa zobrazí na 3 sekundy.<br />

Cez panoramatické zábery môžete rolovať dotykom na .<br />

90 SK


Slideshow with music<br />

1 Dotknite sa položky (Slideshow) t [Slideshow with music].<br />

2 Dotknite sa požadovaného režimu t [Start].<br />

3 Ak chcete ukončiť prezentáciu, dotknite sa displeja a potom zvoľte [Exit<br />

Slideshow].<br />

Poznámka<br />

• [Slideshow with music] nie je dostupné pre tieto zábery alebo v týchto situáciách:<br />

– Panoramatické zábery<br />

– 3D zábery nasnímané v [Standard] alebo [Wide]<br />

Image<br />

Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť. Keď sa na záznam záberov<br />

používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na [Folder].<br />

All<br />

Prehráva prezentáciu všetkých záberov podľa poradia.<br />

This Date Prehráva prezentáciu záberov s aktuálne vybraným rozsahom<br />

dátumov, ak je režim prezerania nastavený na (Date<br />

View).<br />

Folder<br />

Prehráva prezentáciu záberov z aktuálne vybraného priečinku<br />

v režime Folder View.<br />

Effects<br />

Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií. Pokiaľ je doba<br />

prehrávania videozáznamu dlhá, zoberie sa z neho záber, ktorý sa zobrazí.<br />

Simple<br />

Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa zábery prepínajú<br />

v prednastavenom intervale.<br />

Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval]<br />

a dôkladne si tak vychutnať svoje zábery.<br />

Nostalgic Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej<br />

scény.<br />

Stylish<br />

Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.<br />

Active<br />

Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Keď je [Display Burst Group] nastavený na [Display Main Image Only], sekvenčné zábery sa<br />

zobrazia nasledujúcim spôsobom.<br />

– Keď je [Effects] nastavené na [Simple], zobrazí sa len hlavný záber.<br />

– Keď je [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov nie sú viac ako<br />

dva zábery, zobrazí sa len hlavný záber.<br />

– Keď je [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov sú viac ako tri<br />

zábery, zobrazia sa tri zábery obsahujúce aj hlavný záber.<br />

Pokračovanie r<br />

91 SK


Music<br />

Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než<br />

jednu skladbu hudobného pozadia. Dotykom na si vypočujte jednotlivú BGM<br />

(hudbu v pozadí). Dotykom alebo nastavíte hlasitosť hudby v pozadí (BGM).<br />

Music1<br />

Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple].<br />

Music2<br />

Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime<br />

[Nostalgic].<br />

Music3<br />

Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].<br />

Music4<br />

Preddefinované nastavenie pre prezentáciu [Active].<br />

Mute<br />

Nepoužíva BGM.<br />

Poznámka<br />

• Videozáznamy sú prehrávané bez zvuku.<br />

Interval<br />

Slúži na nastavenie intervalu prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne<br />

stanovené na [Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].<br />

1 sec Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple].<br />

3 sec<br />

5 sec<br />

10 sec<br />

Auto<br />

Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku<br />

[Effects].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Pre prehrávanie videozáznamu sú nastavenia intervalu neplatné.<br />

Repeat<br />

Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.<br />

On<br />

Nepretržite prehráva zábery.<br />

Off<br />

Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.<br />

zVýber hudby v pozadí<br />

Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD alebo MP3<br />

súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je<br />

potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky).<br />

Bližšie informácie nájdete na str. 153 a 154.<br />

• Do fotoaparátu je možné nahrať maximálne štyri skladby. (4 predvolené skladby (Music1 –<br />

Music4) sa dajú nahradiť tými, ktoré ste preniesli.)<br />

• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru pre prehrávanie hudby na fotoaparáte je<br />

približne 5 minút.<br />

• Ak nie je možné prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným<br />

okolnostiam, vykonajte príkaz [Format Music] (str. 132) a preneste hudobný súbor ešte raz.<br />

92 SK


Delete<br />

Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 (Delete) t požadovaný režim<br />

(All but This Image)<br />

(All Imgs in This Burst<br />

Group)<br />

(This Image)<br />

(Multiple Images)<br />

(All Images on This<br />

Date)<br />

(All in This Folder)<br />

(All AVCHD files)<br />

Vymaže zábery sekvenčnej skupiny iné ako vybraný<br />

záber v režime zobrazenia sekvenčnej skupiny.<br />

Po kroku 2 sa dotknite [OK].<br />

Vymaže naraz všetky zábery z vybranej sekvenčnej<br />

skupiny.<br />

Po kroku 2 sa dotknite [OK].<br />

Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.<br />

Po kroku 2 postupujte nasledovne.<br />

1Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už<br />

nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery.<br />

Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste<br />

odstránili značku .<br />

2Dotknite sa položky [OK] t [OK].<br />

Vymažú sa naraz všetky zábery zo zvoleného rozsahu<br />

dátumov alebo z daného priečinka, alebo všetky<br />

AVCHD videozáznamy.<br />

Po kroku 2 sa dotknite [OK].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie<br />

priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku.<br />

V režime jednoduchého snímania<br />

Delete Single Image<br />

Delete All Images<br />

Vymaže aktuálne zobrazený záber.<br />

Vymaže naraz všetky zábery z vybraného rozsahu<br />

dátumov alebo v danom priečinku.<br />

Pokračovanie r<br />

93 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým<br />

režimom a režimom samostatného záberu<br />

Keď zvolíte (Multiple Images), môžete prepínať<br />

obrazovku samostatného záberu a indexovú<br />

obrazovku dotykom / .<br />

Dotykom na indexovej obrazovke sa vrátite na<br />

obrazovku samostatného záberu a dotykom na<br />

obrazovke samostatného záberu sa vrátite na indexovú<br />

obrazovku.<br />

• Prepínať medzi indexovým režimom a režimom<br />

samostatného záberu môžete aj v [Protect], [Send by<br />

TransferJet] alebo [DPOF].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

94 SK


Send by TransferJet<br />

TransferJet je bezdrôtová prenosová technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje<br />

prenášanie dát nastavením dvoch produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou<br />

komunikovali.<br />

Ak chcete zistiť, či je váš fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku<br />

(TransferJet) v spodnej časti fotoaparátu.<br />

Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov<br />

medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet.<br />

Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na obsluhu dodanom s Memory Stick<br />

s TransferJet.<br />

1 Vložte Memory Stick s TransferJet do fotoaparátu<br />

a stlačte tlačidlo (Prehrávanie).<br />

2 (Send by TransferJet) t požadovaný režim<br />

Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,<br />

dotknite sa .<br />

3 Preneste zábery tesným priložením značiek (TransferJet) na<br />

fotoaparáte a druhom zariadení.<br />

Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

(This Image)<br />

(Multiple Images)<br />

Odosiela práve zobrazený záber v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Môžete vybrať a odoslať viac záberov.<br />

Po kroku 2 vykonajte nasledovné.<br />

1Vyberte si záber na odoslanie a dotknite sa ho.<br />

Opakujte vyššie uvedené kroky, až kým už nie sú<br />

žiadne zábery na odoslanie.<br />

Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste<br />

odstránili značku .<br />

2Dotknite sa položky [OK] t [OK].<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Prenášať je možné iba statické zábery.<br />

• Naraz je možné preniesť až 10 záberov. Avšak pri 3D záberoch sa prenášajú súbor MPO aj súbor<br />

JPEG. V závislosti od cieľového zariadenia je možné prijať až do 20 záberov.<br />

• Najskôr nastavte [TransferJet] na [On] voľbou t (Settings) t (Main Settings)<br />

(str. 134).<br />

• Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off] voľbou t (Settings) t<br />

(Main Settings) (str. 134). Navyše, vždy dodržiavajte všetky predpisy týkajúce sa miesta, kde<br />

sa fotoaparát používa.<br />

• Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte<br />

[Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie k sebe značkami (TransferJet).<br />

• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách<br />

a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam.<br />

• V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na<br />

[Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať<br />

miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn.<br />

95 SK


Prijímanie záberov pomocou TransferJet<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát.<br />

2 Ak chcete prijímať zábery, nastavte fotoaparát a zariadenie, ktoré<br />

odosiela zábery značkami (TransferJet) blízko k sebe.<br />

Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón.<br />

Poznámky<br />

• Odosielať alebo prijímať je možné iba zábery, ktoré je možné zobraziť vo fotoaparáte.<br />

• Tento fotoaparát dokáže prijímať len súbory vo formáte JPEG a MPO.<br />

• Ak sa počas ukladania objaví chyba obrazového databázového súboru, otvorí sa obrazovka<br />

Recover Image Database File.<br />

• Prehrajte zábery, ktoré nie je možné zaregistrovať do obrazového databázového súboru<br />

pomocou [Folder view (Still)].<br />

zTipy pre úspešné odosielanie a prijímanie údajov<br />

Značky<br />

(TransferJet) na fotoaparáte a druhom zariadení nastavte blízko k sebe.<br />

• Prenosová rýchlosť a rozsah sa môžu meniť v závislosti od uhla, pod<br />

ktorým sú značky (TransferJet) nastavené proti sebe.<br />

• Je možné, že bude potrebné zmeniť polohu/uhol fotoaparátu, aby sa<br />

nadviazala komunikácia.<br />

• Odosielanie a prijímanie dát je ľahšie, ak sú značky<br />

(TransferJet) na oboch fotoaparátoch paralelne voči sebe, ako je<br />

to znázornené na obrázku.<br />

zPoužívanie osobitne predávaných zariadení<br />

kompatibilných s TransferJet<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Používanie osobitne predávaných zariadení kompatibilných s TransferJet vám<br />

umožní prenos záberov do počítača a svoju zábavu môžete rozšíriť o prenos údajov.<br />

Viac informácií nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším zariadením<br />

kompatibilným s TransferJet.<br />

• Venujte pozornosť uvedeným bodom pre používanie zariadení kompatibilných<br />

s TransferJet.<br />

– Pred používaním nastavte fotoaparát do režimu prehrávania.<br />

– Ak sa záber nezobrazí, zvoľte t (Settings) t (Main Settings) a potom<br />

nastavte [LUN Settings] na [Single].<br />

– Keď je fotoaparát pripojený, nie je možné do neho ani údaje zapisovať, ani z neho údaje<br />

mazať.<br />

– Neodpájajte počas importovania záberov do „PMB“.<br />

96 SK


Paint<br />

Namaľuje alebo pridá pečiatky na statický záber a uloží ho ako nový súbor.<br />

Pôvodný záber sa uchová.<br />

Obsah<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Paint)<br />

Pri používaní vnútornej pamäte sa dotknite (Paint) na<br />

ľavej strane LCD displeja.<br />

3 Kreslite na záber pomocou kresliaceho <strong>per</strong>a (je<br />

súčasťou dodávky).<br />

4 Dotknite sa tlačidla / t zvoľte veľkosť<br />

uloženého záberu.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Tlačidlo<br />

Činnosť<br />

1 / Uloženie Uloží záber vo formátoch VGA alebo 5M do<br />

vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu.<br />

2 Pero Nakreslenie znakov alebo grafiky.<br />

3 Guma Vykonávanie opráv.<br />

4 Pečiatka Pridanie pečiatky na záber.<br />

5 / Hrúbka/Pečiatky Výber hrúbky <strong>per</strong>a alebo gumy alebo výber<br />

pečiatky.<br />

6 Farba Výber farby.<br />

7 Koniec Ukončenie režimu kreslenia.<br />

8 Rámček Pridanie rámčeka.<br />

Zvoľte požadovaný rámček pomocou / .<br />

9 Návrat Vrátenie poslednej akcie späť.<br />

0 Vymazať všetko Vymazanie všetkého kreslenia.<br />

Pokračovanie r<br />

97 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Poznámka<br />

• Maľovanie ani pridávanie pečiatok nie je možné pri nasledujúcich záberoch:<br />

– Panoramatické zábery<br />

–3D zábery<br />

– Videozáznamy<br />

– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine<br />

Obsah<br />

Index<br />

98 SK


Retouch<br />

Vyretušuje zaznamenaný záber a zaznamená ho ako nový súbor.<br />

Pôvodný záber sa uchová.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Retouch) t požadovaný režim<br />

3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného<br />

pre daný režim.<br />

(Trimming<br />

(Resize))<br />

(Red Eye<br />

Correction)<br />

(Unsharp<br />

masking)<br />

Zaznamená zväčšený/zmenšený<br />

reprodukovaný záber.<br />

Dotknite sa / t nastavte bod<br />

pomocou v/V/b/B t t<br />

zvoľte veľkosť záberu pre uloženie<br />

pomocou / t t [OK]<br />

• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.<br />

• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu.<br />

Napraví efekt červených očí,<br />

ktorý spôsobuje snímanie<br />

sbleskom.<br />

Po ukončení opravy efektu<br />

červených očí sa dotknite [OK].<br />

• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu efektu<br />

červených očí.<br />

Umožňuje zaostriť záber vo<br />

zvolenom rámčeku.<br />

Dotknite sa oblasti (rámčeka)<br />

požadovaného záberu, ktorá sa má<br />

retušovať t t [OK]<br />

• V závislosti od záberu sa nemusí<br />

vykonať dostatočná korekcia<br />

a kvalita záberu sa môže znížiť.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka<br />

• Retušovanie nasledujúcich záberov nie je možné:<br />

– Panoramatické zábery<br />

–3D zábery<br />

– Videozáznamy<br />

– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine<br />

99 SK


3D Viewing<br />

Zvoľte [3D Viewing], ak chcete prehrávať zábery nasnímané v 3D režime na 3D TV<br />

prijímači. Fotoaparát pripojte k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa<br />

osobitne) (str. 53).<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (3D Viewing) t [OK]<br />

zJednoduché nastavenie režimu prezerania 3D<br />

Fotoaparát môžete nastaviť na režim prezerania 3D<br />

dotykom v pravej hornej časti LCD displeja.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

100 SK


View Mode<br />

Umožňuje vybrať si formát zobrazenia k prezeraniu záberov.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (View Mode) t požadovaný<br />

režim<br />

(Date View)<br />

(Folder view<br />

(Still))<br />

(Folder view<br />

(MP4))<br />

Poznámka<br />

(AVCHD view)<br />

Zábery sa zobrazia podľa dátumu.<br />

Zobrazia sa statické zábery.<br />

Zobrazia sa videozáznamy vo formáte MP4.<br />

Zobrazia sa videozáznamy vo formáte AVCHD.<br />

• Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie<br />

priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom<br />

Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre<br />

zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú<br />

zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa<br />

obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import<br />

files“.<br />

Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK].<br />

• Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa na registráciu<br />

záberov použije akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa neprenesú všetky<br />

dáta, alebo sa môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.<br />

Index<br />

101 SK


Display Burst Group<br />

Môžete si vybrať, či sa počas prehrávania budú zobrazovať len sekvenčné zábery<br />

v skupinách alebo všetky zábery.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (View Mode) t (Date View)<br />

