Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Der opstår hvide runde

Der opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz. • Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en funktionsfejl. Funktionen til nærbilledoptagelse (Makro/Fokusering til) fungerer ikke. • (Landskab)-tilstand, (Tusmørke)-tilstand eller (Fyrværkeri)-tilstand er valgt i Valg af motiv. • Når tilstanden Fokusering tæt på er valgt, er optageafstanden ca. 1 cm til 20 cm. • [Makro] er indstillet til [Auto] i følgende situationer: – I tilstanden Intelligent panorering – I 3D-optagetilstand – I tilstanden iPanorering under vand – I Filmtilstand – Når funktionen Smiludløser er aktiveret. – I Nem-tilstand – Når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. Makrooptagelse kan ikke slås fra. • Der er ingen funktion til at tvinge makrooptagelse til at slås fra. I tilstanden [Auto] kan du endda optage fjerne motiver. Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen. • Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning. Kan ikke indsætte datoer på billeder. • Dette kamera har ikke en funktion til indkopiering af datoen på billeder. Ved at anvende "PMB" kan du udskrive eller gemme billeder med dato på (side 153). Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. • Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 72). Billedets farver er ikke korrekte. • Juster [Hvidbalance] (side 74). Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser. • Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i tilfælde af svag belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages. Motivets øjne bliver røde. • Indstil [Rødøjereduktion] til [Auto] eller [Til] (side 117). • Fotografer motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitz. • Oplys lokalet, og fotografer motivet. • Retoucher billedet med [Retouchering] t [Rødøjekorrektion] i visningsmenuen eller korriger med "PMB". Der opstår prikker, som forbliver på skærmen. • Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke. 166 DK

Der kan ikke tages billeder i rækkefølge. • Du kan ikke optage billeder i rækkefølge, mens Smiludløserfunktionen er aktiveret. • Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt op. Slet billeder du ikke behøver (side 93). • Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri. Det samme billede optages flere gange. • Indstil [Indstillinger for serieoptag.] til [Fra] (side 70). • [Scenegenkendelse] er indstillet til [Avanceret] (side 80). Visning af billeder Der kan ikke afspilles billeder. • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i kameraet. • Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren. • Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder, som blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera. • Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 156). • Brug "PMB" til at afspille billeder, der er gemt på en pc med dette kamera. Kan ikke afspille stereoskopiske billeder på kameraet • Stereoskopiske billeder kan kun afspilles på dette kamera, når det billede er blevet optaget vha. [Multivinkelpanorering]-tilstand. • 3D-billeder består af en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en af filerne slettes på pc’en, fungerer kameraet muligvis ikke ordentligt. Dato og klokkeslæt vises ikke. • [Skærmindstil.] er indstillet til [Fra]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Venstre og højre side af skærmen vises i sort. • [Autoretning] er indstillet til [Til] (side 115). Knapperne og ikonerne vises ikke længere. • Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse, forsvinder knapperne og ikonerne et øjeblik. Knapperne og ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen. • [Skærmindstil.] i optage- eller visningsmenuen er indstillet til [Fra]. Tryk på venstre side af LCDskærmen og træk mod højre. Kan ikke høre musik under diasshow. • Overfør musikfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 153, 154). • Bekræft, at indstillingen af lydstyrke og diasshow er korrekt (side 91, 106). • Diasshowet afspilles med [Kontinuerlig afspil.]. Vælg [Diasshow med musik] og afspil. Billedet vises ikke på tv’et. • Kameraet og fjernsynet skal bruge samme farve-tv-system (side 176). • Kontroller om tilslutningen er korrekt (side 146, 147). • Hvis USB-kablet er sluttet til USB-terminalen, skal du frakoble kablet (side 156). 167 DK