Views
8 months ago

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Sloveno

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Sloveno

Za modele sa suhom

Za modele sa suhom baterijom Oprez Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite je samo istom ili identičnom vrstom baterije prema preporuci proizvođača. Iskorištene baterije odložite prema uputama proizvođača. Ovisno o modelu, uz proizvod može biti isporučen pribor koji se napaja suhim baterijama. Upute za ugradnju baterije potražite u priručniku za uporabu. Nemojte rukovati oštećenim ili probušenim baterijama. Baterija može eksplodirati ili ispuštati tekućinu ako je neispravno napunjena, ako je bačena u vatru, ako se miješa s drugim vrstama baterija ili ako je neispravno ugrađena. Ako se baterijama neispravno rukuje, mogu predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opeklina. Nemojte je rastavljati, grijati iznad 60°C ili spaljivati. Iskorištene baterije odložite što prije i na ispravan način. Držite je izvan dosega djece. Nemojte izazvati kratki spoj na metalnim kontaktima baterije ili ih zaliti tekućinom, primjerice, vodom, kavom ili sokom. Ispravno odložite baterije nakon isteka njihova radnog vijeka. U nekim je područjima odlaganje baterija u komunalni ili poslovni otpad zabranjeno. Upotrijebite odgovarajući javni centar za prikupljanje. 32

Zbrinjavanje starih baterija i električkih i elektroničkih uređaja i opreme (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja) Ova oznaka na uređaju, bateriji ili ambalaži označava da se uređaj i baterija ne smiju zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Odlažući ovaj uređaj i bateriju na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem. Zbrinjavanjem materijala pomažete očuvanju prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod uređaja koji, zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka, trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje takve baterije, električkih i elektroničkih uređaja i opreme nakon isteka radnog vijeka, uređaje predajte odgovarajućem sabirnom centru za zbrinjavanje električkih i elektroničkih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte upute o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi zbrinjavanjem istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju ovog uređaja ili baterije molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod ili bateriju. HR Proizvođač ovog proizvoda je tvrtka Sony Corporation ili njezin ovlašteni zastupnik, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost ovog proizvoda s propisima Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Sva pitanja o servisu ili jamstvu uputite na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu ili jamstvu. 33