3 t (Display Burst Group) t<br />

požadovaný režim<br />

(Display Main<br />

Image Only)<br />

(Display All)<br />

zZobrazenie sekvenčných záberov<br />

Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné<br />

zábery.<br />

• Ak sa počas režimu snímania záberov v slede používa<br />

rozpoznanie tváre, fotoaparát si vyberie a zobrazí optimálny<br />

záber ako hlavný záber. Ak sa rozpoznanie tváre nepoužíva,<br />

ako hlavný záber sa zobrazí prvý záber sekvenčnej skupiny.<br />

Prehráva všetky sekvenčné zábery po jednom.<br />

Keď je položka [Display Burst Group] nastavená na [Display Main Image Only],<br />

zobrazí sa len hlavný záber zo skupiny sekvenčných záberov.<br />

Ak fotoaparát zobrazí hlavný záber, ostatné zábery je možné zobraziť nasledujúcimi<br />

spôsobmi.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Spôsob ovládania<br />

Dotknite sa<br />

položky<br />

Dotknite sa<br />

položky<br />

Činnosť<br />

Sekvenčné zábery sa zobrazia ako<br />

videozáznam naklonením fotoaparátu<br />

doprava alebo doľava.<br />

Sekvenčné zábery sa zobrazia vo<br />

forme miniatúrnych náhľadov.<br />

Zobrazenie sa prepína medzi<br />

zobrazením samostatného záberu<br />

a zobrazením náhľadu záberu vždy,<br />

keď sa dotknete displeja.<br />

102 SK


Protect<br />

Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.<br />

Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Protect) t požadovaný režim<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

(Set All on This<br />

Date)<br />

(Set All in This<br />

Folder)<br />

(Set All AVCHD<br />

files)<br />

(Remove All on<br />

This Date)<br />

(Remove All in<br />

This Folder)<br />

(Remove All<br />

AVCHD files)<br />

Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.<br />

Po kroku 2 vykonajte nasledovné.<br />

1Vyberte si záber, ktorý má byť chránený a dotknite sa ho.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude<br />

možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov.<br />

Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste odstránili<br />

značku .<br />

2Dotknite sa položky [OK] t [OK].<br />

Chránia sa všetky zábery v danom rozsahu dátumov alebo<br />

v priečinku, alebo všetky AVCHD videozáznamy.<br />

Dotknite sa [OK] po kroku 2.<br />

Zruší sa ochrana všetkých záberov v danom rozsahu dátumov<br />

alebo v priečinku, alebo všetkých AVCHD videozáznamov.<br />

Dotknite sa [OK] po kroku 2.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Pri použití vnútornej pamäte sa pre statické zábery a videozáznamy zobrazené v rovnakom<br />

priečinku používa Folder View.<br />

• Keď je položka [Display Burst Group] nastavená na [Display Main Image Only], chránený bude<br />

len hlavný záber zo skupiny sekvenčných záberov. Ak chcete chrániť všetky zábery, najskôr<br />

nastavte položku [Display Burst Group] na [Display All] a potom nastavte ochranu.<br />

103 SK


DPOF<br />

DPOF (Digital Print Order Format –formát poradia digitálnej tlače) je funkcia<br />

umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť.<br />

Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka (Poradie tlače).<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t t požadovaný režim<br />

(This Image)<br />

(Multiple<br />

Images)<br />

(Set All on This<br />

Date)<br />

(Set All in This<br />

Folder)<br />

(Remove All on<br />

This Date)<br />

(Remove All in<br />

This Folder)<br />

Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime<br />

samostatného záberu.<br />

Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.<br />

Po kroku 2 vykonajte nasledovné.<br />

1Vyberte záber, ktorý sa má vytlačiť, potom sa ho dotknite.<br />

Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude<br />

možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery.<br />

Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste odstránili<br />

značku .<br />

2Dotknite sa položky [OK] t [OK].<br />

Nastaví poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov<br />

alebo v priečinku.<br />

Dotknite sa [OK] po kroku 2.<br />

Zruší poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov alebo<br />

vpriečinku.<br />

Dotknite sa [OK] po kroku 2.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Značka (Poradie tlače) sa nedá priradiť k nasledujúcim záberom:<br />

– Videozáznamy<br />

– Zábery vo vnútornej pamäti<br />

• Značku (Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.<br />

104 SK


Rotate<br />

Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou<br />

orientáciou vo vertikálnej orientácii.<br />

Obsah<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Rotate)<br />

3 / t [OK]<br />

Poznámky<br />

• Otočenie nasledujúcich záberov nie je možné:<br />

–3D zábery<br />

– Videozáznamy<br />

– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine<br />

– Chránené statické zábery<br />

• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.<br />

• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru<br />

informácia o otočení záberu akceptovaná.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

105 SK


Volume Settings<br />

Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Volume Settings)<br />

3 Hlasitosť nastavte dotykom alebo t<br />

Hlasitosť môžete nastaviť aj dotykom z na lište<br />

nastavenia hlasitosti a potiahnutím doprava alebo doľava.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

zNastavenie hlasitosti počas prehrávania videozáznamu<br />

alebo prezentácie<br />

Prehrávanie<br />

videozáznamu:<br />

Prezentácia:<br />

Dotykom LCD displeja vyvolajte zobrazenie tlačidiel funkcií,<br />

potom dotykom tlačidiel a potom alebo nastavte<br />

hlasitosť.<br />

Dotykom displeja vyvolajte zobrazenie obrazovky ovládania<br />

hlasitosti a potom hlasitosť nastavte dotykom alebo .<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

106 SK


Display Settings<br />

Nastavuje, či sa budú tlačidlá funkcií zobrazovať na LCD displeji v režime prezerania.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Display Settings) t požadovaný<br />

režim<br />

(On)<br />

Zobrazí tlačidlá funkcií.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

(Off)<br />

Nezobrazí tlačidlá funkcií.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je<br />

nastavené na [Off]<br />

Index<br />

Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním<br />

doprava zobrazte tlačidlá funkcií.<br />

107 SK


Exposure data<br />

Týmto sa nastavuje to, či sa budú alebo nebudú zobrazovať údaje o expozícii aktuálne<br />

zobrazeného súboru.<br />

Obsah<br />

Exposure data<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Exposure data) t požadovaný<br />

režim<br />

(On)<br />

(Off)<br />

Zobrazia sa údaje o expozícii na LCD displeji.<br />

Nezobrazia sa údaje o expozícii.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

108 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Number of images in index<br />

Nastavuje počet záberov zobrazených na indexovej obrazovke.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (Number of images in index) t<br />

požadovaný režim<br />

(12-up)<br />

(28-up)<br />

Zobrazí 12 a viac záberov.<br />

Zobrazí 28 a viac záberov.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

109 SK


Select Folder<br />

Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na<br />

pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky.<br />

Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené.<br />

1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na<br />

režim prehrávania.<br />

2 t (View Mode) t [Folder view (Still)]<br />

alebo [Folder view (MP4)]<br />

3 t (Select Folder) t zvoľte priečinok<br />

pomocou / t [OK]<br />

Poznámka<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov<br />

Keď sú vytvorené viaceré priečinky a je zobrazený prvý alebo posledný záber<br />

v priečinku, objavia sa nasledujúce indikátory.<br />

: Presun do predchádzajúceho priečinka<br />

: Presun do nasledujúceho priečinka<br />

: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

110 SK


Movie format<br />

Môžete si zvoliť, aký spôsob záznamu bude použitý pre zaznamenávanie videozáznamov.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Movie format] t požadovaný<br />

režim<br />

AVCHD<br />

MP4<br />

Spôsob záznamu sa nastaví na AVCHD, ktorý je vhodný na<br />

prezeranie plynulých obrazových záznamov na TV prijímači<br />

s vysokým rozlíšením.<br />

Zaznamenajú sa AVCHD videozáznamy.<br />

Spôsob záznamu sa nastaví na MP4, ktorý je vhodný na prenos<br />

na internetové stránky a na prílohy v e-mailoch.<br />

Zaznamenajú sa MP4 (AVC) videozáznamy.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

111 SK


AF Illuminator<br />

AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie<br />

v nedostatočných svetelných podmienkach.<br />

AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení<br />

a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto<br />

o<strong>per</strong>ácie sa objaví indikátor .<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [AF Illuminator] t požadovaný<br />

režim<br />

Auto<br />

Off<br />

Používa AF iluminátor.<br />

Nepoužíva AF iluminátor.<br />

Poznámky<br />

• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo<br />

dopadne do stredu objektu.<br />

• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy (Landscape), (Twilight), (Pet),<br />

(Fireworks) alebo (Hi-Speed Shutter).<br />

– Keď je položka [Housing] nastavená na [On].<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].<br />

• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou<br />

čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov<br />

nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.<br />

• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia<br />

zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

112 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Grid Line<br />

Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Grid Line] t požadovaný režim<br />

On<br />

Off<br />

Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.<br />

Nezobrazí mriežku.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

113 SK


Digital Zoom<br />

Zvolí režim digitálneho zoomu. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optického zoomu (až<br />

4×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu inteligentného alebo<br />

presného digitálneho zoomu.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Digital Zoom] t požadovaný režim<br />

Smart ( ) Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa záber<br />

neskreslí, podľa veľkosti záberu. (Inteligentný zoom)<br />

Precision ( ) Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom zoomu<br />

približne 8×, vrátane optického zoomu 4×. Kvalita záberu sa<br />

však zhoršuje po presiahnutí rozsahu optického zoomu.<br />

(Presný digitálny zoom)<br />

Off<br />

Nepoužíva digitálny zoom.<br />

Poznámky<br />

• Funkcia digitálneho zoomu nepracuje v uvedených situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď sa v režime výberu scény zvolí režim (Backlight Correction HDR).<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].<br />

• Inteligentný zoom nie je dostupný, keď je veľkosť záberu nastavená na [12M] alebo [16:9(9M)].<br />

• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Celkový rozsah zoomu pri použití inteligentného<br />

zoomu (vrátane optického zoomu 4×)<br />

Podporovaný pomer zoomu sa líši v závislosti od veľkosti záberu.<br />

Veľkosť<br />

Celkový rozsah zoomu<br />

8M Približne 4,9×<br />

5M Približne 6,2×<br />

VGA Približne 25×<br />

16:9(2M) Približne 8,3×<br />

114 SK


Auto Orientation<br />

Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát<br />

zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Auto Orientation] t požadovaný<br />

režim<br />

On<br />

Off<br />

Zaznamená záber so správnou orientáciou.<br />

Nepoužíva funkciu Auto Orientation.<br />

Poznámky<br />

• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.<br />

• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne.<br />

• Funkciu [Auto Orientation] nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď sa v režime výberu scény zvolí režim (Underwater).<br />

zOtočenie záberov po zázname<br />

Pri nesprávnej orientácii záberu môžete záber zobraziť v polohe portrét pomocou<br />

funkcie [Rotate] na obrazovke MENU.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

115 SK


Scene Recog. Guide<br />

Môžete si vybrať, či sa bude alebo nebude zobrazovať sprievodca pri ikone rozpoznania<br />

scény, ak bolo aktivované rozpoznanie scény.<br />

Obsah<br />

Sprievodca rozpoznaním scény<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Scene Recog. Guide] t<br />

požadovaný režim<br />

On<br />

Off<br />

Zobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.<br />

Nezobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

116 SK


Red Eye Reduction<br />

Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených<br />

očí pri použití blesku.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Red Eye Reduction] t<br />

požadovaný režim<br />

Auto<br />

On<br />

Off<br />

Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk<br />

automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.<br />

Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.<br />

Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.<br />

Poznámky<br />

• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá<br />

zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt<br />

nepohyboval.<br />

• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od<br />

individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil<br />

pohľad od predzáblesku.<br />

• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje<br />

ani vtedy, keď zvolíte [Auto].<br />

• [Red Eye Reduction] je nastavené na [Off] v týchto situáciách:<br />

– V režime rozostreného pozadia<br />

– V režime snímania 3D<br />

– Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy (Anti Motion Blur), (Hand-held Twilight)<br />

alebo (High Sensitivity).<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zČo spôsobuje efekt červených očí?<br />

V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej<br />

časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.<br />

Fotoaparát<br />

Oko<br />

Sietnica<br />

Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí<br />

• Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk je automaticky prepnutý na<br />

[Off].)<br />

• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red<br />

Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.<br />

117 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Blink Alert<br />

Ak je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, pričom sa zaznamenal záber, na ktorom má<br />

snímaná osoba zavreté oči, zobrazí sa správa „Blinked eye detected“.<br />

1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim<br />

snímania.<br />

2 t (Settings) t (Shooting<br />

Settings) t [Blink Alert] t požadovaný režim<br />

Auto<br />

Off<br />

Zobrazí správu „Blinked eye detected“.<br />

Nezobrazí správu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

118 SK


Beep<br />

Táto funkcia slúži na zmenu nastavení zvuku vydávaného pri používaní fotoaparátu.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Beep] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Shutter<br />

High<br />

Low<br />

Off<br />

Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.<br />

Zapne zvuk pípnutia/spúšte, keď používate dotykový panel/<br />

stlačíte tlačidlo spúšte.<br />

Ak chcete znížiť hlasitosť pípania, zvoľte [Low].<br />

Vypne pípnutie/zvuk spúšte.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

119 SK


LCD Brightness<br />

Slúži na nastavenie jasu LCD displeja.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [LCD Brightness] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Normal<br />

Bright<br />

Nastaví LCD displej na normálny jas.<br />

Nastaví LCD displej na vysoký jas.<br />

• Táto funkcia je užitočná pri prezeraní záberov pri jasnom<br />

vonkajšom svetle.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• V režime [Bright] sa akumulátor môže rýchlejšie vybíjať.<br />

• Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, LCD displej stmavne.<br />

• V režime videozáznamu je [LCD Brightness] nastavená na [Normal].<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

120 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Language Setting<br />

Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Language Setting] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Index<br />

121 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Display color<br />

Nastavia sa farby zobrazenia displeja.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Display color] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Black<br />

White<br />

Pink<br />

Nastavia sa farby pozadia LCD displeja.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

122 SK


Demo Mode<br />

Môžete nastaviť možnosť použitia ukážky režimu snímania úsmevu alebo prehrávania<br />

AVCHD videozáznamu. Ak zobrazenie ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na<br />

[Off].<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Demo Mode] t požadovaný režim t [OK]<br />

Demo Mode1<br />

Demo Mode2<br />

Demo Mode3<br />

Off<br />

Vykoná sa ukážka funkcií snímania.<br />

Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykonáva žiadna činnosť,<br />

automaticky sa spustí ukážka snímania úsmevu.<br />

Ak sa pred uplynutím nastaveného času nevykoná žiadny<br />

úkon, kým je fotoaparát pripojený k HD TV prijímaču,<br />

automaticky sa spustí ukážka prehrávania AVCHD<br />

videozáznamu.<br />

Nevykonáva ukážku.<br />

Poznámky<br />

• Stlačením tlačidla spúšte počas ukážky režimu snímania úsmevu sa spustí spúšť, ale žiadny záber<br />

sa nezaznamená.<br />

• Ak sa počas ukážky zvýši počet uložených záberov vo vnútornej pamäti, fotoaparát môže<br />

automaticky tieto zábery vymazať.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

123 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Initialize<br />

Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.<br />

Zábery sa zachovajú aj po spustení funkcie [Initialize].<br />

Obsah<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Initialize] t [OK]<br />

