Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Αναγνώριση

Αναγνώριση εξαρτημάτων GR 10 Κάμερα Πάνελ καλύμματος Βάση πολλαπλών εξόδων A Κουμπί κλείστρου B Μικρόφωνο C Κάλυμμα φακού D Κουμπί ON/OFF (Ισχύς) E Λυχνία ισχύος F Φλας G Λυχνία αυτόματου χρονοδιακόπτη/Λυχνία κλείστρου χαμόγελου/ Φωτισμός AF H Φακός I Οθόνη LCD/Οθόνη αφής J Κουμπί (Αναπαραγωγή) K Λυχνία λειτουργίας (Ακίνητες εικόνες) L Λυχνία λειτουργίας (Ταινία) M Μοχλός ζουμ (W/T) N Κουμπί λειτουργίας (Ακίνητες εικόνες)/ (Ταινία) O Άγκιστρο για ιμάντα καρπού P Μοχλός εξαγωγής μπαταρίας Q Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας R Υποδοχή τριπόδου • Χρησιμοποιήστε τρίποδο με βίδα μήκους μικρότερου από 5,5 mm. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να στερεώσετε καλά την κάμερα και μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κάμερα. S Βύσμα πολλαπλών χρήσεων T Κάλυμμα μπαταρίας/κάρτας μνήμης U Λυχνία πρόσβασης V Υποδοχή κάρτας μνήμης W Σήμα (TransferJet)

X Ακροδέκτης σύνδεσης κάμερας Y Υποδοχή DC IN Z Υποδοχή USB wj Υποδοχή HDMI wk Υποδοχή A/V OUT (STEREO) GR GR 11

 • Page 1 and 2:

  4-196-231-51(1) DSC-TX9 GB Digital

 • Page 3 and 4:

  • Do not expose to high temperatu

 • Page 5 and 6:

  Refer to “Cyber-shot Handbook”

 • Page 7 and 8:

  • Do not aim the camera at the su

 • Page 9 and 10:

  Identifying parts Camera Cover pane

 • Page 11 and 12:

  x Charging time Full charge time Ap

 • Page 13 and 14:

  Inserting the battery pack/a memory

 • Page 15 and 16:

  x When there is no memory card inse

 • Page 17 and 18:

  x Superimposing the date on the ima

 • Page 19 and 20:

  Shooting movies 1 Lower the lens co

 • Page 21 and 22:

  Learning more about the camera (“

 • Page 23 and 24:

  [LCD screen] LCD panel: Wide (16:9)

 • Page 25 and 26:

  GB GB 25

 • Page 27 and 28:

  • Veillez à recharger la batteri

 • Page 29 and 30:

  Pour les utilisateurs au Royaume-Un

 • Page 31 and 32:

  Fonctions incorporées dans cet app

 • Page 33 and 34:

  Utilisez des accessoires d’origin

 • Page 35 and 36:

  Identification des pièces Appareil

 • Page 37 and 38:

  Charge de la batterie et nombre d

 • Page 39 and 40:

  • Le nombre d’images fixes pouv

 • Page 41 and 42:

  x Cartes mémoire que vous pouvez u

 • Page 43 and 44:

  Réglage de la date et de l’heure

 • Page 45 and 46:

  Prise de vue d’images fixes 1 2 A

 • Page 47 and 48:

  Visualisation d’images 1 Appuyez

 • Page 49 and 50:

  Spécifications Appareil photo [Sys

 • Page 51 and 52:

  Marques • Les marques suivantes s

 • Page 53 and 54:

  [ Caricabatterie Anche se la spia C

 • Page 55 and 56:

  Consultare la “Guida all’uso Cy

 • Page 57 and 58:

  • Prima di iniziare a registrare,

 • Page 59 and 60:

  Avvertimento sui diritti d’autore

 • Page 61 and 62:

  Y Presa DC IN Z Presa USB wj Presa

 • Page 63 and 64:

  x Tempo di carica Tempo di carica c

 • Page 65 and 66:

  Inserimento del pacco batteria/di u

 • Page 67 and 68:

  x Quando non c’è la scheda di me

 • Page 69 and 70:

  x Sovrimpressione della data sulle

 • Page 71 and 72:

  Si riprendono i filmati 1 2 Abbassa

 • Page 73 and 74:

  Per ottenere maggiori informazioni

 • Page 75 and 76:

  [Schermo LCD] Pannello LCD: Ampio (

 • Page 77 and 78:

  IT IT 27

 • Page 79 and 80:

  PRECAUCIÓN [ Batería Si la bater

 • Page 81 and 82:

  [ Tratamiento de las baterías al f

 • Page 83 and 84:

  Funciones incorporadas en esta cám

 • Page 85 and 86:

  Acerca de la protección contra el

 • Page 87 and 88:

  Identificación de las partes Cáma

 • Page 89 and 90:

  x Tiempo de carga Tiempo de carga c

 • Page 91 and 92:

  Inserción de la batería/una tarje

 • Page 93 and 94:

  x Cuando no hay tarjeta de memoria

 • Page 95 and 96:

  x Sobreposición de la fecha en las

 • Page 97 and 98:

  Toma películas 1 Baje la tapa del

 • Page 99 and 100:

  Para saber más sobre la cámara (

 • Page 101 and 102:

  [Pantalla LCD] Panel LCD: Panorámi

 • Page 103 and 104:

  ES ES 27

 • Page 105 and 106:

  [ Carregador de baterias Mesmo se a

 • Page 107 and 108:

  Consulte o “Manual da Cyber-shot

 • Page 109 and 110:

  • A câmara não é à prova de p

 • Page 111 and 112:

  Aviso sobre direitos de autor Progr

 • Page 113 and 114:

  Carregamento da bateria e número d

 • Page 115 and 116:

  • O número de imagens fixas que

 • Page 117 and 118:

  x Cartões de memória que pode uti

 • Page 119 and 120:

  Acertar a data e hora/cor de visual

 • Page 121 and 122:

  Fotografar imagens fixas 1 Desça a

 • Page 123 and 124:

  Visualizar imagens 1 Carregue no bo

 • Page 125 and 126:

  Especificações Câmara [Sistema]

 • Page 127 and 128:

  Marcas comerciais • As seguintes

 • Page 129 and 130:

  [ Ladegerät Selbst wenn die Lampe

 • Page 131 and 132:

  Nehmen Sie das „Cyber-shot Handbu

 • Page 133 and 134:

  Info zu Datenbankdateien Wenn Sie e

 • Page 135 and 136:

  Hinweise zur Wiedergabe von Filmen

 • Page 137 and 138:

  Akku-Ladevorgang und verfügbare Bi

 • Page 139 and 140:

  • Die Anzahl der speicherbaren St

 • Page 141 and 142:

  x Verwendbare Speicherkarten Die fo

 • Page 143 and 144:

  Einstellen von Datum und Uhrzeit/ A

 • Page 145 and 146:

  Aufnehmen von Standbildern 1 2 Schi

 • Page 147 and 148:

  Anzeigen von Bildern 1 Drücken Sie

 • Page 149 and 150:

  Technische Daten Kamera [System] Bi

 • Page 151 and 152:

  Markenzeichen • Die folgenden Zei

 • Page 153 and 154:

  [ Acculader Zelfs als het CHARGE-la

 • Page 155 and 156:

  Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek"

 • Page 157 and 158:

  • Als u herhaaldelijk beelden opn

 • Page 159 and 160:

  Discs opgenomen op high-definition

 • Page 161 and 162:

  De accu opladen en het aantal beeld

 • Page 163 and 164:

  • Het aantal beelden dat kan word

 • Page 165 and 166:

  x Geheugenkaart die u kunt gebruike

 • Page 167 and 168:

  De datum en tijd instellen/schermkl

 • Page 169 and 170:

  Opnemen van stilstaande beelden 1 D

 • Page 171 and 172:

  Beelden bekijken 1 Druk op de (weer

 • Page 173 and 174:

  Technische gegevens Camera [Systeem

 • Page 175 and 176:

  Handelsmerken • De volgende marke

 • Page 177 and 178:

  [ Ładowarka akumulatora Nawet jeś

 • Page 179 and 180:

  Zobacz „Podręcznik aparatu Cyber

 • Page 181 and 182:

  • Przed rozpoczęciem nagrywania

 • Page 183 and 184:

  Płyty nagrane z jakością obrazu

 • Page 185 and 186:

  Z Gniazdo USB wj Gniazdo HDMI wk Gn

 • Page 187 and 188:

  x Czas ładowania Czas całkowitego

 • Page 189 and 190:

  Wkładanie akumulatora/karty pamię

 • Page 191 and 192:

  x Gdy karta pamięci nie jest wło

 • Page 193 and 194:

  x Nakładanie daty na zdjęcia Ten

 • Page 195 and 196:

  Nagrywanie filmów 1 Opuść osłon

 • Page 197 and 198:

  Więcej informacji o aparacie („P

 • Page 199 and 200:

  [Ekran LCD] Panel LCD: Szeroki (16:

 • Page 201 and 202:

  Dodatkowe informacje o tym produkci

 • Page 203 and 204:

  [ Nabíječka akumulátorů Ani v p

 • Page 205 and 206:

  Podívejte se do příručky „Př

 • Page 207 and 208:

  • Než začnete fotografovat, vyz

 • Page 209 and 210:

  Varování k autorským právům Te

 • Page 211 and 212:

  wj Konektor HDMI wk Konektor výstu

 • Page 213 and 214:

  x Nabíjecí doba Plná nabíjecí

 • Page 215 and 216:

  Vkládání bloku akumulátorů/pam

 • Page 217 and 218:

  x Jestliže není vložena paměťo

 • Page 219 and 220:

  x Umísťování data na snímky Te

 • Page 221 and 222:

  Snímání videa 1 Sesuňte kryt ob

 • Page 223 and 224:

  Jak se dozvědět více o fotoapar

 • Page 225 and 226:

  [LCD displej] LCD displej: Široko

 • Page 227 and 228:

  Další informace o produktu a odpo

 • Page 229 and 230:

  [ Akkumulátortöltő Ha a CHARGE j

 • Page 231 and 232:

  Olvassa el a mellékelt CD-ROM-on t

 • Page 233 and 234:

  A felvétellel/lejátszással kapcs

 • Page 235 and 236:

  HD (High Definition; nagy felbontá

 • Page 237 and 238:

  Z USB-aljzat wj HDMI-aljzat wk A/V

 • Page 239 and 240:

  x Töltési idő Teljes töltési i

 • Page 241 and 242:

  Az akkumulátoregység/memóriakár

 • Page 243 and 244:

  x Amikor nincs behelyezve memóriak

 • Page 245 and 246:

  x Dátum rábélyegzése a fényké

 • Page 247 and 248:

  Mozgóképeket vesz fel 1 Tolja le

 • Page 249 and 250:

  További információk a fényképe

 • Page 251 and 252:

  [LCD-képernyő] LCD-kijelző: Szé

 • Page 253 and 254:

  HU HU 27

 • Page 255 and 256:

  [ Nabíjačka akumulátora Aj keď

 • Page 257 and 258:

  Odkaz na „Príručka k zariadeniu

 • Page 259 and 260:

  • Pred začatím snímania vykona

 • Page 261 and 262:

  Upozornenie na ochranu autorských

 • Page 263 and 264:

  Y Konektor DC IN Z Konektor USB wj

 • Page 265 and 266:

  x Doba nabíjania Doba úplného na

 • Page 267 and 268:

  Vloženie akumulátora/pamäťovej

 • Page 269 and 270:

  x Keď nie je vložená žiadna pam

 • Page 271 and 272:

  x Pridanie dátumu na zábery Fotoa

 • Page 273 and 274:

