Views
8 months ago

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Serbo

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Serbo

Za modele sa suvim

Za modele sa suvim baterijama Oprez Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zameni. Zamenite je isključivo istim ili ekvivalentnim tipom koji preporučuje proizvođač. Korišćene baterije odlažite na otpad u skladu sa uputstvima proizvođača. U zavisnosti od modela, neka dodatna oprema koju napajaju suve baterije može da se dobija uz proizvod. Pogledajte priručnik sa uputstvima da biste instalirali te baterije. Nemojte da držite baterije koje su oštećene ili kod kojih se javilo curenje. Baterije mogu da eksplodiraju ili procure ako se ne pune ispravno, bace u vatru, mešaju sa drugim tipovima baterija ili nepravilno postave. Ako se baterijom ne rukuje pravilno, to može da dovede do opasnosti od požara ili hemijskih opekotina. Nemojte da je rastavljate, zagrevate iznad 60°C ili spaljujete. Korišćene baterije odlažite na otpad blagovremeno i na ispravan način. Držite van domašaja dece. Pazite da ne izazovete kratak spoj na terminalima baterije i da se oni ne pokvase bilo kojom tečnošću, na primer, vodom, kafom ili sokom. Na kraju radnog veka odlažite baterije na otpad na odgovarajući način. U nekim oblastima je zabranjeno odlaganje baterija u okviru kućnog ili kancelarijskog otpada. Koristite odgovarajući javni sistem za prikupljanje otpada. 76

Odlaganje istrošenih baterija, elektronske i električne opreme (primenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada). Ovaj simbol na proizvodu, njegovoj bateriji ili ambalaži, ukazuje na to da proizvod i njegovu bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simboli za živu (Hg) i olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži vise od 0.0005% žive ili 0.004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija, pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu, a koji bi nastali nepravilnim odlaganjem. Reciklaža ovih materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz razloga bezbednosti, optimalnog rada ili očuvanja integriteta podataka), bateriju treba da zameni isključivo stručno lice. Da bi ste bili sigurni da je baterija, elektronska i električna oprema pravilno odložena, predajte ih na kraju radnog veka na lokaciju predviđeniu za sakupljanje i reciklažu elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, molimo vas da pročitate deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vađenje baterije iz proizvoda. Odnesite bateriju na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije informacije vezane za reciklažu ovog proizvoda ili njegove baterije, molimo vas kontaktirajte vašu lokalnu upravu, nadležnu službu za otklanjanje otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod. RS Ovaj proizvod je napravljen od strane ili u ime kompanije Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja vezana za usklađenost proizvoda sa zakonima Evropske Unije upućuju se ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Ako imate pitanja vezana za servisiranje ili garanciju, pogledajte adrese koje su navedene u zasebnim dokumentima o servisiranju, odnosno garanciji. 77