Poznámka<br />

• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

124 SK


HDMI Resolution<br />

Táto funkcia nastavuje rozlíšenie výstupu na TV prijímač z terminálu HDMI v prípade,<br />

že si prezeráte zábery pripojením viacvýstupového stojanu fotoaparátu (je súčasťou<br />

dodávky) k terminálu HDMI HD TV prijímača s použitím kábla HDMI (predáva sa<br />

osobitne).<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [HDMI Resolution] t požadovaný režim<br />

Auto<br />

1080i<br />

480p/576p<br />

Fotoaparát automaticky rozpozná HD TV prijímač a nastaví<br />

výstupné rozlíšenie.<br />

Produkuje signály v obrazovej kvalite HD (1080i).<br />

Produkuje signály v obrazovej kvalite SD (480p/576p).<br />

• Ak je fotoaparát kompatibilný s 1080 60i, signály na výstupe<br />

používajú 480p. Ak je fotoaparát kompatibilný s 1080 50i, signály<br />

na výstupe používajú 576p.<br />

Poznámka<br />

• Ak nie je možné zobraziť obrazovku správne s nastavením [Auto], zvoľte nastavenie [1080i] alebo<br />

[480p/576p] v závislosti od pripájaného TV prijímača.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

125 SK


CTRL FOR HDMI<br />

Toto nastavenie umožňuje ovládať fotoaparát diaľkovým ovládačom (TV prijímača), keď<br />

je pripojený k TV prijímaču „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa<br />

osobitne). Bližšie informácie o „BRAVIA“ Sync nájdete na str.150.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [CTRL FOR HDMI] t požadovaný režim<br />

On<br />

Off<br />

Obsluha pomocou diaľkového ovládača je zapnutá.<br />

Obsluha pomocou diaľkového ovládača je vypnutá.<br />

Poznámka<br />

• Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením<br />

fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

126 SK


COMPONENT<br />

Umožňuje zvoliť výstup videosignálu typu SD alebo HD (1080i) podľa typu TV prijímača<br />

pripojeného k fotoaparátu pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa<br />

osobitne).<br />

Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c (predáva<br />

sa osobitne).<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [COMPONENT] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

HD(1080i)<br />

SD<br />

Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV<br />

prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.<br />

Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV<br />

prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i).<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

127 SK


Housing<br />

Po vložení fotoaparátu do vodotesného obalu (napríklad nepremokavého obalu Marine<br />

Pack) sa zobrazia určené tlačidlá funkcií. Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom.<br />

Obsah<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Housing] t požadovaný režim<br />

On<br />

Off<br />

Mení funkcie tlačidiel.<br />

Nemení žiadne funkcie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• Predmety nie je možné zaostriť dotykom na displej.<br />

• Niektoré funkcie sú obmedzené a polohy ikon na LCD displeji sa menia.<br />

• Keď je položka [Housing] nastavená na [On], položka [View Mode] sa nastaví na [Date View].<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

128 SK


USB Connect<br />

Po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k USB zariadeniu pomocou USB kábla sa<br />

nastaví príslušný režim.<br />

Obsah<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [USB Connect] t požadovaný režim<br />

Mass Storage<br />

PTP/MTP<br />

Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)<br />

medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.<br />

Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický<br />

sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery<br />

v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do<br />

počítača (so systémom Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).<br />

Poznámka<br />

• Pri zvolení možnosti [PTP/MTP] nie je možné importovať videozáznamy. Ak chcete importovať<br />

videozáznamy do počítača, zvoľte [Mass Storage].<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

129 SK


LUN Settings<br />

Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia pre záznamové médiá zobrazené na monitore<br />

počítača alebo inom monitore pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo<br />

audiovizuálnemu zariadeniu pomocou pripojenia USB.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [LUN Settings] t požadovaný režim<br />

Multi<br />

Single<br />

Sú zobrazené zábery uložené aj na pamäťovej karte, aj vo<br />

vnútornej pamäti. Toto nastavenie zvoľte pri pripojení<br />

fotoaparátu k počítaču.<br />

Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, zobrazia sa<br />

zábery uložené na pamäťovej karte. Keď nie je vložená,<br />

zobrazia sa zábery uložené vo vnútornej pamäti. Zvoľte toto<br />

nastavenie v prípadoch, keď sa nezobrazia zábery z pamäťovej<br />

karty a z vnútornej pamäte, keď je fotoaparát pripojený<br />

k inému zariadeniu ako ku počítaču.<br />

Poznámka<br />

• Nastavte [LUN Settings] na [Multi], ak nahrávate zábery pre mediálne účely pomocou „PMB<br />

Portable“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

130 SK


Download Music<br />

Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete<br />

zmeniť skladby hudobného pozadia.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Download Music]<br />

Zobrazí sa hlásenie „Change slideshow music Connect to<br />

PC“.<br />

2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom<br />

a počítačom a potom spustite softvér „Music<br />

Transfer“.<br />

3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte hudobné<br />

súbory.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

131 SK


Format Music<br />

Táto funkcia umožňuje vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo<br />

fotoaparáte. Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia<br />

poškodené a nie je ich možné prehrávať.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Format Music] t [OK]<br />

zObnovenie hudby prednastavenej vo výrobe na<br />

fotoaparáte<br />

Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)<br />

môžete obnoviť hudobné súbory na prednastavené.<br />

1Vykonajte [Download Music], potom vykonajte prepojenie USB medzi<br />

fotoaparátom a počítačom.<br />

2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu.<br />

• Podrobnosti o používaní aplikácie „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music<br />

Transfer“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

132 SK


Power Save<br />

Nastaví dobu, pokým LCD displej stmavne a dobu, po ktorej uplynutí sa fotoaparát<br />

vypne. Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, keď je napájaný<br />

z akumulátora, displej stmavne a fotoaparát sa neskôr automaticky vypne, aby sa<br />

zabránilo opotrebovaniu akumulátora (Funkcia automatického vypnutia).<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Power Save] t požadovaný režim<br />

Stamina<br />

Standard<br />

Off<br />

Preventívne šetrí energiu akumulátora.<br />

Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne<br />

automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky<br />

stmavne pred vypnutím napájania.<br />

Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne<br />

automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky<br />

stmavne pred vypnutím napájania.<br />

Časový interval pred vypnutím napájania je dlhší ako pri<br />

nastavení na [Stamina].<br />

Funkcia automatického vypnutia napájania sa nepoužije.<br />

Poznámka<br />

• Fotoaparát sa nevypne automaticky v nasledujúcich situáciách:<br />

– Počas prezentácie<br />

– Pri prezeraní záberov nasnímaných v režime [Sweep Multi Angle] naklonením fotoaparátu<br />

– Pri prezeraní sekvenčných záberov naklonením fotoaparátu<br />

– Pri prehrávaní videozáznamov<br />

– Pri prenose signálov na výstup prostredníctvom systému HDMI<br />

–Pri zapojení Eye-Fi<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

133 SK


TransferJet<br />

Môžete zvoliť nastavenia komunikácie TransferJet. TransferJet je bezdrôtová prenosová<br />

technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje prenášanie dát nastavením dvoch<br />

produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou komunikovali. Ak chcete zistiť, či je váš<br />

fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku (TransferJet)<br />

v spodnej časti fotoaparátu.<br />

Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov<br />

medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet.<br />

Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na použitie dodanom s Memory Stick<br />

s TransferJet.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [TransferJet] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

On<br />

Off<br />

Komunikuje prostredníctvom TransferJet.<br />

Nekomunikuje prostredníctvom TransferJet.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Poznámky<br />

• V režime jednoduchého snímania je [TransferJet] stále nastavený na [Off].<br />

• Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off]. Navyše, vždy dodržiavajte všetky<br />

predpisy týkajúce sa miesta, kde sa fotoaparát používa.<br />

• Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte<br />

[Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie dvomi značkami (TransferJet) k sebe.<br />

• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách<br />

a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam.<br />

• V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na<br />

[Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať<br />

miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn.<br />

Index<br />

zČo je TransferJet?<br />

TransferJet umožňuje zdielať zábery posielaním a prijímaním<br />

obrazových údajov. Vložte Memory Stick s TransferJet do<br />

vášho fotoaparátu a zarovnajte dve značky (TransferJet)<br />

fotoaparátu a druhého zariadenia, ktoré podporuje túto<br />

funkciu.<br />

Viac informácií o prenose záberov nájdete na str. 95.<br />

134 SK


Eye-Fi<br />

Nastaví sa možnosť použitia funkcie odosielania dát karty Eye-Fi (bežne dostupná), keď<br />

sa karta Eye-Fi použije s týmto fotoaparátom. [Eye-Fi] sa zobrazí len po vložení karty<br />

Eye-Fi do fotoaparátu.<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Eye-Fi] t požadovaný režim<br />

On<br />

Off<br />

Používa sa funkcia odosielania dát.<br />

Ikona zobrazenia režimu Eye-Fi na LCD displeji sa bude<br />

meniť v závislosti od režimu komunikácie karty Eye-Fi.<br />

Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime. Na odoslanie<br />

nie je žiadny záber.<br />

Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime odosielania<br />

dát.<br />

Karta Eye-Fi je v režime pripájania.<br />

Karta Eye-Fi odosiela zábery.<br />

Vyskytla sa chyba.<br />

Nepoužíva sa funkcia odosielania dát.<br />

Poznámky<br />

• V marci 2010 sa karty Eye-Fi predávali v USA, Kanade, Japonsku a niektorých krajinách<br />

Európskej únie.<br />

• Viac informácií o kartách Eye-Fi získate priamo od výrobcu alebo predajcu kariet Eye-Fi.<br />

• Používanie kariet Eye-Fi je povolené len v krajinách a regiónoch, v ktorých sa zakúpili. Kvôli<br />

miestnym obmedzeniam môžete byť v tejto súvislosti braní na zodpovednosť.<br />

• Karta Eye-Fi má funkciu bezdrôtovej lokálnej siete LAN. Kartu Eye-Fi nevkladajte do<br />

fotoaparátu tam, kde je činnosť bezdrôtovej lokálnej siete zakázaná, ako napríklad na palube<br />

lietadla. Ak je karta Eye-Fi vo fotoaparáte vložená, položku [Eye-Fi] nastavte na [Off]. Ak je<br />

funkcia odosielania dát karty Eye-Fi nastavená na [Off], na LCD displeji sa zobrazí .<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Prenos obrazových dát pomocou karty Eye-Fi<br />

1 Vykonajte nastavenia miesta pripojenia bezdrôtovej siete LAN alebo<br />

nastavenia smeru prenosu karty Eye-Fi.<br />

Podrobnosti nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.<br />

2 Po dokončení nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a nasnímajte<br />

zábery.<br />

Nasnímané zábery sa automaticky prenesú prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete<br />

LAN do počítača, atď.<br />

Pokračovanie r<br />

135 SK


Poznámky<br />

• Pri prvom použití novej karty Eye-Fi najskôr skopírujte inštalačný súbor PC aplikácie zapísaný<br />

na karte Eye-Fi a potom naformátujte kartu.<br />

• Pred použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmvér karty Eye-Fi na najnovšiu verziu. Podrobnosti o<br />

aktualizáciách verzie nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.<br />

• Pri odosielaní obrazových dát nie je funkcia [Power Save] dostupná.<br />

• Ak sa zobrazí (chybová) ikona , kartu Eye-Fi vysuňte a znovu vložte do fotoaparátu, alebo<br />

vypnite a znovu zapnite fotoaparát. Ak sa (chybová) ikona aj naďalej zobrazuje, je možné, že<br />

karta Eye-Fi je poškodená. Podrobnosti získate od spoločnosti Eye-Fi, Inc.<br />

• Komunikácia bezdrôtovej lokálnej siete LAN môže byť prerušovaná inými komunikačnými<br />

zariadeniami. Ak je príjem dát nedostatočný, presuňte fotoaparát bližšie k miestu pripojenia.<br />

• Podrobnosti o obsahu, ktorý je možné odosielať, nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom<br />

s kartou Eye-Fi.<br />

• Niektoré karty Eye-Fi majú „Endless Memory Mode“. Tento výrobok nepodporuje „Endless<br />

Memory Mode“. Uistite sa, že karty Eye-Fi, ktoré vkladáte do tohto výrobku, majú režim<br />

„Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení režimu „Endless Memory Mode“<br />

nájdete uvedené v návode na používanie dodanom spolu s kartou Eye-Fi.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

136 SK


Calibration<br />

Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú na<br />

miestach, ktorých sa dotýkate.<br />

Obsah<br />

1 t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Calibration]<br />

2 Pomocou kresliaceho <strong>per</strong>a sa dotknite stredu<br />

značky × zobrazenej na displeji v uvedenom<br />

poradí.<br />

Poznámky<br />

• Ak sa dotknete [Cancel] s cieľom zastaviť proces kalibrácie, žiadne nastavenia vykonané do času<br />

dotyku sa neuplatnia.<br />

• Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa znova stredu značky ×.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

137 SK


Format<br />

Slúži na naformátovanie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte. Pre stabilné<br />

fungovanie pamäťovej karty odporúčame použiť tento fotoaparát k prvému<br />

naformátovaniu každej pamäťovej karty, ktorú sa chystáte používať s týmto<br />

fotoaparátom. Uvedomte si, že formátovaním sa zmažú všetky údaje zaznamenané na<br />

pamäťovej karte. Tieto údaje nie je možné obnoviť. Nezabudnite si všetky dôležité údaje<br />

zálohovať v počítači alebo na inom pamäťovom médiu.<br />

1 t (Settings) t (Memory Card<br />

Tool) alebo (Internal Memory Tool) t<br />

[Format] t [OK]<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámka<br />

• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

138 SK


Create REC.Folder<br />

Vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.<br />

Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný<br />

priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.<br />

1 t (Settings) t (Memory Card<br />

Tool) t [Create REC.Folder] t [OK]<br />

Poznámky<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

• Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením a začnete<br />

snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.<br />

• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa<br />

automaticky vytvorí nový priečinok.<br />

zInformácie o priečinkoch<br />

Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie<br />

záberov (str. 140) a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 110).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

139 SK


Change REC.Folder<br />

Umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa aktuálne používa na<br />

zaznamenávanie záberov.<br />

Obsah<br />

1 t (Settings) t (Memory Card<br />

Tool) t [Change REC.Folder]<br />

2 Pomocou / vyberte priečinok, do ktorého<br />

chcete ukladať zábery t [OK].<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

• Ako záznamový nie je možné zvoliť nasledujúci priečinok.<br />

– Priečinok „100“<br />

– Priečinok s číslom, ktorý má len názov „sssMSDCF“ alebo „sssANV01“<br />

• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

140 SK


Delete REC.Folder<br />

Vymaže priečinok určený na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.<br />

1 t (Settings) t (Memory Card<br />

Tool) t [Delete REC.Folder]<br />

Obsah<br />

2 Pomocou / vyberte priečinok, ktorý chcete<br />

vymazať t [OK].<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámky<br />

• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.<br />

• Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako<br />

ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom.<br />

• Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo dokonca súbory,<br />

ktoré nie je možné prehrať prostredníctvom fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte<br />

najskôr vymazať tieto zábery a súbory v počítači.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