  Snímanie videozáznamov 1 Spustite

 • Page 275 and 276:

  Ďalšie informácie o fotoaparáte

 • Page 277 and 278:

  [LCD displej] LCD panel: Šírka (1

 • Page 279 and 280:

  Bližšie informácie o tomto výro

 • Page 281 and 282:

  [ Batteriladdaren Även om CHARGE-l

 • Page 283 and 284:

  Se ”Bruksanvisningen till Cyber-s

 • Page 285 and 286:

  • Undvik att utsätta kameran fö

 • Page 287 and 288:

  Delarnas namn Kamera Lockpanel Mult

 • Page 289 and 290:

  x Uppladdningstid Full uppladdnings

 • Page 291 and 292:

  Isättning av batteripaketet/ett mi

 • Page 293 and 294:

  x När inget minneskort är isatt B

 • Page 295 and 296:

  x För att lägga på datumet på b

 • Page 297 and 298:

  Inspelning av filmer 1 Fäll ner li

 • Page 299 and 300:

  För att lära dig mer om kameran (

 • Page 301 and 302:

  [Strömförsörjning, allmänt] Str

 • Page 303 and 304:

  SE SE 25

 • Page 305 and 306:

  Euroopassa oleville asiakkaille [ I

 • Page 307 and 308:

  Katso toimitetulla CD-ROM-levyllä

 • Page 309 and 310:

  • Älä suuntaa kameraa aurinkoa

 • Page 311 and 312:

  Osien tunnistaminen Kamera Kannen p

 • Page 313 and 314:

  x Latausaika Täyden latauksen aika

 • Page 315 and 316:

  Akun/muistikortin (myydään erikse

 • Page 317 and 318:

  x Kun muistikorttia ei ole asennett

 • Page 319 and 320:

  x Päivämäärän lisääminen kuv

 • Page 321 and 322:

  Videon kuvaaminen 1 Laske objektiiv

 • Page 323 and 324:

  Lisätietojen saaminen kamerasta (

 • Page 325 and 326:

  [Nestekidenäyttö] LCD-paneeli: Le

 • Page 327 and 328:

  FI FI 25

 • Page 329 and 330:

  [ Batterilader Selv om ladelampen (

 • Page 331 and 332:

  Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

 • Page 333 and 334:

  • Unngå at kameraet kommer i kon

 • Page 335 and 336:

  Advarsel om opphavsrettigheter TV-p

 • Page 337 and 338:

  Batterilading og tilgjengelig oppta

 • Page 339 and 340:

  z Bruke kameraet i utlandet Du kan

 • Page 341 and 342:

  x Minnekort du kan bruke Følgende

 • Page 343 and 344:

  Stille inn dato og tid/skjermfarge

 • Page 345 and 346:

  Ta stillbilder 1 2 Senk linsedeksel

 • Page 347 and 348:

  Vise bilder 1 Trykk på -knappen (a

 • Page 349 and 350:

  Spesifikasjoner Kamera [System] Bil

 • Page 351 and 352:

  Varemerker • Følgende merker er

 • Page 353 and 354:

  [ Batterioplader Selvom CHARGE-indi

 • Page 355 and 356:

  Se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF) p

 • Page 357 and 358:

  • Undgå at udsætte kameraet for

 • Page 359 and 360:

  Identifikation af kameraets dele Ka

 • Page 361 and 362:

  x Opladningstid Fuld opladningstid

 • Page 363 and 364:

  Indsætning af batteriet/et hukomme

 • Page 365 and 366:

  x Når der ikke er indsat noget huk

 • Page 367 and 368:

  x Indsætning af dato på billeder

 • Page 369 and 370:

  Optagelse af film 1 Tryk objektivd

 • Page 371 and 372:

  Lær mere om kameraet ("Cyber-shot

 • Page 373 and 374:

  [LCD-skærm] LCD-panel: Bredt (16:9

 • Page 375 and 376:

  DK DK 25

 • Page 377 and 378:

  [ Punjač baterije Čak i kad ne go

 • Page 379 and 380:

  Vidjeti »Priručnik za fotoaparat

 • Page 381 and 382:

  • Fotoaparat nije zaštićen od p

 • Page 383 and 384:

  Upozorenje o autorskom pravu Televi

 • Page 385 and 386:

  X Priključnica fotoaparata Y DC IN

 • Page 387 and 388:

  x Vrijeme punjenja Vrijeme punjenja

 • Page 389 and 390:

  Umetanje baterijske jedinice/memori

 • Page 391 and 392:

  x Ako nema umetnute memorijske kart

 • Page 393 and 394:

  x Stavljanje datuma na slike Fotoap

 • Page 395 and 396:

  Snimanja videozapisa 1 Spustite pok

 • Page 397 and 398:

  Više informacija o fotoaparatu (»

 • Page 399 and 400:

  [LCD zaslon] LCD ploča: Široki (1

 • Page 401 and 402:

  HR HR 27

 • Page 403 and 404:

  [ Încărcătorul de baterie Chiar

 • Page 405 and 406:

  Consultaţi „Manual de utilizare

 • Page 407 and 408:

  • Dacă înregistraţi / șterge

 • Page 409 and 410:

  Discurile înregistrate cu o calita

 • Page 411 and 412: X Mufa conectorului aparatului foto
 • Page 413 and 414: x Durata de încărcare Durata de
 • Page 415 and 416: Introducerea acumulatorilor / cardu
 • Page 417 and 418: x Atunci când nu este introdus un
 • Page 419 and 420: x Suprapunerea datei pe imagini Apa
 • Page 421 and 422: Realizarea de filme 1 Împingeţi
 • Page 423 and 424: Mai multe despre aparatul foto („
 • Page 425 and 426: [Ecran LCD] Panou LCD: Lat (16:9),
 • Page 427 and 428: RO RO 27
 • Page 429 and 430: [ Pil şarj aleti CHARGE lambasi ya
 • Page 431 and 432: Bakınız, verilen CD-ROM içindeki
 • Page 433 and 434: •Bu fotoğraf makinesi toza, serp
 • Page 435 and 436: Hasarlı içerik veya kayıt hatas
 • Page 437 and 438: Pili şarj etme ve kaydedilebilen g
 • Page 439 and 440: •Aşağıdaki koşullarda yapıla
 • Page 441 and 442: x Kullanabileceğiniz hafıza kart
 • Page 443 and 444: Tarihi ve saati/ekran rengini ayarl
 • Page 445 and 446: Hareketsiz görüntüler çekme 1 M
 • Page 447 and 448: Görüntüleri izleme 1 (Kayıttan
 • Page 449 and 450: Teknik Özellikler Fotoğraf Makine
 • Page 451 and 452: Ticari markalar •Aşağıdaki mar
 • Page 453 and 454: SONY YETKİLİ SERVİSLERİ ADANA C
 • Page 455 and 456: [ Φορτιστής μπαταρί
 • Page 457 and 458: Ανατρέξτε στο "Εγχε
 • Page 459 and 460: Σημειώσεις για την
 • Page 461: Εισαγωγή ταινιών AVC
 • Page 465 and 466: x Χρόνος φόρτισης Χ
 • Page 467 and 468: Εισαγωγή μπαταρίας
 • Page 469 and 470: x Αφαίρεση της κάρτ
 • Page 471 and 472: Ρύθμιση της ημερομ
 • Page 473 and 474: Λήψη ακίνητων εικό
 • Page 475 and 476: Προβολή εικόνων 1 Π
 • Page 477 and 478: Προδιαγραφές Κάμερ
 • Page 479 and 480: Εμπορικά σήματα •
 • Page 481 and 482: Με την παρούσα, η Sony
 • Page 483 and 484: s Ατυχήματα, πυρκαγ
 • Page 485 and 486: GR GR 33
 • Page 487 and 488: GR GR 35
 • Page 489 and 490: GR GR 37
 • Page 491: GR GR 39