141 SK


Copy<br />

Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu.<br />

1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu<br />

s dostatočnou voľnou kapacitou.<br />

2 t (Settings) t (Memory Card<br />

Tool) t [Copy] t [OK]<br />

Poznámky<br />

• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory<br />

a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor<br />

úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra<br />

niektorých súborov.<br />

• Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo.<br />

• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah<br />

vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu a potom naformátujte<br />

vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]).<br />

• Na pamäťovej karte sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú všetky údaje. Nie je<br />

možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

142 SK


File Number<br />

Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.<br />

1 t (Settings) t (Memory Card<br />

Tool) alebo (Internal Memory Tool) t [File<br />

Number] t požadovaný režim<br />

Series<br />

Reset<br />

Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny<br />

záznamového priečinka alebo pamäťovej karty. (Ak<br />

vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s vyšším číslom,<br />

ako bolo posledné priradené číslo, priradí sa číslo o jedno<br />

vyššie ako najväčšie priradené číslo.)<br />

Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení<br />

priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor,<br />

priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

143 SK


Area Setting<br />

Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.<br />

1 t (Settings) t (Clock Settings)<br />

t [Area Setting] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Home<br />

Destination<br />

Fotoaparát používate vo svojej oblasti.<br />

Keď sa aktuálne nastavená oblasť líši od vašej domácej oblasti,<br />

musíte vykonať nastavenie funkcie nastavenia oblasti.<br />

Fotoaparát používate nastavený na čas vášho cieľového<br />

miesta.<br />

Nastavte cieľové miesto.<br />

zZmena funkcie nastavenia oblasti<br />

Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho<br />

upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Ikona letného času<br />

1Dotknite sa oblasti „Destination“.<br />

2Zvoľte oblasť pomocou / .<br />

3Dotknite sa ikony letného času a zvoľte letný čas zapnutý (On)/vypnutý (Off).<br />

4Dotknite sa položky [OK].<br />

144 SK


Date & Time Setting<br />

Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.<br />

1 t (Settings) t (Clock Settings)<br />

t [Date & Time Setting] t požadovaný režim<br />

Obsah<br />

Date & Time Format<br />

Daylight Savings<br />

Date & Time<br />

Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.<br />

Môžete si zvoliť letný čas [On]/[Off].<br />

Slúži na nastavenie dátumu a času.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Poznámka<br />

• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť<br />

s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

145 SK


Prezeranie záberu na SD TV<br />

prijímači (štandardné rozlíšenie)<br />

Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte v štandardnej kvalite obrazu po<br />

pripojení fotoaparátu k SD TV prijímaču (štandardné rozlíšenie). Pozrite si aj návod na<br />

použitie dodaný s TV prijímačom.<br />

1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.<br />

2 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).<br />

3 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla AV (je<br />

súčasťou dodávky).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

1 Do vstupných<br />

konektorov audio/video<br />

Tlačidlo<br />

(Prehrávanie)<br />

Viacvýstupový stojan<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

AV kábel<br />

2 Do konektora A/V OUT<br />

(STEREO)<br />

Index<br />

4 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.<br />

5 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát.<br />

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na /<br />

zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.<br />

Poznámky<br />

• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.<br />

• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].<br />

146 SK


Prezeranie záberu na HD TV<br />

prijímači (vysoké rozlíšenie)<br />

Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte vo vysokej kvalite obrazu po<br />

pripojení fotoaparátu k HD TV prijímaču (vysoké rozlíšenie) pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne).<br />

Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c. Pozrite si<br />

aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.<br />

1 Vypnite fotoaparát aj HD TV prijímač.<br />

2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa<br />

osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne).<br />

Poznámky<br />

• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.<br />

• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].<br />

• Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.<br />

z„PhotoTV HD“<br />

Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.<br />

Pripojenie TV prijímača <strong>Sony</strong> kompatibilného s funkciou „PhotoTV HD“ pomocou<br />

kábla HDMI (predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD<br />

(predáva sa osobitne) otvára úplne nový svet fotografií, ktoré si môžete vychutnať<br />

v úžasnej kvalite Full HD.<br />

• Funkcia „PhotoTV HD“ poskytuje veľmi detailné, fotografické zobrazenie jemných textúr<br />

afarieb.<br />

• Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču <strong>Sony</strong> kompatibilnému s režimom Video<br />

A pomocou kábla HDMI sa TV prijímač automaticky nastaví na kvalitu obrazu, ktorá je<br />

vhodná pre statické zábery. Keď je TV prijímač nastavený na Video, je kvalita obrazu<br />

nastavená na kvalitu vhodnú pre videozáznamy.<br />

• Pri prehrávaní AVCHD videozáznamov sa odporúča nastaviť položku [View Mode] na<br />

[AVCHD view].<br />

• Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

147 SK


Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD<br />

TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa<br />

osobitne)<br />

Pripojte fotoaparát do konektora HDMI HD TV prijímača pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).<br />

2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Konektor HDMI<br />

1 Do konektora HDMI<br />

Tlačidlo<br />

(Prehrávanie)<br />

Viacvýstupový stojan<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

2 Do konektora HDMI<br />

Kábel HDMI<br />

3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.<br />

4 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát.<br />

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na /<br />

zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.<br />

Index<br />

Poznámky<br />

•Dotknite sa t (Settings) t (Main Settings) a zvoľte [Auto] alebo [1080i] pre<br />

[HDMI Resolution].<br />

• Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter].<br />

• Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení<br />

fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani<br />

zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného<br />

zariadenia.<br />

• Táto funkcia nemusí pracovať správne s niektorými HD TV prijímačmi. Na HD TV prijímači,<br />

napríklad, nemusí byť možné zobraziť video alebo prehrávať zvuk.<br />

• Použite kábel HDMI s logom HDMI.<br />

• Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času,<br />

ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou HDMI kábla<br />

(predáva sa osobitne).<br />

148 SK


Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD<br />

TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre<br />

výstup HD (predáva sa osobitne)<br />

Pripojte fotoaparát k HD TV prijímaču (High Definition – vysoké rozlíšenie) pomocou<br />

kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne).<br />

Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c.<br />

1 Fotoaparát pripojte k TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre<br />

výstup HD (predáva sa osobitne).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Zelený/modrý/červený<br />

COMPONENT<br />

VIDEO IN<br />

AUDIO<br />

1 Do vstupných konektorov audio/video<br />

Tlačidlo (Prehrávanie)<br />

Biely/červený<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Kábel s adaptérom pre<br />

výstup HD<br />

2 Do multikonektora<br />

Index<br />

2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.<br />

3 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát.<br />

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na / na<br />

LCD displeji fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.<br />

Poznámka<br />

• Pred použitím tejto funkcie výberom t (Settings) t (Main Settings) zvoľte<br />

[HD(1080i)] pre [COMPONENT].<br />

149 SK


Prezeranie záberov na TV<br />

prijímači kompatibilnom so<br />

systémom „BRAVIA“ Sync<br />

Pri použití TV prijímača podporujúceho funkciu „BRAVIA“ Sync (kompatibilnú so<br />

SYNC MENU) môžete po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne) ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu pomocou diaľkového<br />

ovládača dodaného s TV prijímačom.<br />

1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).<br />

2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Konektor HDMI<br />

Tlačidlo<br />

(Prehrávanie)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

1 Do konektora HDMI<br />

Kábel HDMI<br />

2 Do konektora HDMI<br />

Viacvýstupový stojan<br />

Index<br />

3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.<br />

4 Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla (Prehrávanie) na fotoaparáte.<br />

5 t (Settings) t (Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t<br />

[On]<br />

6 Zvoľte požadovaný režim stlačením tlačidla SYNC MENU na diaľkovom<br />

ovládači TV prijímača.<br />

Menu<br />

Funkcia<br />

Slideshow with music Automatické prehrávanie záberov so zvukovými efektmi alebo<br />

hudobným pozadím v nepretržitej slučke.<br />

Single Image<br />

Prehrávanie jedného samostatného záberu.<br />

Image Index<br />

Zobrazenie viacerých záberov súčasne.<br />

3D Viewing Zobrazia sa 3D zábery zaznamenané v režime snímania 3D.<br />

Delete<br />

Vymazanie zaznamenaných záberov.<br />

Playback Zoom<br />

Prehráva zväčšené zábery.<br />

Wide Zoom<br />

Pri zobrazení samostatného záberu prehráva statické zábery<br />

s pomerom strán 4:3 v pomere strán 16:9. V takom prípade<br />

môžu byť vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané.<br />

Pokračovanie r<br />

150 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Menu<br />

Rotate<br />

View Mode<br />

Poznámky<br />

Funkcia<br />

Pootočí statický záber.<br />

Výber formátu zobrazenia pre prezeranie viacerých záberov.<br />

• Počas pripojenia fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI sú použiteľné funkcie<br />

obmedzené.<br />

• Keď sa počas obsluhovania diaľkového ovládača dotknete LCD displeja fotoaparátu, činnosť<br />

diaľkového ovládača sa dočasne preruší.<br />

• Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením<br />

fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync. Podrobnosti si<br />

pozrite v návode na použitie TV prijímača.<br />

• Ak sa fotoaparát správa nežiadúcim spôsobom, kým ho ovládate diaľkovým ovládačom TV<br />

prijímača, ako keď je pripojený cez HDMI k TV prijímaču iného výrobcu, dotknite sa t<br />

(Settings) t (Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t [Off].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

151 SK


Používanie s vaším počítačom<br />

„PMB“ a iné aplikácie sú obsiahnuté na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby<br />

umožnili všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot.<br />

Obsah<br />

Doporučené počítačové prostredie (Windows)<br />

Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov<br />

„PMB“, „Music Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB<br />

pripojenie.<br />

OS (predinštalovaný)<br />

Iné<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/<br />

Windows 7<br />

Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo<br />

rýchlejší (na prehrávanie/úpravu HD videozáznamov<br />

(s vysokým rozlíšením): Intel Core Duo 1,66 GHz<br />

alebo rýchlejší/ Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo<br />

rýchlejší)<br />

Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu<br />

HD videozáznamov (s vysokým rozlíšením): 1 GB<br />

alebo viac)<br />

Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je<br />

približne 500 MB<br />

Zobrazenie: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov<br />

alebo viac<br />

* 1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.<br />

Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 alebo novšia verzia sa vyžadujú k vytváraniu<br />

diskov.<br />

* 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Doporučené počítačové prostredie (Macintosh)<br />

Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov „Music<br />

Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB pripojenie.<br />

OS (predinštalovaný)<br />

USB pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)<br />

Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až<br />

v10.6)<br />

Poznámky<br />

• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto o<strong>per</strong>ačné systémy<br />

aktualizáciou pôvodného o<strong>per</strong>ačného systému počítača.<br />

• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré<br />

z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB<br />

zariadení, ktoré používate.<br />

• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB<br />

(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento<br />

fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).<br />

• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia<br />

alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.<br />

152 SK


Používanie softvéru<br />

Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“<br />

a „Music Transfer“ (Windows)<br />

1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky<br />

CD-ROM.<br />

Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.<br />

• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP na<br />

ikonu [My Computer]) t (SONYPMB).<br />

• Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“<br />

a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.<br />

2 Kliknite na [Install].<br />

Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).<br />

3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu<br />

obrazovku.<br />

Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).<br />

4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite<br />

na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next].<br />

5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.<br />

• Pre nainštalovanie je nutné pripojiť fotoaparát ku počítaču v priebehu procesu (str. 155).<br />

• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na<br />

obrazovke.<br />

• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.<br />

6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.<br />

7 Spustite program.<br />

• „PMB“ spustíte tak, že kliknete na (PMB) na pracovnej ploche.<br />

Podrobný popis spôsobu ovládania nájdete uvedený na nasledujúcej stránke podpory PMB<br />

(len v angličtine):<br />

http://www.sony.co.jp/pmb-se/<br />

alebo kliknite na (PMB Help).<br />

• K spusteniu „PMB“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] t [All Programs] t (PMB).<br />

• Ak už „PMB“ bol vo vašom počítači nainštalovaný a ak znovu nainštalujte „PMB“ pomocou<br />

dodaného CD-ROM disku, môžete spustiť všetky aplikácie z „PMB Launcher“. K spusteniu<br />

„PMB Launcher“ kliknite dvakrát na (PMB Launcher) na pracovnej ploche.<br />

Poznámky<br />

• Prihláste sa ako správca.<br />

• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so<br />

žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start].<br />

• Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie „PMB“ je nižšie ako číslo<br />

verzie dodaného CD-ROM disku, znovu nainštalujte „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku.<br />

• Ak je číslo verzie vyššie ako číslo verzie dodaného CD-ROM disku, nie je potrebné znovu<br />

inštalovať „PMB“. Po pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom USB kábla sa dostupná<br />

funkcia „PMB“ aktivuje.<br />

• Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie daného „PMB“ je nižšie<br />

ako 5.0, niektoré funkcie sa po inštalácii „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku môžu stať<br />

nedostupnými. Rovnako môžete spustiť „PMB“ alebo iný rôzny softvér z „PMB Launcher“,<br />

ktorý sa nainštaloval súčasne. K spusteniu „PMB Launcher“ kliknite dvakrát na (PMB<br />

Launcher) na pracovnej ploche.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

153 SK


Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh)<br />

1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)<br />

do jednotky CD-ROM.<br />

2 Dvakrát kliknite na ikonu (SONYPMB).<br />

3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].<br />

Spustí sa inštalácia softvéru.<br />

Poznámky<br />

• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.<br />

• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie.<br />

• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako správca.<br />

zÚvod k „PMB“<br />

• „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na<br />

počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na<br />

[Import].<br />

• Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu a potom zobrazovať vo<br />

fotoaparáte. Vytvorte USB prepojenie medzi fotoaparátom a vaším počítačom, kliknite na<br />

[Export] t [Easy Export (PC Sync)] v ponuke [Manipulate] a kliknite na [Export].<br />

• Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.<br />

• Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu.<br />

• Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí, atď.) a zmeniť dátum a čas<br />

snímania.<br />

• Môžete vytvárať disky na zapisovacích jednotkách CD alebo DVD.<br />

• Blu-ray disky, AVCHD disky a DVD-Video disky je možné vytvárať z AVCHD<br />

videozáznamov prenesených do počítač. (Pri vytváraní Blu-ray disku alebo DVD-Video<br />

disku prvý raz je potrebné prostredie, ktoré poskytuje pripojenie k internetu.)<br />

• Zábery môžete odovzdať pre mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením<br />

k internetu.)<br />

• Podrobnejšie informácie nájdete v (PMB Help).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

zÚvod k „Music Transfer“<br />

„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu<br />

vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.<br />

Hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu môžete opätovne obnoviť vo fotoaparáte.<br />

• Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.<br />

– Súbory MP3 uložené na pevnom disku vášho počítača<br />

– Hudobné skladby na CD disku<br />

– Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte<br />

• Pred spustením „Music Transfer“ vykonajte t (Settings) t (Main Settings)<br />

t [Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču.<br />

Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.<br />

154 SK


Pripojenie fotoaparátu k počítaču<br />

1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu alebo pripojte<br />

sieťový adaptér AC-LS5 (predáva sa osobitne) k viacvýstupovému<br />

stojanu (je súčasťou dodávky) a sieťovej zásuvke a umiestnite fotoaparát<br />

do viacvýstupového stojanu.<br />

2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo (Prehrávanie).<br />

3 Pripojte fotoaparát k počítaču.<br />

• Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na<br />

rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

1 Do konektora USB počítača<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Viacvýstupový<br />

stojan<br />

Kábel USB<br />

2 Do USB konektora<br />

Index<br />

Importovanie záberov do počítača (Windows)<br />

„PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.<br />

Detaily o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Help“.<br />

Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“<br />

Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay<br />

Wizard (pomocník aut. prehrávania), kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t<br />

[DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do počítača.<br />

Poznámky<br />

• Použite „PMB“ na úkony, ako je prenos AVCHD videozáznamov do počítača.<br />

• Ak vykonávate nejaké úkony so súborom AVCHD videozáznamu alebo s priečinkom vo<br />

fotoaparáte z počítača pri fotoaparáte pripojenom k počítaču, môže dôjsť k poškodeniu alebo<br />

znemožneniu prehrávania obrazového súboru. Nemažte ani nekopírujte AVCHD videozáznamy<br />

na pamäťovej karte fotoaparátu z počítača. <strong>Sony</strong> nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledok<br />

takýchto činností.<br />

• Fotoaparát vytvára 3D zábery kombináciou súboru JPEG so súborom MPO. Ak v počítači<br />

vymažete ktorýkoľvek z týchto súborov, zobrazenie 3D záberov nebude možné.<br />

155 SK


Importovanie záberov do počítača (Macintosh)<br />

1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát<br />

kliknite na novú rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok, kde<br />

sú uložené zábery, ktoré chcete importovať.<br />

2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.<br />

Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.<br />

3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor<br />

v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.<br />

Zobrazí sa záber.<br />

Zrušenie pripojenia USB<br />

Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:<br />

• Odpojíte kábel USB.<br />

• Vyberiete pamäťovú kartu.<br />

• Vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte.<br />

• Vypnete fotoaparát.<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli<br />

úloh.<br />

2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) t<br />

[Stop].<br />

3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku,<br />

potom kliknite na tlačidlo [OK].<br />

Ikona odpojenia<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo<br />

ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš) a fotoaparát je odpojený od počítača.<br />

• Pri vykonávaní úkonov, ako je napríklad prenos AVCHD videozáznamov, použite softvér<br />

„iMovie“ dodávaný spolu s počítačmi Macintosh.<br />

156 SK


Nahrávanie záberov pre mediálne<br />

účely<br />

Vo fotoaparáte je zabudovaná aplikácia „PMB Portable“.<br />

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonať nasledujúce činnosti:<br />

• Môžete ľahko odovzdať zábery na blog alebo pre iné mediálne účely.<br />

• Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného na internet aj vtedy, keď ste mimo domova alebo<br />

kancelárie.<br />

• Môžete si ľahko zaregistrovať často používané mediálne služby (napríklad, blogy).<br />

Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB Portable“.<br />

Spustenie „PMB Portable“ (Windows)<br />

Pri prvom použití aplikácie „PMB Portable“ si musíte vybrať jazyk. Výber vykonajte<br />

podľa postupu uvedeného nižšie. Pokiaľ už ste raz zvolili jazyk, nie sú kroky 3 až 5 nutné<br />

pri ďalšom použití „PMB Portable“.<br />

1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.<br />

Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay<br />

Wizard).<br />

Kliknutím na tlačidlo [×] zavrite automatického sprievodcu (AutoPlay Wizard) pre<br />

všetky nepotrebné jednotky.<br />

• Ak sa požadovaný sprievodca AutoPlay Wizard neobjaví, kliknite na [Computer] (pre<br />

Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE], potom dvakrát kliknite na<br />

[PMBP_Win.exe].<br />

2 Kliknite na „PMB Portable“.<br />

(Pre Windows XP kliknite na [PMB Portable] t [OK].)<br />

• Ak sa [PMB Portable] nezobrazí v sprievodcovi AutoPlay Wizard, kliknite na [Computer] t<br />

[PMBPORTABLE] a potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe].<br />

Zobrazí sa obrazovka Language Selection (Výber jazyka).<br />

3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [OK].<br />

Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).<br />

4 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo<br />

[OK].<br />

Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).<br />

5 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite<br />

na tlačidlo [I Agree].<br />

Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

157 SK


Spustenie „PMB Portable“ (Macintosh)<br />

1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.<br />

Keď pripojíte fotoaparát k vášmu počítaču, na pracovnej ploche počítača sa zobrazí<br />

[PMBPORTABLE]. Kliknite na [×] pri nepotrebných jednotkách.<br />

2 Kliknite na [PMBP_Mac] v priečinku [PMBPORTABLE].<br />

Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).<br />

3 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo<br />

[OK].<br />

Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).<br />

4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite<br />

na tlačidlo [I Agree].<br />

Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.<br />

Poznámky<br />

• „PMB Portable“ nie je podporované pre AVCHD videozáznamy.<br />

• V položke [Main Settings] nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi].<br />

• Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte na sieť.<br />

• Pri odovzdávaní záberov cez internet môže v použitom počítači, v závislosti od poskytovateľa<br />

služby, ostať uložená vyrovnávacia pamäť. Toto platí aj vtedy, keď sa na tento účel použije<br />

fotoaparát.<br />

• Ak sa v „PMB Portable“ vyskytne chyba alebo omylom vymažete „PMB Portable“, môžete<br />

„PMB Portable“ opraviť prebratím inštalačnej aplikácie PMB Portable z webovej stránky.<br />

Poznámky k „PMB Portable“<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje preberanie adries URL z viacerých webových<br />

stránok zo servera spravovaného spoločnosťou <strong>Sony</strong> („server <strong>Sony</strong>“).<br />

Na používanie aplikácie „PMB Portable“ za účelom výhod vyplývajúcich zo služby<br />

odovzdávania záberov alebo ďalších služieb („služby“) poskytovaných týmito a inými<br />

stránkami musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami.<br />

• Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri<br />

používaní takýchto služieb musíte dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené príslušnými<br />

webovými stránkami.<br />

• Služby môžu byť ukončené alebo zmenené podľa uváženia o<strong>per</strong>átorov webových stránok.<br />

Spoločnosť <strong>Sony</strong> nezodpovedá za žiadne problémy vzniknuté medzi používateľmi a tretími<br />

stranami alebo akékoľvek problémy spôsobené používateľom, ktoré sa týkajú využívania služieb<br />

vrátane ukončenia alebo zmien takýchto služieb.<br />

• Server <strong>Sony</strong> vás presmeruje na webovú stránku, aby ste si ju mohli prezrieť. Prístup na webovú<br />

stránku niekedy nie je možný z dôvodu údržby servera alebo iných dôvodov.<br />

• V prípade, že by sa činnosť servera spoločnosti <strong>Sony</strong> mala ukončiť, budete o tomto ukončení<br />

vopred upovedomení na webovej stránke spoločnosti <strong>Sony</strong>, atď.<br />

• Adresy URL, na ktoré ste presmerovaní serverom <strong>Sony</strong> a ďalšie informácie sa môžu<br />

zaznamenávať za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti <strong>Sony</strong>. V takýchto<br />

prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne osobné údaje.<br />

158 SK


Vytváranie disku<br />

s videozáznamom<br />

Z AVCHD videozáznamov zaznamenaných týmto fotoaparátom môžete vytvoriť disk.<br />

Zvoľte spôsob vytvárania disku<br />

s videozáznamom<br />

Zvoľte spôsob, ktorý je vhodný pre váš prehrávač diskov.<br />

Viac informácií o spôsobe vytvárania disku pomocou „PMB“ nájdete v „PMB Help“.<br />

Spôsob prenosu videozáznamov do počítača nájdete uvedený na strane 155.<br />

Prehrávač Spôsob vytvorenia Typ disku<br />

Prehrávače diskov Blu-ray<br />

(Prehrávač diskov Blu-ray,<br />

PlayStation®3, atď.)<br />

Prehrávače formátu AVCHD<br />

(Prehrávač diskov Blu-ray<br />

značky <strong>Sony</strong>, PlayStation®3,<br />

atď.)<br />

Bežné DVD prehrávače<br />

(DVD prehrávač, počítač,<br />

ktorý prehráva DVD, atď.)<br />

Importovanie videozáznamov do<br />

počítača pomocou „PMB“<br />

a vytvorenie Blu-ray disku<br />

Importovanie videozáznamov do<br />

počítača pomocou „PMB“<br />

a vytvorenie disku s formátom<br />

AVCHD<br />

Vytvorenie disku s formátom<br />

AVCHD s použitím DVD<br />

zapisovacej/nahrávacej mechaniky<br />

inej ako DVDirect Express<br />

Importovanie videozáznamov do<br />

počítača pomocou „PMB“<br />

a vytvorenie disku s obrazovou<br />

kvalitou štandardného rozlíšenia<br />

(STD)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Ak vytvárate disk pomocou zariadenia <strong>Sony</strong> DVDirect (DVD zapisovacej mechaniky), na<br />

prenos dát použite slot pre pamäťové karty na DVD zapisovacej mechanike alebo pripojte DVD<br />

zapisovaciu mechaniku prostredníctvom USB pripojenia.<br />

• Ak používate zariadenie <strong>Sony</strong> DVDirect (DVD zapisovaciu mechaniku), skontrolujte, či je<br />

firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu.<br />

Pokračovanie r<br />

159 SK


zVlastnosti každého typu disku<br />

Používanie Blu-ray disku umožňuje zaznamenávanie videozáznamov s obrazovou<br />

kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) a s dlhším trvaním ako DVD disky.<br />

Videozáznamy s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete<br />

zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky a vytvorí sa disk s obrazovou<br />

kvalitou vysokého rozlíšenia (HD).<br />

• Disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete prehrávať na<br />

prehrávačoch formátu AVCHD, ako napr. prehrávač diskov Blu-ray značky<br />

<strong>Sony</strong> a PlayStation®3. Takýto disk sa na bežných DVD prehrávačoch nedá<br />

prehrávať.<br />

Videozáznamy s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) konvertované<br />

z videozáznamov s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) je možné<br />

zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky, a vytvorí sa disk s obrazovou<br />

kvalitou štandardného rozlíšenia (STD).<br />

zTypy diskov, ktoré je možné použiť s „PMB“<br />

Uvedené 12 cm disky je možné použiť s „PMB“. Informácie o diskoch Blu-ray<br />

nájdete na str. 161.<br />

Typ disku<br />

DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL<br />

DVD-RW/ DVD+RW<br />

Vlastnosti<br />

Nie je možné prepisovať.<br />

Je možné prepisovať a opätovne použiť.<br />

• Zabezpečte, aby sa v PlayStation®3 vždy používala najnovšia verzia systémového softvéru<br />

PlayStation®3.<br />

• V niektorých krajinách/regiónoch nemusí byť PlayStation®3 dostupné.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Vytvorenie AVCHD diskov<br />

AVCHD disk s kvalitou obrazu HD je možné vytvoriť z AVCHD videozáznamov<br />

importovaných do počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“.<br />

1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky.<br />

2 Spustite „PMB“.<br />

3 Zvoľte AVCHD videozáznam, ktorý sa má zapísať na disk.<br />

4 Kliknite na (Create Discs) a potom zvoľte [Create AVCHD Format<br />

Discs (HD)].<br />

5 Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji.<br />

Poznámky<br />

• Uistite sa, že „PMB“ už je nainštalovaný (str. 153).<br />

• Statické zábery a MP4 videozáznamy nie je možné zaznamenať na AVCHD disk.<br />

• Vytvorenie disku môže trvať nejaký čas.<br />

Pokračovanie r<br />

160 SK


zPrehrávanie AVCHD disku prostredníctvom počítača<br />

AVCHD disky sa dajú prehrávať prostredníctvom počítača pomocou „Player for<br />

AVCHD“ nainštalovaného spolu s „PMB“. Softvér spustite kliknutím na [Start] t<br />

[All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].<br />

Detailný popis funkcií nájdete v Pomocníkovi pre „Player for AVCHD“.<br />

• V závislosti od počítačového prostredia nemusí byť možné zábery plynulo prehrávať.<br />

Vytvorenie Blu-ray diskov<br />

Blu-ray disky môžete vytvárať z AVCHD videozáznamov importovaných do počítača.<br />

Daný počítač musí byť schopný vytvárať Blu-ray disky. Môžete použiť BD-R (nie<br />

prepisovateľné) alebo BD-RE (prepisovateľné) disky. Nie je možné robiť násobné<br />

záznamy.<br />

Ak chcete vytvárať Blu-ray disky, nainštalujte na inštalačnej obrazovke „PMB“ [BD addon<br />

software]. Pri inštalácii musí byť váš počítač pripojený k internetu.<br />

Detailný popis funkcií nájdete v „PMB Help“.<br />

Vytvorenie diskov s obrazovou kvalitou<br />

štandardného rozlíšenia (STD)<br />

DVD disky s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) môžete vytvárať<br />

pomocou dodaného softvéru „PMB“ a voľbou AVCHD videozáznamu importovaného<br />

do počítača.<br />

1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky.<br />

• Ak sa automaticky spustí iný softvér ako „PMB“, zavrite ho.<br />

2 Spustite „PMB“.<br />

3 Zvoľte AVCHD videozáznam, ktorý sa má zapísať na disk.<br />

4 Kliknite na (Create Discs) a potom zvoľte [Create DVD-Video<br />

Format Discs (STD)].<br />

5 Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámky<br />

• Uistite sa, že „PMB“ bol nainštalovaný s predstihom (str. 153).<br />

• Disky sa nedajú vytvoriť pre MP4 videozáznamy.<br />

• Vytvorenie disku môže nejaký čas trvať kvôli konverzii AVCHD videozáznamu do obrazovej<br />

kvality štandardného rozlíšenia (STD).<br />

• Pri vytváraní DVD-Video disku prvý raz musí byť počítač pripojený k internetu.<br />

161 SK


Tlač statických záberov<br />

Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.<br />

• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou<br />

Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.<br />

• Tlač s použitím počítača<br />

Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery<br />

môžete vytlačiť. Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho.<br />

Podrobnosti nájdete v „PMB Help“.<br />

• Tlač vo fotozberni<br />

Poznámky<br />

• Pri tlači záberov nasnímaných v režime 16:9 môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.<br />

• V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické zábery.<br />

Tlač vo fotozberni<br />

Pamäťovú kartu so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom môžete priniesť do<br />

fotozberne. Pokiaľ fotozberňa podporuje tlač fotografií v súlade s DPOF, môžete vopred<br />

v ponuke prezerania priradiť značku (Poradie tlače) na zábery. Nebudete ich musieť<br />

opätovne vyberať pri tlači vo fotozberni.<br />

Poznámky<br />

• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.<br />

Skopírujte zábery na pamäťovú kartu (str. 142) a tú potom odneste do fotozberne.<br />

• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet podporujú.<br />

• Možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet (predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej<br />

fotozberni.<br />

• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.<br />

• Počet kópií nie je možné nastaviť.<br />

• Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

162 SK


Riešenie problémov<br />

Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi<br />

spôsobmi.<br />

1 Bližšie informácie nájdete na str. 163 až 170.<br />

Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 171.<br />

2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,<br />

potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite<br />

napájanie.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

3 Inicializujte nastavenia (str. 124).<br />

4 Obráťte sa na predajcu <strong>Sony</strong> alebo na autorizovaný<br />

servis <strong>Sony</strong>.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Majte prosím na pamäti, že odoslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas k overeniu<br />

obsahu vnútornej pamäte a hudobných súborov.<br />

Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej<br />

webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.<br />

http://www.sony.net/<br />

Index<br />

Akumulátor a napájanie<br />

Nie je možné vložiť akumulátor.<br />

•Uistite sa, že je akumulátor otočený správne a zasúvajte ho dovnútra, kým sa neuzamkne<br />

páčka uvoľnenia akumulátora.<br />

Nie je možné zapnúť fotoaparát.<br />

•Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.<br />

• Akumulátor vložte správne.<br />

•Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.<br />

•Konektory akumulátora sú znečistené. Jemne utrite akúkoľvek nečistotu pomocou jemnej<br />

handričky.<br />

•Používajte odporučený typ akumulátora.<br />

Napájanie sa svojvoľne vypína.<br />

•Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty<br />

fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD<br />

displeji hlásenie.<br />

•Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu a [Power Save] je nastavené na<br />

[Standard] alebo [Stamina], fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu<br />

akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.<br />

163 SK


Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.<br />

•Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo studenom prostredí.<br />

• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia<br />

akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa nesprávna<br />

indikácia odstráni. V závislosti od podmienok užívania môže byť zobrazený stav nesprávny.<br />

•Akumulátor je nepoužiteľný (str. 179). Vymeňte akumulátor za nový.<br />

Nabíjanie akumulátora nie je možné.<br />

•Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na<br />

nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.<br />

Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.<br />

•Skontrolujte, či je akumulátor typu NP-BN1.<br />

•Ak použijete akumulátor, ktorý sa dlhý čas nepoužíval, kontrolka CHARGE bude blikať<br />

s menšou frekvenciou.<br />

•Kontrolka CHARGE (na dodanej nabíjačke akumulátora) môže blikať dvoma spôsobmi, a to<br />

rýchle blikanie (približne v 0,15-sekundových intervaloch) a pomalé blikanie (približne v 1,5-<br />

sekundových intervaloch). Ak kontrolka bliká rýchlo, vyberte nabíjaný akumulátor a potom<br />

vložte ten istý akumulátor späť do nabíjačky tak, aby sa ozvalo cvaknutie. Ak kontrolka znovu<br />

bliká rýchlo, môže to naznačovať problém s akumulátorom.<br />

Ak kontrolka bliká pomaly, nabíjačka sa nachádza v pohotovostnom režime, pričom sa<br />

nabíjanie dočasne zastavilo. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je<br />

teplota mimo rozsahu vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka<br />

CHARGE sa rozsvieti, keď sa teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie.<br />

Akumulátor sa odporúča nabíjať v rámci správneho rozsahu teplôt nabíjania od 10°C do 30°C.<br />

•Bližšie informácie nájdete na str. 180.<br />

Snímanie statických záberov a videozáznamov<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nie je možné zaznamenať zábery.<br />

•Ak sa zábery zaznamenávajú do vnútornej pamäte a nie je možné zábery zaznamenávať na<br />

pamäťovú kartu, aj keď je pamäťová karta vložená do fotoaparátu, uistite sa, že je pamäťová<br />

karta úplne vložená.<br />

•Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak je plná,<br />

vykonajte jednu z nasledujúcich možností:<br />

– Vymažte nepotrebné zábery (str. 93).<br />

– Vymeňte pamäťovú kartu.<br />

•Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.<br />

• Prepnite tlačidlo režimu (Statický záber)/ (Videozáznam).<br />

•Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty:<br />

– „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“<br />

– Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy 4 alebo<br />

rýchlejšiu)<br />

• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 123).<br />

Funkcia Smile Shutter nefunguje.<br />

•Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.<br />

• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 123).<br />

Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.<br />

• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných scén.<br />

•Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.<br />

164 SK


Snímanie trvá príliš dlho.<br />

•Keď rýchlosť uzávierky klesne pod určitú hodnotu, napríklad pri snímaní záberov v tmavom<br />

prostredí, fotoaparát automaticky obmedzí šum na záberoch. Táto funkcia sa nazýva redukcia<br />

šumu pomalej uzávierky a pri jej použití trvá snímanie dlhšie.<br />

Záber sa nedá zaostriť.<br />

•Objekt je príliš blízko. Pri snímaní dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti objektívu<br />

od snímaného objektu:<br />

– V režime inteligentného automatického nastavenia, v režime nadradeného automatického<br />

nastavenia a v režime jednoduchého snímania: Približne 1 cm (poloha širokouhlého<br />

snímania W)/ 50 cm (poloha teleskopického snímania T) od objektívu.<br />

– V ostatných režimoch snímania: Približne 8 cm (poloha širokouhlého snímania W)/ 50 cm<br />

(poloha teleskopického snímania T) od objektívu. Alebo nastavte režim zaostrenia na<br />

krátku vzdialenosť a snímajte zo vzdialenosti asi 1 cm až 20 cm v polohe širokouhlého<br />

snímania W.<br />

•V režime výberu scény sú zvolené režimy (Landscape) alebo (Twilight) alebo<br />

(Fireworks) pri snímaní statických záberov.<br />

Funkcia zoomu nefunguje.<br />

•Zoom nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

•Inteligentný zoom nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 114).<br />

•Digitálny zoom nie je možné použiť v týchto prípadoch:<br />

– V režime nadradeného automatického nastavenia<br />

– V režime rozostrenia pozadia<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď sa v režime výberu scény zvolí režim (Backlight Correction HDR).<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nie je možné zvoliť funkciu rozpoznania tváre.<br />

•Funkciu rozpoznania tváre je možné zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na<br />

[Multi AF] a režim merania je nastavený na [Multi].<br />

•Ak je aktivovaný režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, nemôžete zvoliť rozpoznanie tváre.<br />

Blesk nefunguje.<br />

•Blesk nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:<br />

– V režime rozostrenia pozadia<br />

– Pri snímaní sekvenčných záberov<br />

– Keď sa v rámci výberu scény zvolia režim (Anti Motion Blur), režim (Twilight), režim<br />

(Hand-held Twilight), režim (High Sensitivity) alebo režim (Fireworks).<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

•Nastavte blesk na [On] (str. 60) v režime zaostrenia na krátku vzdialenosť, alebo ak výber<br />

scény je nastavený na režimy (Landscape), (Gourmet), (Pet), (Beach), (Snow),<br />

(Underwater) alebo (Hi-Speed Shutter).<br />

165 SK


Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.<br />

•Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o<br />

poruchu.<br />

Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Focus On) nepracuje.<br />

• Pri výbere scény sa zvolia režimy (Landscape), (Twilight) alebo (Fireworks).<br />

•Ak je zvolený režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, vzdialenosť snímania je približne 1 cm<br />

až 20 cm.<br />

•[Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania<br />

– V režime snímania 3D<br />

– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou<br />

– V režime videozáznamu<br />

– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.<br />

– V režime jednoduchého snímania<br />

– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two<br />

People].<br />

Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.<br />

•Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V režime<br />

[Auto] môžete snímať aj vzdialený objekt.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.<br />

• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.<br />

Nie je možné pridať dátumy na zábery.<br />

• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo<br />

uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 153).<br />

Index<br />

Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky<br />

blikajú.<br />

• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 72).<br />

Farby záberu nie sú správne.<br />

• Upravte [White Balance] (str. 74).<br />

Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.<br />

• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša zvýšiť zreteľnosť displeja dočasným<br />

zvýšením jasu záberu. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.<br />

Oči objektu sú červené.<br />

• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 117).<br />

•Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.<br />

• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.<br />

•Retušujte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre<br />

prezeranie alebo ho upravte pomocou softvéru „PMB“.<br />

Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.<br />

•Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.<br />

166 SK


Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.<br />

•Snímanie záberov v slede nie je možné, keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.<br />

•Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta sú plné. Vymažte nepotrebné zábery (str. 93).<br />

•Stav akumulátora je nízky. Vložte nabitý akumulátor.<br />

Rovnaký záber sa nasníma viackrát.<br />

• Nastavte [Burst Settings] na [Off] (str. 70).<br />

• [Scene Recognition] je nastavená na [Advanced] (str. 80).<br />

Prezeranie záberov<br />

Nie je možné prehrávať zábery.<br />

•Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do fotoaparátu.<br />

•V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.<br />

• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo<br />

zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.<br />

•Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 156).<br />

• Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“.<br />

Stereoskopické zábery sa prostredníctvom fotoaparátu nedajú prehliadať.<br />

• Stereoskopické zábery sa dajú prehliadať prostredníctvom tohto fotoaparátu len vtedy, keď<br />

bol záber zaznamenaný v režime [Sweep Multi Angle].<br />

•3D zábery pozostávajú zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak sa ktorýkoľvek z týchto súborov<br />

vymaže na počítači, fotoaparát nemusí fungovať správne.<br />

Dátum a čas sa nezobrazia.<br />

• [Display Settings] je nastavená na [Off].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.<br />

• [Auto Orientation] je nastavená na [On] (str. 115).<br />

Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.<br />

•Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu<br />

zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.<br />

• [Display Settings] je v ponuke snímania alebo prezerania nastavené na [Off]. Dotknite sa<br />

ľavej strany LCD displeja a ťahajte doprava.<br />

Počas prezentácie nie je počuť hudbu.<br />

• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 153, 154).<br />

• Potvrďte správnosť nastavení hlasitosti a prezentácie (str. 91, 106).<br />

•Prezentácia sa prehráva s [Continuous Playback]. Vyberte [Slideshow with music]<br />

a prehrávajte.<br />

Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.<br />

•Fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb (str. 176).<br />

• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 146, 147).<br />

•Ak je USB kábel pripojený ku konektoru USB, odpojte tento kábel (str. 156).<br />

167 SK


3D zábery sa na obrazovke TV prijímača nezobrazujú aj napriek tomu, že<br />

fotoaparát je v režime [3D Viewing].<br />

•Skontrolujte, či je TV prijímač nastavený na zobrazovanie 3D záberov.<br />

Vymazanie<br />

Nie je možné vymazať záber.<br />

•Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 103).<br />

Počítače<br />

Počítač so slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú<br />

kartu „Memory Stick PRO Duo“<br />

•Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“<br />

podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích/<br />

zapisovacích zariadení pre pamäťové karty „Memory Stick“ od iných výrobcov ako <strong>Sony</strong> by sa<br />

mali obrátiť na príslušných výrobcov.<br />

•Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát<br />

k počítaču (str. 155). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.<br />

Počítač nerozpozná fotoaparát.<br />

•Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér<br />

(predáva sa osobitne).<br />

• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 129).<br />

•K prepojeniu počítača a fotoaparátu používajte USB kábel.<br />

•Odpojte USB kábel od počítača aj od fotoaparátu a opäť pevne pripojte.<br />

•Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice<br />

amyši.<br />

•Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného<br />

zariadenia.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nie je možné importovať zábery.<br />

•Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 155).<br />

•Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť<br />

importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú<br />

fotoaparátom (str. 138).<br />

Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.<br />

•Vykonajte pripojenie USB až po zapnutí počítača.<br />

Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB Portable“ nespustí.<br />

•Nastavte [LUN Settings] na [Multi].<br />

• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage].<br />

•Pripojte počítač k sieti.<br />

Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.<br />

• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Help“ (str. 153).<br />

•Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.<br />

168 SK


Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené<br />

šumom.<br />

•Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty. Použite „PMB“<br />

a videozáznam importujte do svojho počítača a potom videozáznam prehrajte (str. 153).<br />

Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.<br />

• Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“.<br />

•Zaregistrujte záber do obrazového databázového súboru a prehrajte ho v [Date View]<br />

(str. 101).<br />

•Prezeranie udalostí nie je v tomto fotoaparáte k dispozícii.<br />

Pamäťová karta<br />

Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.<br />

• Vložte ju správnym smerom.<br />

Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.<br />

• Všetky dáta na pamäťovej karte boli formátovaním zmazané. Údaje, ktoré ste vymazali<br />

formátovaním, nie je možné obnoviť.<br />

Dáta sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte, hoci ste vložili pamäťovú kartu.<br />

•Overte, že je pamäťová karta bezpečne vložená čo možno najhlbšie.<br />

Vnútorná pamäť<br />

Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.<br />

• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte ju.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Nie je možné skopírovať dáta uložené vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.<br />

•Pamäťová karta je plná. Skopírujte na pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou.<br />

Nie je možné skopírovať dáta z pamäťovej karty alebo počítača do vnútornej<br />

pamäte.<br />

•Táto funkcia nie je k dispozícii.<br />

Tlač<br />

Nie je možné vytlačiť záber.<br />

•Pozrite si návod na použitie tlačiarne.<br />

Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.<br />

• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý<br />

bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.<br />

• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.<br />

Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.<br />

•Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber<br />

vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.<br />

169 SK


Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.<br />

•Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 153).<br />

•Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané<br />

fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým<br />

dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie<br />

informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.<br />

•V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.<br />

Nie je možné vytlačiť 3D zábery tak, ako sa zobrazujú na LCD displeji<br />

fotoaparátu.<br />

• 3D zábery zobrazené na displeji fotoaparátu sú súbory MPO, avšak zábery, ktoré sa tlačia, sú<br />

súbory JPEG, takže v niektorých prípadoch nie sú zábery, ktoré sa majú vytlačiť rovnaké ako<br />

tie, čo sa zobrazujú na LCD displeji.<br />

Dotykový panel<br />

Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.<br />

•Vykonajte [Calibration] (str. 137).<br />

• [Housing] je nastavená na [On] (str. 128).<br />

Kresliace <strong>per</strong>o reaguje na nesprávnych miestach.<br />

•Vykonajte [Calibration] (str. 137).<br />

Iné<br />

Objektív je zahmlený.<br />

•Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred<br />

ďalším použitím.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.<br />

•Nejde o poruchu.<br />

Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).<br />

• Nastavte opäť dátum a čas (str. 145).<br />

•Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát<br />

s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.<br />

Dátum alebo čas sú nesprávne.<br />

•Funkcia nastavenia oblasti je nastavená na iné miesto ako miesto, na ktorom sa práve<br />

nachádzate. Zmeňte nastavenie pomocou t (Settings) t (Clock Settings) t<br />

[Area Setting].<br />

170 SK


Výstražné indikátory<br />

a upozornenia<br />

Samodiagnostické zobrazenie<br />

Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky<br />

fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu<br />

vášho fotoaparátu.<br />

Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných<br />

postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu. Obráťte sa na predajcu <strong>Sony</strong><br />

alebo na najbližší autorizovaný servis <strong>Sony</strong>.<br />

C:32:ss<br />

•Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.<br />

C:13:ss<br />

•Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste znovu zapnúť a vypnúť<br />

fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu.<br />

•Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná<br />

pamäťová karta. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (str. 138).<br />

•Vloženú pamäťovú kartu nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú údaje poškodené.<br />

Vložte novú pamäťovú kartu.<br />

E:61:ss<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

E:62:ss<br />

E:91:ss<br />

• Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 124) a potom znovu<br />

zapnite fotoaparát.<br />

E:94:ss<br />

•Zapisovanie alebo mazanie dát nefunguje správne. Oprava je nutná. Obráťte sa na predajcu<br />

<strong>Sony</strong> alebo na najbližší autorizovaný servis <strong>Sony</strong>. Buďte pripravení poskytnúť všetky čísla<br />

v kóde chyby začínajúce od E.<br />

Upozornenia<br />

Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.<br />

•Stav akumulátora je nízky. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok<br />

prevádzky, prostredia a typu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita<br />

akumulátora ešte približne 5 až 10 minút.<br />

For use with compatible battery only<br />

•Vložený akumulátor nie je typ NP-BN1 (je súčasťou dodávky).<br />

171 SK


System error<br />

•Vypnite a opäť zapnite napájanie.<br />

Camera overheating<br />

Allow it to cool<br />

• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo nemusí byť možné<br />

zaznamenávať videozáznamy. Nechajte fotoaparát na chladnom mieste, kým teplota neklesne.<br />

Internal memory error<br />

•Vypnite a opäť zapnite napájanie.<br />

Reinsert the memory card<br />

• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).<br />

• Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.<br />

• Pamäťová karta je poškodená.<br />

Memory card type error<br />

• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).<br />

This memory card may not record or play<br />

• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).<br />

Error formatting internal memory<br />

Error formatting memory card<br />

•Znovu naformátujte médium (str. 138).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Buffer overflow<br />

•Ak používate pamäťovú kartu, na ktorej sa opakovane zaznamenávali a vymazávali dáta,<br />

alebo ktorá bola naformátovaná v inom fotoaparáte, rýchlosť zápisu dát môže byť príliš<br />

pomalá. Najskôr si zálohujte akékoľvek dáta na karte v počítači a potom kartu pred použitím<br />

znovu naformátujte (str. 138).<br />

•Rýchlosť zápisu pamäťovej karty, ktorú používate, nie je pre snímanie videozáznamov<br />

postačujúca. Použite „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)<br />

alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo rýchlejšiu).<br />

Memory card locked<br />

• Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu a tento prepínač je nastavený<br />

do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej zaznamenávanie.<br />

Read only memory card<br />

•Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte.<br />

Writing to the memory card was not completed correctly<br />

Recover data<br />

•Vložte znovu pamäťovú kartu a postupujte podľa inštrukcií na displeji.<br />

172 SK


No images<br />

•Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.<br />

•Na pamäťovú kartu neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.<br />

No still images<br />

•K dispozícii nie sú žiadne 3D zábery, ktoré by bolo možné prehliadať v režime [3D Viewing].<br />

•Vybratý priečinok alebo dátum neobsahujú súbor, ktorý je možné prehrávať cez prezentáciu.<br />

File found which was not recognized<br />

•Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci súbor, ktorý nie je možné prehrať na<br />

fotoaparáte. Vymažte tento súbor na počítači a potom vymažte priečinok.<br />

Folder error<br />

•Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte už existuje<br />

(napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo vytvorte nový (str. 139,<br />

140).<br />

Cannot create more folders<br />

• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte. Ak je toto váš<br />

prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.<br />

Empty folder contents<br />

•Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci jeden alebo viac súborov. Vymažte všetky<br />

súbory a potom vymažte priečinok.<br />

Folder protected<br />

•Pokúsili ste sa vymazať priečinok, ktorý bol pomocou počítača určený len na čítanie.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Cannot display file<br />

• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.<br />

Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo<br />

zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.<br />

Read only folder<br />

•Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.<br />

Zvoľte iný priečinok (str. 140).<br />

File protected<br />

•Zrušte ochranu (str. 103).<br />

Image size over limit<br />

•Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.<br />

Unable to detect face for retouch<br />

• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.<br />

173 SK


(Výstražný indikátor pre otrasy)<br />

• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk alebo pripevnite<br />

fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná pozícia fotoaparátu.<br />

MP4 12M is not supported with this memory card<br />

MP4 6M is not supported with this memory card<br />

•Na snímanie videozáznamov sa odporúča, aby ste použili „Memory Stick PRO Duo“<br />

(Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo<br />

rýchlejšiu).<br />

Recording is unavailable in this movie format<br />

• Nastavte [Movie format] na [MP4] (str. 111).<br />

Maximum number of<br />

images already selected<br />

• Pri použití [TransferJet] je možné zvoliť až do 10 súborov.<br />

•Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až do 100 súborov.<br />

• Pri použití [All Images on This Date] alebo [All in This Folder] je možné pre DPOF (Poradie<br />

tlače) alebo ochranu zvoliť až do 999 súborov.<br />

• Značky (Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov.<br />

Error Playing Music<br />

•Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte normálnym hudobným súborom.<br />

•Vykonajte príkaz [Format Music] a potom prevezmite nový hudobný súbor.<br />

Error Formatting Music<br />

•Vykonajte príkaz [Format Music].<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

O<strong>per</strong>ation cannot be executed<br />

in unsupported files<br />

•Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,<br />

ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.<br />

Preparing Image Database File Please wait<br />

•Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na počítači,<br />

atď.<br />

•Po naformátovaní pamäťovej karty sa vytvorí potrebný obrazový databázový súbor.<br />

• Počet záberov prekračuje objem dát, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy<br />

v databázovom súbore. Ak chcete zaregistrovať dodatočné zábery v obrazovom databázovom<br />

súbore, vymažte zábery v [Date View].<br />

Inconsistencies found in Image Database File. Recover data<br />

• AVCHD videozáznamy nie je možné zaznamenávať ani prehrávať, pretože obrazový<br />

databázový súbor je poškodený. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a obnovte obrazový<br />

databázový súbor.<br />

174 SK


• Nie je možné zaznamenávať do obrazového databázového súboru fotoaparátu alebo<br />

prehrávať pomocou [Date View]. Použite „PMB“ a zazálohujte všetky zábery do počítača.<br />

Použite ho na obnovenie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte.<br />

Image Database File error Cannot recover<br />

•Importujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu alebo<br />

vnútornú pamäť (str. 138).<br />

Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do<br />

fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“.<br />

Recording function unavailable<br />

due to high internal tem<strong>per</strong>ature<br />

• Teplota fotoaparátu stúpla. Zaznamenávanie záberov nebude možné, kým teplota neklesne.<br />

Recording has stopped due to<br />

increased camera tem<strong>per</strong>ature<br />

•Zaznamenávanie sa zastavilo z dôvodu zvýšenia teploty počas zaznamenávania<br />

videozáznamu. Počkajte, kým teplota neklesne.<br />

•Keď zaznamenávate videozáznamy dlhý čas, teplota fotoaparátu stúpne. V takomto prípade<br />

zastavte zaznamenávanie videozáznamov.<br />

Connection failed<br />

• Overte prijímací port TransferJet a správne preneste údaje (str. 17).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Some files were not sent<br />

Some files were not received<br />

•Buď bola komunikácia prerušená v priebehu prenášania záberu, alebo bol prenos prerušený<br />

kvôli naplneniu pamäte zariadenia. Overte dostupnú kapacitu pamäte a preneste údaje<br />

pomocou TransferJet ešte raz.<br />

175 SK


Používanie fotoaparátu<br />

v zahraničí<br />

Môžete použiť nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5<br />

(predáva sa osobitne) vo všetkých krajinách alebo regiónoch, kde je sieťové napätie<br />

v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.<br />

Poznámka<br />

• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V opačnom prípade môže<br />

dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.<br />

Informácie o režimoch kódovania farieb na TV<br />

prijímači<br />

Ak chcete prezerať videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom na TV prijímači,<br />

fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb. Skontrolujte<br />

TV normu určenú pre krajinu alebo región, v ktorom sa fotoaparát používa.<br />

NTSC systém (1080 60i)<br />

Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,<br />

Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA,<br />

Venezuela, atď.<br />

PAL systém (1080 50i)<br />

Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,<br />

Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,<br />

Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko,<br />

Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

PAL-M systém (1080 50i)<br />

Brazília<br />

PAL-N systém (1080 50i)<br />

Argentína, Paraguaj, Uruguaj<br />

SECAM systém (1080 50i)<br />

Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.<br />

176 SK


Pamäťová karta<br />

Typy pamäťových kariet, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom sú „Memory<br />

Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťová SD<br />

karta, SDHC pamäťová karta a SDXC pamäťová karta.<br />

Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa nedá použiť.<br />

Poznámky<br />

• Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná v počítači bude fungovať v tomto fotoaparáte.<br />

• Rýchlosť načítavania či zapisovania dát závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého<br />

zariadenia.<br />

• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:<br />

– Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania<br />

údajov<br />

– Keď sa pamäťová karta používa na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo<br />

elektrického šumu<br />

• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.<br />

• Nenalepujte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťových kariet.<br />

• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty.<br />

• Pamäťovú kartu nevystavujte nárazom, neohýbajte ju a dbajte na to, aby vám nespadla.<br />

• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.<br />

• Pamäťová karta nesmie navlhnúť.<br />

• Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.<br />

• Do slotu pre pamäťové karty vložte pamäťovú kartu, ktorá zodpovedá jeho rozmerom.<br />

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.<br />

• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte za nasledujúcich podmienok:<br />

– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku<br />

– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu<br />

– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Poznámka týkajúca sa používania adaptéra pamäťových kariet<br />

(predáva sa osobitne)<br />

• Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťových kariet dbajte na to, aby ste pamäťovú<br />

kartu vkladali so správnou orientáciou a potom ju úplne vsuňte do adaptéra. Nesprávny spôsob<br />

vloženia môže zapríčiniť poruchu.<br />

177 SK


„Memory Stick“<br />

V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je<br />

možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých<br />

o<strong>per</strong>ácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.<br />

Typ pamäťovej karty „Memory Stick“<br />

Snímanie/Prehrávanie<br />

Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate) a* 1<br />

Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate) a* 2<br />

MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2<br />

Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3<br />

Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4<br />

* 1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.<br />

* 2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory<br />

Stick PRO-HG Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany<br />

autorských práv pracujúca na základe šifrovacej (kódovacej) technológie. Fotoaparát<br />

neumožňuje vykonávať nahrávanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.<br />

* 3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] alebo [MP4 6M] videozáznamy nie je<br />

možné zaznamenávať do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu Memory Stick inú ako<br />

„Memory Stick PRO Duo“.<br />

* 4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový<br />

paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick<br />

Micro“ (predáva sa osobitne)<br />

• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa<br />

používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.<br />

• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu<br />

„Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte<br />

pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“<br />

s veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.<br />

• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju<br />

nedopatrením prehltnúť.<br />

Index<br />

178 SK


Akumulátor<br />

Informácie o nabíjaní akumulátora<br />

• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto<br />

rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť úplne.<br />

Efektívne používanie akumulátora<br />

• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na<br />

chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora<br />

odporúčame nasledujúce:<br />

– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do<br />

fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať.<br />

• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku alebo zoomu.<br />

• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný<br />

čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.<br />

• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.<br />

• Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom<br />

slnku.<br />

• Ak sa znečistia konektory akumulátora, fotoaparát sa nemusí zapnúť, akumulátor sa nemusí<br />

nabíjať alebo sa môžu vyskytnúť ďalšie príznaky. V takýchto prípadoch jemne utrite akúkoľvek<br />

nečistotu pomocou jemnej handričky.<br />

Uskladnenie akumulátora<br />

• Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste.<br />

Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite<br />

a potom úplne vybite vo fotoaparáte.<br />

• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie (str. 90),<br />

pokým sa nevypne napájanie.<br />

• Aby sa udržali konektory akumulátora v čistote a zabránilo sa skratu, počas prenášania alebo<br />

skladovania akumulátora ho vložte do plastového vrecka, atď., aby bol izolovaný od kovových<br />

predmetov, atď.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Informácie o životnosti akumulátora<br />

• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním<br />

znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne<br />

potrebné akumulátor vymeniť za nový.<br />

• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od<br />

prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.<br />

Kompatibilný akumulátor<br />

• Akumulátor NP-BN1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot<br />

kompatibilné s typom N.<br />

179 SK


Nabíjačka akumulátora<br />

• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať výlučne typy akumulátorov<br />

NP-BN1 (a žiadne iné typy). Akumulátory iných typov by mohli vytiecť, prehriať sa alebo<br />

vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým<br />

prúdom a popálenia.<br />

• Kontrolka CHARGE na dodávanej nabíjačke akumulátora bliká dvoma spôsobmi.<br />

Rýchle blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 0,15-sekundových intervaloch.<br />

Pomalé blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 1,5-sekundových intervaloch.<br />

• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,<br />

životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť.<br />

• Keď bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do nabíjačky<br />

tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE znovu bliká, môže to znamenať chybu<br />

akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný ako špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte,<br />

či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte<br />

akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak<br />

nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore.<br />

• Ak kontrolka CHARGE bliká pomaly, nabíjačka je v režime standby a nabíjanie bolo dočasne<br />

zastavené. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je teplota mimo rozsahu<br />

vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka CHARGE sa rozsvieti, keď sa<br />

teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej<br />

teplote 10°C až 30°C.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

180 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Inteligentný pantilter<br />

Inteligentný pantilter (predáva sa osobitne) vám umožňuje snímať zábery tak, že necháte<br />

na fotoaparát, aby rozpoznal ľudské tváre.<br />

Detailnejšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s inteligentným<br />

pantilterom.<br />

Obsah<br />

Index<br />

181 SK


Formát AVCHD<br />

Formát AVCHD bol vyvinutý pre HD digitálne videokamery pre záznam HD (High-Definition)<br />

signálu formátu 1080i *1 alebo 720p *2 s použitím vysokoefektívnej kompresnej kódovacej<br />

technológie. Formát MPEG-4 AVC/H.264 je prispôsobený pre kompresiu obrazových dát a Dolby<br />

Digital alebo systém Linear PCM sa používajú na kompresiu zvukových dát.<br />

Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresiu obrazových záznamov s efektivitou vyššou ako<br />

bežný formát kompresie obrazových záznamov. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje, aby<br />

videosignál v kvalite high definition (vysoké rozlíšenie) zachytený digitálnou videokamerou bol<br />

zaznamenaný na 8 cm DVD disky, pevný disk, flash pamäť, pamäťovú kartu, atď.<br />

Zaznamenávanie a prehrávanie vo fotoaparáte<br />

Váš fotoaparát vykonáva záznam vo formáte AVCHD s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia<br />

(HD) uvedenou nižšie.<br />

Videosignál *3 :<br />

Audiosignál:<br />

Záznamové médium:<br />

1080 60i-kompatibilné zariadenie<br />

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i<br />

1080 50i-kompatibilné zariadenie<br />

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i<br />

Dolby Digital 2k<br />

Pamäťová karta<br />

*1 Špecifikácia 1080i<br />

Špecifikácia vysokého rozlíšenia, ktorá využíva 1 080 efektívnych skenovacích liniek a striedavý<br />

systém.<br />

*2 Špecifikácia 720p<br />

Špecifikácia vysokého rozlíšenia, ktorá využíva 720 efektívnych skenovacích liniek a progresívny<br />

systém.<br />

*3 Dáta zaznamenané vo formáte AVCHD odlišnom od vyššie uvedeného nie je možné prehrávať<br />

vo vašom fotoaparáte.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

182 SK


Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Norma TransferJet<br />

Komunikácie TransferJet sú v súlade s nižšie uvedenou normou.<br />

Norma TransferJet:<br />

Je v súlade s PCL Špec. Rev. 1.0<br />

Názov triedy protokolu (druh komunikácie):<br />

SCSI Block Device Target<br />

OBEX Push Server<br />

OBEX Push Client<br />

• Použite vyššie uvedený „SCSI“ komunikačný protokol, keď sa pripájate k zariadeniu<br />

kompatibilnému s TransferJet (predáva sa osobitne). Alebo použite komunikačný protokol<br />

„OBEX“ pre zdielanie dát medzi fotoaparátmi.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Index<br />

183 SK


Počet statických záberov a čas<br />

záznamu pre videozáznamy<br />

Počet statických záberov a maximálny čas nahrávania sa môžu líšiť v závislosti od<br />

podmienok snímania a pamäťovej karty.<br />

Obsah<br />

Statické zábery<br />

Kapacita<br />

Vnútorná<br />

pamäť<br />

(Jednotky: Zábery)<br />

Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Veľkosť<br />

Pribl. 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB<br />

12M 6 344 690 1397 2846 5625<br />

8M 8 482 967 1959 3990 7884<br />

5M 10 582 1168 2366 4819 9524<br />

VGA 207 11760 23600 47810 97350 192380<br />

16:9(9M) 6 382 766 1552 3160 6246<br />

16:9(2M) 32 1838 3688 7470 15210 30060<br />

Poznámky<br />

• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie vyšší než 99 999, objaví sa indikátor „>99999“.<br />

• Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí<br />

zobraziť v skutočnej veľkosti.<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Videozáznamy<br />

V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy pre<br />

všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút bez<br />

prerušenia. Maximálna veľkosť súboru videozáznamu vo formáte MP4 je približne 2 GB.<br />

(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)<br />

Kapacita Vnútorná<br />

pamäť<br />

Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom<br />

Kvalita/<br />

Veľkosť<br />

Pribl. 32 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB<br />

AVC HD 17M FH — 0:14:00 0:28:30 0:58:10 1:58:50 3:55:20<br />

AVC HD 9M HQ — 0:28:00 0:57:00 1:56:20 3:57:50 7:50:40<br />

MP4 12M — 0:20:40 0:41:40 1:24:40 2:52:30 5:41:00<br />

MP4 6M — 0:40:40 1:21:50 2:45:50 5:37:50 11:07:50<br />

MP4 3M 0:01:10 1:15:10 2:31:10 5:06:20 10:23:50 20:33:00<br />

Poznámka<br />

• Záznamový čas videozáznamov sa môže meniť v závislosti od podmienok pri snímaní<br />

(teplota, atď.).<br />

184 SK


Preventívne opatrenia<br />

Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach<br />

• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom mieste<br />

Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo vozidle zaparkovanom na slnku, fotoaparát sa môže<br />

zdeformovať a môže dôjsť k poruche.<br />

• Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača<br />

Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.<br />

• Na miestach vystavených otrasom<br />

• V blízkosti silných magnetických polí<br />

• Na piesočnatých alebo prašných miestach<br />

Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát.<br />

Poškodenie niekedy nie je možné opraviť.<br />

Poznámka k noseniu<br />

Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc alebo<br />

sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.<br />

Poznámka k čisteniu<br />

Čistenie LCD displeja<br />

Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty utierajte z povrchu LCD displeja použitím čistiacej<br />

súpravy na LCD displeje (predáva sa osobitne).<br />

Čistenie objektívu<br />

Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.<br />

Čistenie povrchu fotoaparátu<br />

Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú<br />

vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred poškodením:<br />

– Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu, liehu,<br />

jednorázovým handričkám, odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom alebo insekticídom.<br />

– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených chemikálií.<br />

– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Informácie o prevádzkových teplotách<br />

Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do 40°C. Nedoporučuje sa snímanie v extrémne<br />

studenom alebo horúcom prostredí, ktoré presahuje tento rozsah.<br />

Informácie o vnútornom nabíjateľnom záložnom akumulátore<br />

Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenia času a dátumu<br />

a ďalšie nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.<br />

Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však používate<br />

fotoaparát len počas krátkej doby, akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát vôbec<br />

nepoužívate po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto zaistite, aby bol tento<br />

nabíjateľný akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu.<br />

Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebudú sa však<br />

indikovať dátum a čas.<br />

Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného záložného akumulátora<br />

Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac vypnutý.<br />

185 SK


Index<br />

Čísla<br />

3D funkcie..........................................................................48<br />

3D Shooting ......................................................................50<br />

3D Sweep Panorama ...................................................50<br />

3D Viewing......................................................................100<br />

A<br />

A/V OUT (STEREO) konektor ........................146<br />

AF Illuminator ..............................................................112<br />

Akumulátor.....................................................................179<br />

Anti Blink ..........................................................................85<br />

Anti Motion Blur...........................................................36<br />

Area Setting....................................................................144<br />

Auto Orientation.........................................................115<br />

Autoportrét.......................................................................62<br />

B<br />

Background Defocus...................................................35<br />

Backlight Correction HDR .....................................36<br />

Beach ....................................................................................37<br />

Beep.....................................................................................119<br />

Blink Alert.......................................................................118<br />

Bodové meranie .............................................................79<br />

Burst Settings...................................................................70<br />

C<br />

Calendar..............................................................................88<br />

Calibration.......................................................................137<br />

Center AF ..........................................................................77<br />

Change REC.Folder ..................................................140<br />

Clock Settings ................................................................145<br />

Close Focus .......................................................................71<br />

COMPONENT.............................................................127<br />

Copy ....................................................................................142<br />

Create REC.Folder ....................................................139<br />

CTRL FOR HDMI ....................................................126<br />

Customize...........................................................................23<br />

D<br />

Date & Time Setting..................................................145<br />

Defocus Effect.................................................................66<br />

Delete ...................................................................................93<br />

Delete REC.Folder ....................................................141<br />

Demo Mode....................................................................123<br />

Digital Zoom..................................................................114<br />

Display Burst Group .................................................102<br />

Display color ..................................................................122<br />

Display Settings<br />

Prezeranie.................................................................107<br />

Snímanie ......................................................................86<br />

Dočasne otočené zobrazenie ..................................44<br />

Dotykový panel ..............................................................21<br />

Download Music ..........................................................131<br />

DPOF .................................................................................104<br />

E<br />

Easy Mode<br />

Prezeranie...................................................................87<br />

Snímanie ......................................................................55<br />

EV...........................................................................................72<br />

Exposure data................................................................108<br />

Expozícia ............................................................................72<br />

Eye-Fi .................................................................................135<br />

F<br />

Face Detection ................................................................83<br />

File Number....................................................................143<br />

Fireworks............................................................................37<br />

Flash ................................................................................60, 61<br />

Focus .....................................................................................77<br />

Format................................................................................138<br />

Format Music.................................................................132<br />

Formát AVCHD..........................................................182<br />

G<br />

Gourmet..............................................................................37<br />

Grid Line ..........................................................................113<br />

H<br />

Hand-held Twilight ......................................................36<br />

HD(1080i)........................................................................127<br />

HDMI Resolution .......................................................125<br />

High Sensitivity...............................................................36<br />

Hi-Speed Shutter ...........................................................37<br />

Housing .............................................................................128<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

186 SK


I<br />

Image Index ......................................................................89<br />

Image Size..........................................................................67<br />

Initialize.............................................................................124<br />

Inteligentné panoramatické snímanie ...............31<br />

Inteligentný pantilter.................................................181<br />

Inteligentný zoom........................................................114<br />

Intelligent Auto Adjustment ..................................28<br />

ISO .........................................................................................73<br />

L<br />

Landscape ..........................................................................36<br />

Language Setting .........................................................121<br />

LCD Brightness............................................................120<br />

LUN Settings..................................................................130<br />

M<br />

Macro....................................................................................71<br />

Mass Storage ..................................................................129<br />

Meranie s viacerými modelmi ................................79<br />

Metering Mode ...............................................................79<br />

Movie button....................................................................59<br />

Movie format..................................................................111<br />

Movie Mode<br />

Prezeranie...................................................................47<br />

Snímanie ......................................................................33<br />

Movie shooting scene ..................................................56<br />

MTP.....................................................................................129<br />

Multi AF .............................................................................77<br />

Multikonektor ...............................................................149<br />

Music Transfer ..............................................................153<br />

N<br />

Nabíjačka akumulátora............................................180<br />

Názvy jednotlivých častí ............................................17<br />

Norma TransferJet......................................................183<br />

Number of images in index....................................109<br />

O<br />

Obrazovka MENU .................................................12, 14<br />

O<strong>per</strong>ačný systém (OS) .............................................152<br />

Optická transfokácia..................................................114<br />

Optický zoom...........................................................40, 114<br />

P<br />

Paint.......................................................................................97<br />

Pamäť vybranej tváre...................................................84<br />

Pamäťová karta.........................................................3, 177<br />

Panorama Image Size..................................................67<br />

Panoráma ...........................................................................31<br />

Pet...........................................................................................37<br />

Pixel .......................................................................................69<br />

Playback Zoom...............................................................42<br />

PMB.....................................................................................153<br />

PMB Portable ................................................................157<br />

Počet statických záberov .........................................184<br />

Počítač ................................................................................152<br />

Importovanie záberov ...............................155, 156<br />

Odporúčané prostredie.....................................152<br />

Počítač Macintosh ................................................152<br />

Počítač s o<strong>per</strong>ačným systémom<br />

Windows ....................................................................152<br />

Počítač Macintosh .......................................................152<br />

Počítač s o<strong>per</strong>ačným systémom Windows.....152<br />

Používanie fotoaparátu v zahraničí...................176<br />

Power Save ......................................................................133<br />

Prehliadanie sekvenčných záberov .....................45<br />

Prehrávanie<br />

3D zábery....................................................................52<br />

Statické zábery.........................................................41<br />

Videozáznamy..........................................................47<br />

Presný digitálny zoom...............................................114<br />

Priečinok<br />

Vymazanie................................................................141<br />

Vytvorenie................................................................139<br />

Výber...........................................................................110<br />

Zmena .........................................................................140<br />

Print .............................................................................104, 162<br />

Pripojenie<br />

Počítač.........................................................................155<br />

TV prijímač ..............................................................146<br />

Program Auto..................................................................34<br />

Protect ................................................................................103<br />

PTP.......................................................................................129<br />

Q<br />

Quality .................................................................................67<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

187 SK


R<br />

REC Mode ........................................................................27<br />

Red Eye Correction .....................................................99<br />

Red Eye Reduction ....................................................117<br />

Retouch ...............................................................................99<br />

Riešenie problémov ...................................................163<br />

Rotate.................................................................................105<br />

S<br />

Samodiagnostické zobrazenie ..............................171<br />

Scene Recog. Guide ...................................................116<br />

Scene Recognition ........................................................80<br />

Scene Selection ...............................................................36<br />

SD .........................................................................................127<br />

Select Folder...................................................................110<br />

Self-Timer ....................................................................62, 64<br />

Send by TransferJet .....................................................95<br />

Settings.................................................................................15<br />

Shooting Direction........................................................65<br />

Slideshow............................................................................90<br />

Slow Synchro....................................................................60<br />

Smile Shutter....................................................................57<br />

Snímanie<br />

3D zábery....................................................................50<br />

Statické zábery.........................................................28<br />

Videozáznamy..........................................................33<br />

Snow......................................................................................37<br />

Soft Skin..............................................................................36<br />

Soft Skin Effect...............................................................82<br />

Soft Snap.............................................................................36<br />

Softvér ................................................................................153<br />

Spot AF ...............................................................................77<br />

Stredovo vážené meranie..........................................79<br />

Su<strong>per</strong>ior Auto Adjustment......................................29<br />

Sweep Multi Angle .......................................................50<br />

U<br />

Underwater .......................................................................37<br />

Underwater iSweep Panorama..............................39<br />

Underwater White Balance.....................................76<br />

Unsharp masking ...........................................................99<br />

USB Connect .................................................................129<br />

USB konektor................................................................155<br />

V<br />

VGA......................................................................................67<br />

View Mode ......................................................................101<br />

Vnútorná pamäť .............................................................24<br />

Volume Settings ...........................................................106<br />

Vytvorenie disku..........................................................159<br />

Výstražné indikátory a upozornenia ................171<br />

W<br />

White Balance .................................................................74<br />

Wide Zoom .......................................................................43<br />

Z<br />

Zameriavací rámček AF zóny................................77<br />

Značka poradia tlače .................................................162<br />

Zoom.....................................................................................40<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

T<br />

Tlačidlo režimu Statický záber/<br />

Videozáznam ............................................................26<br />

Tracking focus .................................................................25<br />

TransferJet.......................................................................134<br />

Trimming (Resize)........................................................99<br />

TV prijímač .......................................................53, 146, 147<br />

Twilight................................................................................36<br />

Twilight Portrait.............................................................36<br />

188 SK


Poznámky k licencii<br />

Vo fotoaparáte sú k dispozícii softvéry „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“<br />

a „libjpeg“. Tieto softvéry poskytujeme na základe licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú<br />

s vlastníkmi autorských práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto<br />

softvéry sme povinní informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce<br />

oddiely.<br />

Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto<br />

priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“,<br />

„pcre“ a „libjpeg“ softvérov.<br />

TENTO VÝROBOK JE REGISTROVANÝ PODĽA AVC LICENCIE<br />

Z PORTFÓLIA PATENTOV PRE SPOTREBITEĽOV K OSOBNÉMU<br />

A NEKOMERČNÉMU POUŽITIU NA<br />

(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“)<br />

A/ALEBO<br />

(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ<br />

SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ A NEKOMERČNÚ ČINNOSŤ<br />

A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ<br />

LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA.<br />

LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ NA<br />

AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD<br />

SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI<br />

HTTP://WWW.MPEGLA.COM<br />

Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú GNU GPL/LGPL<br />

Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public<br />

License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako<br />

„LGPL“).<br />

Informuje vás o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeľovať zdrojový kód<br />

pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.<br />

Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese<br />

URL.<br />

http://www.sony.net/Products/Linux/<br />

Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácie<br />

Vyhľadávanie MENU/<br />

Nastavenia<br />

Index<br />

Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto<br />

priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „GPL“ a „LGPL“ softvéru.<br />

Na prezeranie súboru PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak nie je nainštalovaný<br />

vo vašom počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky Adobe Systems:<br />

http://www.adobe.com/<br />

Informácie o licencii pre softvér „Music Transfer“ na disku<br />

CD-ROM (je súčasťou dodávky)<br />

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and<br />

Thomson.<br />

189 SK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!